Internetilehekülg

Viide tekstis (näide)

Viide kasutatud kirjanduse loetelus (näide)

Refereering

Tsitaat

Füüsiline isik võib jahipidamise, enese ja oma vara kaitse, spordi tegemise, kutsealal tegutsemise ja kollektsioneerimise eesmärkidel omada relva (Politsei- ja Piirivalveamet, 2014).

Füüsilisele isikule on lubatud relva soetada, omada ja vallata jahipidamiseks, enese ja vara kaitseks, spordiga tegelemiseks, kutsealal tegutsemiseks ja kollektsioneerimiseks“ (Politsei- ja Piirivalveamet, 2014).

Politsei- ja Piirivalveamet, 2014. Relva soetamine füüsilisele isikule. [Võrgumaterjal]
Leitav: http://politsei.ee/et/teenused/relvaluba/
[Kasutatud 01. 12. 2014].

 

Järgmine leht