Internetist pärit dokumendid

Viide tekstis (näide)

Viide kasutatud kirjanduse loetelus (näide)

Refereering

Tsitaat

Sisekaitseakadeemia Vormiriietuse kandmise kord (2005) näeb ette, et vormiriietuse kandmine on kohustuslik auditoorse ja praktilise õppetöö ajal.

„Õppurid on kohustatud kandma vormiriietust auditoorse ja praktilise õppetöö ajal ning võivad seda kanda õppetööle tulles ja õppetöölt lahkudes“ (Sisekaitseakadeemia, 2005).

Sisekaitseakadeemia, 2005. Vormiriietuse kandmise kord. Käskkiri. [Võrgumaterjal]
Leitav: http://www.sisekaitse.ee/public/Oppeosakond/Vormiriietuse_kandmise_kord_kinnitatud_07.03.2005.pdf
[Kasutatud 01. 12. 2014].

 

Järgmine leht