Avaleht

Õpiobjekt on valminud e-kursuse "Riiginõuete sissenõudmine" raames, mida on rahastatud projektist BeSt.

Sissejuhatuseks: Avalik-õiguslikud rahalised nõuded on üldistatuna oma sisult sarnased – tasu avalik-õigusliku teenuse, kauba eest või trahv õigusaktides kehtestatud reeglite rikkumise eest. Olenemata nõude sisust ja selle menetleja pädevusest võla sissenõudmisel, koheldakse kõiki avalik-õiguslikke rahalisi nõudeid kohtutäituri menetluses võrdselt ehk teisisõnu on avalik-õiguslike rahaliste nõuete sissenõudmise taandatav üldloogikale.

Milline võiks näha välja kliendipõhisel loogikal toimiv avalik-õiguslike rahaliste nõuete sissenõudmise protsess, on käesoleva õpiobjekti eesmärgiks.

Kliendipõhisel loogikal toimivat avalik-õiguslike rahaliste nõuete sissenõudmise protsessi kirjeldamisel antakse ülevaade avalik-õiguslikest nõuetest tervikuna, sundtäitdetavatest nõuetest, sh nende tekkimisest ja standardsetest täitetoimingutest. Teoreetilist materjali on illustreeritud asjakohaste näidete ja "mõtisklemiseks" küsimustega.

Õpiväljundid:

  • oskab kasutada valdkonnapõhist terminoloogiat
  • oskab tuua näiteid sundtäidetavate nõuete tekkimise võimaluste kohta
  • teab standarseid täitetoiminguid
  • oskab kirjeldada üldistatult kliendipõhisel loogikal toimivat avalike-õiguslike rahaliste nõuete sissenõdumise protsessi

Sihtrühm: sisejulgeoleku magistrandid ja rakenduskõrgharidusõppe tudengid. Lisaks sobib õpiobjekt kasutamiseks ka kõigil teistel maksundusega seotud erialadel ning teadmiste täiendamiseks teemast huvitatutele.

Autor: Kerly Randlane     

Tehniline abi:
Vaiko Mäe

 

Järgmine leht

Creative Commons License
Kliendipõhine avalik-õiguslike rahaliste nõuete sissenõudmise protsess by Kerly Randlane is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Kliendipõhine avalik-õiguslike rahaliste nõuete sissenõudmise protsess