Avaleht

Õpiobjekt on valminud e-kursuse "Riiginõuete sissenõudmine" raames, mida on rahastatud projektist BeSt.

Sissejuhatuseks: Kui küsida "keskmiselt" gümnaasiumi lõpetajalt, et mida tema või tema vanemad on saanud riigilt maksude tasumise tulemusena, on vastuseks enamasti, et on saanud tulumaksu riigilt tagasi. Enammakstud tulumaks, mille tagastamist maksumaksja nõuab ja seadus kohustab, on justkui midagi "püha", mille juures ei arvestata teatavate erisustega. Erisused võivad olla tingitud näiteks sellest, et maksumaksjal on tasumata liiklustrahv või muu kohustus, mis on kohtutäituri menetluses. See tähendab seda, et vaatamata sellele, et tagastusnõude tekkimisega on isikul nõue maksuhalduri vasti ja õigus saada enammakstud summa riigilt tagasi, on kohtutäituril õigus tagastusnõue arestida isiku muude tasumata kohustuste katteks.

Kokkuvõtvalt tähendab see seda, et kui maksukohustuslasel on teisi võlausaldajaid, kes on pöördunud võla sissenõudmiseks kohtutäituri poole, on võimalik nende nõuete rahuldamine maksuhalduri poolt maksukohustuslasele tagastamisele kuuluva summa arvelt.

Kuidas tagastusnõude arestimine kui protsess üldistatult välja näeb, on käesoleva õpiobjekti eesmärgiks.

Tagastusnõuete aresti protsessi kirjeldamisel antakse üldistatult ülevaade tagastusnõude tekkimise alustest, tagasnõude arestimise võimalustest ja tasaarvestamise erisustest. Teoreetilist materjali on illustreeritud asjakohaste näidete ja "mõtisklemiseks" küsimustega.

Õpiväljundid:

  • oskab kasutada valdkonnapõhist terminoloogiat
  • mõistab tagastusnõude arestimise aluseid
  • oskab kirjeldada üldistatult tagastusnõude arestimise protsessi

Sihtrühm: sisejulgeoleku magistrandid ja rakenduskõrgharidusõppe tudengid. Lisaks sobib õpiobjekt kasutamiseks ka kõigil teistel maksundusega seotud erialadel ning teadmiste täiendamiseks teemast huvitatutele.

Autor:Kerly Randlane     

Tehniline abi:Vaiko Mäe

 

Järgmine leht

Creative Commons License
Tagastusnõude arestimine by Kerly Randlane is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.