Kasutatud kirjandus

 1. Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovitus Rec(2006)2 liikmesriikidele Euroopa vanglareeglistiku kohta
 2. Vangistusseadus 14.06.2000, jõustunud 01.12.2000 - RT I 2000, 58, 376 … RT I, 05.07.2013, 22
 3. Justiitsministri 30.11.2000 määrus nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“, jõustunud 31.12.2000 - RTL 2000, 134, 2139 … RT I, 12.07.2013, 35
 4. Sotsiaalministri 31.12.2002 määrus nr 150 „Toidunormid kinnipidamisasutustes“, jõustunud 01.02.2000 - RTL 2003, 8, 89
 5. Justiitsministri 05.09.2011 nr 44 „Järelevalve korraldus vanglas“, jõustunud 01.10.2011 - RT I, 07.09.2011, 6 … RT I, 12.07.2013, 33
 6. Harku ja Murru Vangla direktori 14.02.2013 käskkiri nr 15 „Harku ja Murru vangla Harku vangistusosakonna kodukord“
 7. Harku ja Murru Vangla direktori 02.04.2013 käskkiri nr 28 „Harku ja Murru vangla avavangla kodukord“
 8. Tallinna Vangla direktori 31.01.2013 käskkiri nr 20, muudetud 06.02.2013 käskkirjaga nr 29, 04.04.2013 käskkirjaga nr 63 ja 27.05.2013 käskkirjaga nr 93 „Tallinna Vangla kodukord“
 9. Tartu Vangla direktori 11.02.2013 käskkiri nr 1-1/27, muudetud 04.06.2013 käskkirjaga nr 1-1/82 ja 02.08.2013 käskkirjaga nr 1-1/119 „Tartu Vangla kodukord“
 10. Viru Vangla direktori 23.01.2013 käskkiri nr 1-1/19, muudetud 21.05.2013 käskkiri nr 1-1/92 „Viru Vangla kodukord“
 11. Viru vangla direktori 23.01.2013 käskkiri nr 1-1/19 „Viru Vangla Avavanglaosakonna kodukord“
 12. Tartu Halduskohtu 13.04.2012 otsus nr 3-12-359

 

Õigusakte on kasutatud seisuga 27.11.2013

Järgmine leht

Creative Commons License
Toidu ja ravimite jagamine vanglas by Krislin Pärt is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.