Kinnipeetavate toitlustamine

Kinni peetavaid isikuid toitlustatakse kolm korda päevas päevakavas ettenähtud aegadel. Päevakava kinnitab vangla direktor vangla kodukorras.


Kinni peetavatele isikutele peab olema ette nähtud toit, mis arvestaks nende vanust, tervist, füüsilist seisundit, usulisi ja kultuurilisi vajadusi ning nende töö iseloomu. Nõuded toidule, sealhulgas minimaalne energia- ja proteiinisisaldus nähakse ette siseriikliku õigusega. Toitu valmistatakse ja serveeritakse lähtudes toiduhügieeni nõuetest. Siseriiklikult on toitlustamine vanglas sätestatud Sotsiaalministri 31.12.2002 määruses nr 150 „Toidunormid kinnipidamisasutustes“.


Kinnipeetava toitlustamine korraldatakse vastavuses elanikkonna üldiste toitumistavadega ja pidades silmas elutegevuseks vajalikku toidutarvet. Kinnipeetava toitlustamine peab olema korrapärane. Vangla toidukava koostamist ja toitlustamist jälgib arst. Arsti ettekirjutusel kindlustatakse kinnipeetavale dieettoitlustamine ja võimaluse korral lubatakse kinnipeetaval järgida oma religiooni toitumistavasid.
 

Puhas joogivesi peab olema kinni peetavatele isikutele kättesaadav igal ajal. Joogivett tuleb kinnipeetavale võimaldada 1,2–1,5 liitrit päevas. 1,2-1,5 liitrit on siinkohal miinimumkoguseks, mis ei tähenda seda, et vett ei võiks kinnipeetavatele võimaldada rohkem. Joogivesi on kinnipeetavatele kätte saadav ka kraanist.

 

 

Järgmine leht

Creative Commons License
Toidu ja ravimite jagamine vanglas by Krislin Pärt is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.