Ravimite jagamine kinnipeetavatele

Vanglasse saabumisel on kinnipeetav kohustatud läbima tervisekontrolli, mida teeb arst. Vajadusel määrab arst ka kinnipeetavale ravimid, mida üldjuhul väljastavad valvurid.

 

Kinni peetavatele isikutele ravimite jagamine eeldab tihedat koostööd meditsiiniosakonna, järelevalveosakonna ja tulemusüksuste vahel. Meditsiiniosakond väljastab ravimid (va narkootilised ja psühhotroopsed ravimid) koos juhendiga, kus on kirjas, kellele, millal ja mis koguses ravimeid väljastada ning valvur väljastab ravimi. Üldjuhul väljastatakse ravimeid hommikuse ja õhtuse loenduse ajal (aga ka muul ajal arsti ettekirjutusel).

Ravimite jagamise korraldus on reguleeritud Justiitsministri 05.09.2011 määruses nr 44 „Järelevalve korraldus vanglas 6 peatükis. Vanglateenistuse ametnikud jagavad kinnipeetavatele ravimeid, järgides vangla tervishoiutöötaja poolt ettenähtud kogust ja aega (Järelevalve korraldus vanglas § 38 lg 1).

Ravimite väljastamiseks on valvuritele antud ravimipinalid, kuhu meditsiinitöötaja on eelnevalt komplekteerinud vajaminevad ravimid ning andnud juhised, millal, mis kogustes ja millisele kinnipeetavale neid väljastada tuleb. Ravimeid jagav ametnik peab neist juhistest kinni pidama ning ei tohi lasta kinnipeetava testpidistest soovidest ennast mõjutada.

Ravimipinaleid on erinevaid (nt nädalajaotusega, valget või sinist värvi). Igal korral väljastatakse kinnipeetavale ravimipinalist ühekordne manustamisele kuuluv kogus. Näiteks kui kinnipeetav soovib koos hommikuse ravimiga saada ka õhtust ravimit, ei tohi seda lubada. Ravimite jagamise üle teostab otsest järelevalvet konkreetse valvepiirkonna valvur või vanemvalvur. Peaspetsialist-korrapidaja ja üksuse juht vastutavad selle eest, et ravimite jagamine toimuks ettenähtud korras.

Ravimite jagamisel avab vanglaametnik ohutult kambriukse, veendub, et kinnipeetav võtab manustamiseks vajaliku joogi, väljastab kinnipeetavale ravimi ja kontrollib ravimi manustamist, paludes selleks kinnipeetaval avada suu ja vajadusel liigutada keelt. Ravimite jagamise ajal viibib valvur ise kambris või kutsutakse kinnipeetav koridori. Ravimite jagamise koht ei ole alati üheselt määratletud ning lähtuval konkreetse vangla väljakujunenud praktikast võib see toimuda ka mõnes muus kohas (nt sööklas). Oluliseks, olenemata ravimite jagamise kohast jääb siiski ravimite manustamise kontrollimise kohustus.

Ravimi manustamise kontrollimisel, palutakse avada kinnipeetaval suu ja vajadusel liigutada keelt, et saaks veenduda, et ravim on manustatud. Kinnipeetavad võivad leida, et selline vanglaametnike käitumine on alandav.

Tartu Halduskohtu 13.04.2012 otsuses nr 3-12-359 ei nõustu kohus asjaoluga, et suu avamise nõudmine ravimi manustamise kontrollimiseks on alandav. Kohus on leidnud, et avatud suuõõne kontrollimine on ilmselgelt tõhusaim viis kontrollimaks seda, kas isik, s.h kinnipeetav on ravimid manustanud (tarvitanud ravimid suu kaudu). Halduskohus ei näe ravimite tarbimise kontrollimiseks muud abinõu, mis oleks kinnipeetava suhtes leebem, kuid samaaegselt vangla jaoks mitte ülemäära koormav. Halduskohtu kogemuse pinnalt on taoline abinõu kasutusel näiteks lastehaiglates ja ka kinnistes raviasutustes, kus seda ei peeta aga üldteadaolevalt isikut liigselt koormavaks meetmeks. Seega tuleb kohaldatud kontrollimisviisi pidada ka proportsionaalseks. Tegemist ei ole õigusvastase tegevusega vanglaametniku poolt. Kehtivast õigusest ei tulene kinnipeetavale luba ametniku poolt nõutud teo tegemata jätmiseks (Tartu Halduskohtu 13.04.2012 otsus nr 3-12-359).

Kui kinnipeetav keeldub ravimi manustamisest või ei soovi seda mingi põhjusel seda kohe teha, siis edastab valvur info meditsiiniosakonnale, kes otsustab ravikuuri jätkamise vajaduse ja teeb vastava märke tervisekaardile. Tervishoiuteenusest keeldumise (sh ravimite manustamisest keeldumise) korral on kinnipeetav kohustatud keeldumise fikseerima kirjalikult ning selle allkirjastama. Pärast ravist keeldumist võtab meditsiiniosakonna töötaja kinnipeetava ravilt maha. Seega tuleb valvuril teavitada kinnipeetavat, et kui ta ei soovi manustada ravimeid, siis tuleb tal esitada vastavasisulise pöördumine vanglale kirjalikult. Mõistlik on selgitada ka ravimi mitte manustamisega kaasnevat asjaolu ravilt maha võtmise kohta.

 

Järgmine leht

Creative Commons License
Toidu ja ravimite jagamine vanglas by Krislin Pärt is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.