Vanglaametniku (valvuri) roll toidujagamisel:

  • Toidujagaja läbiotsimine – Ennem kui toidujagaja osakonda saadetakse, tuleb ta alati läbi otsida. Toidujagaja läbiotsimine peab olema põhjalikum. Keelatud esemete olemasolu kahtluse korral võiks kaaluda ka läbiotsimise teostamist koos lahtiriietumisega. Toidujagaja tuleb läbi otsida ka pärast osakonnast lahkumist. Läbiotsimine peab hõlmama ka toidukonteinerite jm abivahendite läbivaatust.
  • Toidujagaja saatmine – Toidujagaja ei liigu kinnipeetavate osakonnas ilma saatjata. Ametniku ülesanne on saata toidujagajat kogu toidujagamise ajal. Toidujagaja saatmise ajal peab valvur teostama järelevalvet nii toidujagaja kui ka kambrites olevate kinnipeetavate isikute üle. Tuleb jälgida, et toidujagaja liiguks ainult ettenähtud marsruuti pidi, et ta ei laskuks kambrites olevate kinnipeetavatega vestlusesse ega annaks kambrisse muid esemeid või aineid peale toidu ega võtaks kambrist vastu midagi peale toidunõude. Vaatama, et toidujagaja väljastaks igale kinnipeetavale toiduportsjoni individuaalselt ning ettenähtud koguses.
  • Toiduluugi avamine ja sulgemine – Selleks, et toit kambrisse väljastada, avab valvur toiduluugi. Toiduluugi avamine ja sulgemine peab toimuma ohutult ja arvestades olukorda kambris.
  • Järgida, et toitlustamine toimuks päevakavas ettenähtud ajal – kui toidujagaja ei ole mingil põhjusel osakonda ettenähtud ajal tulnud, siis tuleb valvuril sellest informeerida korrapidajat, et leida võimalikult kiire lahendus. Kui kinnipeetavad jäävad mingil põhjusel toitlustamata võib see päädida erinevate korrarikkumistega. Siinjuures võib vanglas ette tulla olukordasid, kus kinnipeetavate toitlustamine võib erinevatel põhjustel toimuda päevakavas ettenähtud ajast erinevalt. Sellisel juhul on hea, kui kinnipeetavaid informeeritakse toitlustamisaegade muudatustest.
  • Järelevalve teostamine toidu jagamise üle – Toidu jagamisel järelevalve teostamine tähendab, et ametnik kontrollib, et toidujagaja väljastaks ettenähtud toiduportsjonid igale kinnipeetavale personaalselt ja vangla väljastatud nõudesse. Samal ajal ei tohi toimuda üleliigset vestlust toidujagaja ja kambrites viibivate kinnipeetavate vahel. Samuti tuleb järelevalve teostamise ajal kontrollida, et ei toimuks esemete vahetamist kambris viibivate kinnipeetavate ja toidujagaja vahel.
  • Vajadusel toidust loobumise avalduse vastu võtmine ja edastamine – kui kinnipeetav loobub toidust ja esitab selle kohta vastavasisulise avalduse, siis tuleb see valvuril vastu võtta ja edastada korrapidamisse. Juhtida tähelepanu ja teavitada toidu jagamise ajal aset leidnud distsipliinirikkumistest – kui toidujagaja või ka teised kinnipeetavad panevad toidujagamise ajal toime mõne distsipliinirikkumise, siis tuleb sellele kohe tähelepanu juhtida ning probleem lahendada. Näiteks kui toidujagaja laskub kambris viibivate kinnipeetavatega vestlusesse, siis anda korraldus vestluse lõpetamiseks. Rikkumised fikseeritakse ettekandega peale toidujagamise lõppemist.
  • Juhtida tähelepanu ja teavitada toidu jagamise ajal aset leidnud distsipliinirikkumistest – kui toidujagaja või ka teised kinnipeetavad panevad toidujagamise ajal toime mõne distsipliinirikkumise, siis tuleb sellele kohe tähelepanu juhtida ning probleem lahendada. Näiteks kui toidujagaja laskub kambris viibivate kinnipeetavatega vestlusesse, siis anda korraldus vestluse lõpetamiseks. Rikkumised fikseeritakse ettekandega peale toidujagamise lõppemist.
Järgmine leht

Creative Commons License
Toidu ja ravimite jagamine vanglas by Krislin Pärt is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.