Migratsiooniuuringute keskus

Migratsiooniuuringute keskuse (MUK) eesmärgiks on läbi viia rände-, lõimumis- ja varjupaigapoliitika alaseid uuringuid ja uurimusi. MUK kujundab eelpool nimetatud valdkondades arutelu edendamiseks sõltumatu eksperthinnangu  valitsusasutuste, erasektori ning kodanikeühenduste vahel. Samuti on MUK tegevuse üks eesmärkidest akadeemia, kui rändevaldkonna kompetentsikeskuse, arendamine ja teadmuse levitamine teabeürituste korraldamise ja avalikkuse informeerituse tõstmise kaudu.

Migratsiooniuuringute keskus on Euroopa rändevõrgustiku kontaktpunkt Eestis.   Loe lähemalt...

MUK

Tutvustus

Kontakt

ERV

Tutvustus

ERV eesmärgid

Publikatsioonid

Uuringud

Taustapaberid

Teatised

Raamatukogu

Koondaruanded

Ad hoc päringud

Rahvusvaheline kaitse

Seaduslik ränne

Ebaseaduslik ränne

Tagasipöördumine

Muud

Üritused

Rändefoorum V

Tagasipöördumisalane koolitus

Tööränne ja hargmaisus Põhja- ja Baltimaades

SKA konverents 2013

Varasemad üritused

Euroopa rändevõrgustik

Euroopa rändevõrgustik on uurimis- ja teabevahetusvõrgustik, mis koosneb liikmesriikides toimivatest riiklikest kontaktpunktidest ja kontaktpunktide juurde loodud kohaliku võrgustiku liikmetest. Euroopa rändevõrgustiku tööd koordineerib Euroopa Komisjon.

Võrgustiku peamine eesmärk on koguda ja analüüsida ajakohast, objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat rände- ja varjupaigavaldkonna infot, ning jagada saadud teavet poliitikategijate ja laiema avalikkusega