Asud siin: MUK

Migratsiooniuuringute keskus

Migratsiooniuuringute keskus on Sisekaitseakadeemia  akadeemiline struktuuriüksus, mis koordineerib ja viib läbi rände-, lõimumis- ja varjupaigapoliitika alaseid uuringuid ja uurimusi ning kujundab sõltumatu eksperthinnangu arutelu edendamiseks eelpool nimetatud valdkondades valitsusasutuste, erasektori ning kodanikeühenduste vahel.

Keskuse tegevuse eesmärk on akadeemia, kui rändevaldkonna kompetentsikeskuse, arendamine ja teadmuse levitamine rände-, lõimumis- ja varjupaigaalaste uuringute ning teabeürituste läbiviimise kaudu. Samuti avalikkuse informeerituse tõstmine nimetatud valdkondades ning Euroopa rändevõrgustiku tegevuse korraldamine Eestis.

Keskuse peamised tegevusvaldkonnad on:
  • Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti ülesannete täitmine;
  • Jälgida ja analüüsida rände, lõimumise ja varjupaiga valdkonnas toimuvaid Euroopa Liidu ja rahvusvahelisi arenguid ning Eestile erihuvi pakkuvaid kitsamaid teemasid;
  • Rände-, lõimumis- ja varjupaigaalaste uuringute ja uurimiste läbiviimine, asjakohaste ülevaadete, analüüside ja taustadokumentide koostamine;
  • Koguda, luua ja säilitada rände-, lõimumis- ja varjupaigaalast infot ning teha see kättesaadavaks poliitikakujundajatele, teadlastele ja avalikkusele nii Eestis, kui ka teistes Euroopa Liidu riikides;
  • Toetada ekspertteadmiste ja analüüsi kasutamist rände-, lõimumis- ja varjupaigapoliitika kujundamise protsessis kvaliteetse ning neutraalse poliitika analüüsi ning objektiivse informatsiooni läbi;
  • Juhtida tähelepanu rände-, lõimumis- ja varjupaigaalastele probleemidele ühiskonnas ning teha ettepanekuid nende lahendamiseks;
  • Avalikkuse informeerituse tõstmine rände-, lõimumis- ja varjupaigaküsimustes igaaastaste teabeürituste, seminaride ja konverentside korraldamisel;
  • Rände-, lõimumis- ja varjupaigavaldkonna kompetentsikeskuse arendamine ja teadmuse levitamine artiklite jm publikatsioonide kaudu;
  •  Edendada koostööd teiste sarnaste keskustega teistes riikides.