You are here: Avaleht

Avaleht

Lühitutvustus: Käesolev õpiobjekt sisaldab põhilisi samme, mida haldusorgan astub, hakates ette valmistama haldusakti (HMS § 51), seda vormistama ja lõpuks isikule teatavaks tegema.

Kuna HMS § 2 järgi on haldusmenetlus muuhulgas haldusorgani tegevus haldusakti andmisel, ongi õpiobjekt nimetatud haldusmenetlustoimikuks.

Sinu ees olev toimik on üldine ja valdavalt teoreetiline (kohati ilmestatud näidete ja kommentaaridega).

Haldusakte antakse välja väga erinevates valdkondades, nad on kas soodustava iseloomuga või koormavad, kirjalikud või suulised, kõrvaltingimustega või ilma nendeta. Menetlus, mis algab haldusakti andmise ettevalmistamiseks, ei pruugi lõppeda haldusakti andmisega. Ka on iga juhtum mingis mõttes alati eriline.

Toimik baseerub vaid haldusmenetluse seadusel ega arvesta eriseaduste erisusi. Ka ei ole toimikus välja toodud kõiki HMS-s sätestatud haldusakti ettevalmistamise nüansse.  Siia toimikusse on kogutud põhiline, mida haldusorgan peaks tähele panema haldusakti ettevalmistamise käigus, hoolimata valdkonnast, milles ta tegutseb.

Toimiku põhistruktuur (haldusmenetluse läbiviimise sammud) on sidustatud õiguse rakendamise sammudega (õigusliku aluse mõistmine ja selle võrdlemine elus juhtunuga). Õiguse rakendamise sammud on sidustatud ühelt poolt uurimistoimingutega ja teiselt poolt haldusakti vormielementidega.

Sihtgrupp: Õpibjekt on mõeldud abimaterjalina ametnikele haldusaktide ettevalmistamisel ning haldusõigust õppivatele õppuritele haldusmenetluse põhimõtete omandamisel.

Õpiväljundid:

  • Oskab läbi viia lihtsama haldusmenetluse ning koostada lihtsamat haldusakti

Autorist:

Triin Roosve, Sisekaitseakadeemia õiguse ja sotsiaalteaduste keskuse lektor

Tehnine abi:

Vaiko Mäe, Sisekaitseakadeemia haridustehnoloog

 

Järgmine leht