Asud siin: Justiits

Justiitskolledži õpiobjektid

 1. e-kursuse "Sissejuhatus õigusesse" päästeala lisamaterjal. S. Põllumäe, R. Sults
 2. e-kursuse "Sissejuhatus õigusesse" vangistusala lisamaterjal. S. Põllumäe, R. Sults
 3. Erasektori korruptsiooni ennetus, Justiitministeerium 2016 Uus!
 4. Enesekaitse õppevideo I. J. Kulbin "BeSt" 2015 Uuendatud
 5. Enesekaitse õppevideod II. J. Kulbin "BeSt" 2015 Uuendatud
 6. Erialane vene keel: vangla päevakava. S. Luige, "BeSt" 2013
 7. Haldusmenetlus vanglas. S. Luige. 2010. "BeSt"
 8. Jõu kasutamine. J. Kulbin. 2011
 9. Kinnipeetava asjade hoidmine, arvestus ja tagastamine. S. Põllumäe, R. Sults.
 10. Kinnipeetava distsiplinaarkaristused. S. Põllumäe, R. Sults. 
 11. Kinnipeetava distsiplinaarmenetluse dokumendid. S. Põllumäe, R. Sults 
 12. Kinnipeetava ennetähtaegne vabastamine. S. Põllumäe, R. Sults e-võti
 13. Kinnipeetava intervjueerimine riskihindamise koostamiseks. S. Luige. BeSt 2013
 14. Kinnipeetava kartserisse paigutamine. S. Põllumäe, R. Sults 
 15. Kinnipeetava kirjavahetus. S. Põllumäe, R. Sults 
 16. Kinnipeetava paigutamine vanglasse ja vanglas. S. Põllumäe, R. Sults.
 17. Kinnipeetava poolt esitatavad dokumendid. S. Põllumäe, R. Sults 
 18. Kinnipeetava vaie ja selle menetluskord. S. Põllumäe, R. Sults 
 19. Kinnipeetava ümberpaigutamine teise vanglasse. S. Põllumäe, R. Sults.
 20. Kinnipeetavale keelatud asjad. S. Põllumäe, R. Sults.
 21. Kinnipeetava lühiajaline kokkusaamine. S. Põllumäe, R. Sults.
 22. Kinnipeetava pikaajaline kokkusaamine. S. Põllumäe, R. Sults e-võti
 23. Korrektsioonialane sõnastik. E. Laanemaa, I. Karton. 2012. BeSt
 24. Mida peab teadma HIV/AIDSi kohta töös kinnipeetavatega. I. Karton (Uueküla) 
 25. Praktilisi harjutusi SKA Justiitskolledži lõpueksamiks. A. Põdra. 2015 uus!
 26. Ohjeldusmeetmed ja relvastus. J. Kulbin.
 27. Põhiõigused. T. Roosve      
 28. Resotsialiseerimist toetava kontakti loomine vanglas. E. Rüütel. BeSt. 2013
 29. Riskihindamise intervjuu. S. Luige. BeSt. 2013
 30. Ristsõnad valveteenistujale. Abiks eesti keele õppijale. I tase. S. Luige          
 31. Ristsõnad valveteenistujale. Abiks eesti keele õppijale. II tase. S. Luige          
 32. Sissejuhatus eetikasse. P. Liba
 33. Rühmauuring päästealal. S. Põllumäe, R. Sults 
 34. Toimetulek vangla erakorralises olukorras. A. Põdra. "BeSt". 2011
 35. Toit ja ravimid vanglas. K. Pärt. 2013. BeSt.
 36. Telefoni kasutamine vanglas. S. Põllumäe, R. Sults 
 37. Tuleohutuse tagamine vanglas. A. Põdra. 2014
 38. Vabadusõiguste riive põhiseaduspärasus. T. Roosve
 39. Vanglaametniku ametiastmed, ametikohad, ning teenistuskohustused. T. Voodla, K. Lang
 40. Vene-eesti sõnastik vanglateenistujale (vene-eesti). S. Luige. 2011. BeSt
 41. Võrdsusõiguste riive põhiseaduspärasus. T. Roosve
 42. Õigusalaste testide kogumik. T. Roosve 
 43. Õigusfilosoofia. Ajalugu. S. Põllumäe, R. Sults 
 44. Õigusfilosoofia. Filosoofid. S. Põllumäe, R. Sults 
 45. Õigusfilosoofia. Põhimõisted. S. Põllumäe, R. Sults
 46. Vangistusõigus. S. Põllumäe
 47. Vanglaametniku kutse-eetika - suhtlemine kolleegiga. T. Voodla
 48. Vanglaametniku ametikohad ning teenistuskohustused. T. Voodla
 49. Vanglateenistuja majanduslik sõltumatus. P. Liba
 50. Vanglateenistuja vormikandmise nõuded. P. Liba

 

Vanemad versioonid

 1. Enesekaitse õppevideo I. J. Kulbin "BeSt" 2009
 2. Enesekaitse õppevideod II. J. Kulbin "BeSt" 2009

 

Järgmine leht

Justiits