You are here: Avaleht

Avaleht

Kinnipidamisasutuste struktuur

Sihtrühm: Sisekaitselise rakenduskõrgkooli politsei või piirivalve erialal päevases õppevormis kutseharidust omandavad õpilased ja rakenduskõrgharidust omandavad üliõpilased.
 

Materjal sobib kasutamiseks ka teenistuses olevate politseiametnike täiendkoolitustel osalejatele teadmiste süvendamiseks.
 

Õpiobjekt on kasutatav õppejõu poolt loengus esitletavana kui ka iseseisval õppimisel. Ülesandeid saab täita individuaalselt kui ka rühmatööna. Õppele kulub maksimaalselt 10 tundi.

Eesmärk: Kinnistada teadmisi politsei ja piirivalve ülesannetest politsei järelevalve, süüteomenetluse ja karistuste täideviimise teostamisel, sealhulgas kinnipidamiskoha valikul. Kinnipidamiskoha valik sõltub eriseaduste normidest ja nende alusel täpsustatud kinnipidamistingimustest erinevates asutustes, kuid ka ajast (vanglasse vaid tavatöö ajal), piirkonnast, kinnipidamise õiguslikust alusest, menetluslikest võimalustest ja vajadustest.
 

Käsitletakse: Põhigruppidena nelja tüüpi spetsialiseeritud kinnipidamisasutuste tegevusalused politsei teostatavaks haldus- või süüteomenetluseks või karistuste täideviimiseks. Politsei ja Piirivalveameti lühiajaliste kinnipidamisruumide nõuded vanglatega võrreldes puudulike olmetingimustega, Õiguskantsleri soovitatud miinimumtingimused kinnipidamiskambritele, toitlustamisele, arstiabile, eri õigusalustel kinnipeetute omavahelisi eraldihoidmise nõuded.
 

Loodetav tulemus:

  • Õpiobjekti omandanud politseiametnik suudab kaalutletult valida isiku kinnipidamiskoha
  • kindlustab enne isiku kambrisse paigutamist ettenähtud õigused
  • oskab eristada isiku kinnipidamise kestvusest sõltuvaid kohustusi konkreetsele kinnipidamisasutusele.

Õpiobjekti autor ootab parendusettepanekuid ja kommentaare e-postile aadressil: karla.kilk@politsei.ee
 

 

Järgmine leht