Valitud magistritöö teemad

 • Politsei väljaõppe korraldus äkkrünnakute lahendamiseks, juhendajad Jaak Kiviste, Ülle Vanaisak
 • Tulirelvade alase täiendkoolituse kontseptsioon politseiametnikele, juhendaja Tanel Järvet
 • Päästeameti ülesanded riiklikus kriisireguleerimise süsteemis, juhendajad Lauri Tabur, Priit Saar
 • Organisatsioonikultuuri toetava vormiriietuse kontseptsiooni välja töötamine (Politsei- ja Piirivalveameti näitel), juhendaja Lauri Tabur
 • Politseiüksuste ettevalmistus ja juhtimine massirahutustel, juhendajad Jaak Kiviste, Inga Karton
 • Üldkasuliku töö kui asenduskaristuse mõjusus, juhendajad Jaan Sootak, Ülle Vanaisak
 • Alaealisest menetlusaluse isiku kohtlemine noorsoopolitsei töös, juhendajad Liilia Mänd, Ülle Vanaisak
 • Kaitseväe riigisaladuse kaitse riskiallikad ja riske vähendavad rakendusprintsiibid, juhendaja Kuldar Kesküla
 • Ajateenijate hoiakute muutmine sõduribaaskursuse jooksul, juhendajad Indrek Saar, Ulvi Uulimaa-Margus
 • Eesti välispiiri tollikontroll ja selle efektiivsus sisejulgeoleku tagamisel, juhendajad Urmas Järg, Indrek Saar
 • Eesti korrakaitse- ning kriminaalpolitsei hinnangud ja ootused organisatsioonile seoses tööstressiga, juhendajad Stella Laansoo, Janne Pikma-Öövel
 • Kaugkontrolli rakendamine rahapesu andmebüroo järelevalvetegevuses, juhendajad Arnold Tenusaar, Indrek Tibar
 • Politseipensionäride ootused ja nende kaasamise võimalused siseturvalisuse tõhustamisel, juhendajad Oliver Pagel, Risto Kasemäe
 • Sisekontrolli parendamine Politsei- ja Piirivalveameti näitel, juhendajad Risto Kasemäe, Shvea Järvet
 • Kodusprinklersüsteemi sotsiaalne tasuvus Eestis, juhendajad Indrek Saar, Leonid Pahhutši
 • Infoturbe alane teadlikkus sisejulgeoleku organisatsioonis, juhnedaja Raul Savimaa
 • Päästeameti päästetöö valdkonna täiendkoolituse protsessi parendamise võimalused, juhendajad Shvea Järvet, Häli Allas
 • Kaitsetahte seos riigikaitseõpetusega Tallinna gümnaasiumite näitel, juhendaja Shvea Järvet
 • Tallinna koolinoorte teadlikkus maksudest ja selle mõju Eesti sisejulgeolekule, juhendaja Uno Silberg
 • Rahvusvähemuste esindatus Eesti sisejulgeolekustruktuurides, juhendaja Raivo Vetik
   
 • „Vahistatute õigused, nende rakendamine ja suhestumine Euroopa vangistusõigusega“, juhendaja Sander Põllumäe
 • „Kaitsetööstuse tähtsus riigi julgeoleku tagamisel“, juhendaja Tuuli Pärnsalu
   
 • „Kiiruskaamerate mõju liiklusohutusele Tallinna-Tartu maanteel“, uhendajad Helmo Käerdi, Siim Vaikmaa
 • „Riikliku tuleohutusjärelevalve paindlikum planeerimine ja rakendamine“, juhendajad Priit Laaniste, Helmo Käerdi
 • „Ühe Hädaabinumbri 112 teenuse kvaliteedi tagamise lähtekohad ja mudeli väljatöötamine“, juhendajad Margo Klaos, Shvea Järvet
 • „Organisatsiooni eesmärkide saavutamist toetav motivatsioonisüsteem politsei ja piirivalveameti näitel“, juhendajad Vilve Raik, Krista Haak
 • „Ettepanekud avaliku sektori organisatsiooni muudatuste juhtimiseks siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse loomise protsessi näitel“, juhendaja Lauri Tabur
 • „Noorte sõidukijuhtide riskikäitumine Eestis“, juhendajad Dago Antov, Ülle Vanaisak
 • „Kaitseväe luure- ja julgeolekusüsteemi roll ja ülesanded riigi julgeoleku tagamisel ning selle võimekuse parandamise võimalused“, juhendajad Kuldar Kesküla, Ramon Loik
 • „Meelelahutusasutuste mõju avalikes kohtades toime pandud vägivallakuritegevusele Tartu linna näitel“, juhendaja Priit Männik
 • „Tütarlaste kriminaalne karjäär ja resotsialiseerumist mõjutavad tegurid Kaagvere erikooli näitel“, juhendajad Kadri Ann Salla, Elina Reva
 • „Vanglarahutused: põhiprobleemide kaardistus ning ettepanekud nende vältimiseks Eestis“, juhendaja Lauri Tabur
 • „Politsei ja teenistuskoerte üksuse funktsionaalsus ja korraldus Eestis Schengeni ala valimi võrdluses“, juhendajad Ramon Loik, Jüri Pajusoo
 • „Korruptsiooni taju ja korruptsiooni ennetamine tolli valdkonnas (Ida maksu-ja tollikeskusenäitel)“, juhendajad Mari-Liis Sööt, Tanel Järvet
 • „Schengeni kompensatsioonimeetmete siseriiklik rakendamine: kohalike omavalitsuste funktsioonid“, juhendaja Ramon Loik
 • „Õigeusu tegurid vene noorte integreerumisel Eesti ühiskonda siseturvalisuse perspektiivist“, juhendajad Ringo Ringvee, Merle Tammela
 • „Eesti sisejulgeolekupoliitikas osalevate huvigruppide mõjukus“, juhendaja Ero Liivik
 • „Organisatsioonikultuuri arendamise ja ühtlustamise võimalused organisatsioonide ühinemisel politsei- ja piirivalveameti loomise näitel“, juhendaja Stella Laansoo
 • „Koostöö tõhusus piirihalduse mitmetasandilisel korraldamisel Frontexi näitel“, juhendajd Sven Anderson, Maiko Martsik
 • „Tööandjate ootused ja rahulolu Sisekaitseakadeemia õppekvaliteediga“, juhendaja Annika Tuulemäe
 • "Kaitsetahte tõstmine riigikaitseõpetuse populariseerimise kaudu (Tallinna koolide näitel)", juhendaja Shvea Järvet
 • „Politseiuurijate pädevuste hindamine tulekahjudega seotud kuritegude kohtueelsel menetlusel“, juhendaja Tanel Järvet
 • „Tulemusjuhtimise ja tulemusindikaatorite rakendamine pääste kriisireguleerimisvaldkonna näitel“, juhendaja Lauri Tabur
 • „Venemaa sümboolika kasutamine Narva linna näitel ning selle mõju sisejulgeolekule“, juhendaja Raivo Vetik
 • „Eesti Politsei valmisolek amokijuhtumite ja kriisisituatsioonide lahendamisel“, juhendajad Jaak Kiviste, Ülle Vanaisak
 • „Politseinikest eripensionäride ootused - nende kaasamise võimalused siseturvalisuse tõhustamisel“, juhendajad Oliver Pagel, Risto Kasemäe (kaasjuhendaja)
 • „Kriisisituatsioonid ja nendega toimetulek Eesti korrakaitse- ning kriminaalpolitseis“, juhendajad Stella Laansoo, Janne Pikma-Öövel (kaasjuhendaja)
 • „Üldkasuliku töö kui asenduskarituste mõjusus Tartu vangla kriminaalhooldusosakonna näitel (2008 - 2012)“, juhendajad Jaan Sootak , Ülle Vanaisak
 • „Kuritegelikke ühendustega seotud kriminaalmenetluste analüüs Eestis läbi avalikke kohtulahendite“, juhendaja Priit Männik
 • „Kriminaal-preventatiivse sekkumise programm alaealiste kuritegude ennetamiseks ja tõkestamiseks“, juhendaja Ulvi Uulimaa-Margus
 • „Kodusprinkleri kohustuse rakendamise mõju analüüs tulekahjudes hukkunute ja tulekahjude varakahjude näitel“, juhendajad Indrek Saar, Leonid Pahhutši (kaasjuhendaja)
 • „Tallinna laste tugikeskuse laste varjupaiga klientide uurimus 2002 – 2012“, juhendaja Stella Laansoo
 • „Organisatsioonikultuuriga seonduvad probleemid ja väljakutsed ühinemisjärgselt Maksu- ja Tolliameti näitel“, juhendaja Anne Valk
 • „Päästetööde teenuseid osutava personali kvaliteeti tagavate kompententsi nõuete analüüs“, juhendaja Shvea Järvet, Häli allas (kaasjuhendaja)
 • „Eesti katastroofiohvrite tuvastamise üksuse roll sisejulgeoleku tagamisel“, juhendaja Annika Lall
 • „Eesti välispiiri tollikontrolli arenguperspektiivid“, juhendajad Urmas Järg, Indrek Saar (kaasjuhendaja)
 • „Prostitutsioonikuritegude ulatuse hindamine ja tõkestamise meetodid“, juhendajad Tanel Järvet, Risto Kasemäe (kaasjuhendaja)
 • „Päästeameti teenuste tulemuslikkuse mõõtmine“, juhendajad Tanel Oppi, Ain Karafin (kaasjuhendaja)
 • „Väärteo toime pannud alaealiste kohtlemine noorsoopolitsei töös Põhja prefektuuri näitel“, juhendajad Liilia Mänd, Ülle Vanaisak (kaasjuhendaja)

 

 • „Eakate jalakäijate riskikäitumine Harjumaal“, juhendaja Dago Antov, kaasjuhendaja Ülle Vanaisak.
 • „Siseministeeriumi haldusala keskastmejuhtide riigisisese terrorismi ja islamiterrorismi ohu tajumine“.
 • „Kaitseväe eelarvesüsteemi arendamine toetusväejuhatuse näitel“, juhendaja Ly Sari.
 • „Küberruumi julgeolekustamine Eestis peale 2007. aasta küberrünnakuid“, juhendaja Lauri Luht.
 • „Simulatsioonikeskkondade rakendamine politsei tegevuse ja koostöö tõhustamisel“, juhendaja Raul Savimaa, kaasjuhendaja Marek Link.
 •  „Strateegiliste kaupade ekspordikontroll Eestist rahvusvahelise sanktsiooni all olevatesse riikidesse“, juhendaja Tuuli Pärnsalu.
 • „Kaitseliidu kui vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooni roll sisejulgeoleku ülesannete täitmisel“, juhendaja Raine Eenma.
 •  „Ettepanekud vabatahtlike kaasamiseks Eesti merepäästesüsteemi“, juhendaja Lauri Tabur.
 • „Sotsiaalmeedia kasutamise võimalused riigiasutuse kommunikatsioonis Häirekeskuse näitel“, juhendaja Lauri Tabur
 • „Julgeolekumeetmete rakendamine valitsusasutuste turvalisuse tagamisel“, juhendaja Urmet Tomp, kaasjuhendaja Ramon Loik
 • „Kolmandate riikide päritolu kõrghariduse taseme õppurid: võimalik sisejulgeolekuoht Eestile“, juhendaja Liis Valk, kaasjuhendaja Shvea Järvet.
 • „Keskkonnakuritegevus ja –julgeolek Eestis“, juhendaja Tanel Järvet.
 • „Päästekorraldajate tööstressist tulenevate ohutegurite ennetav ja maandav tegevuskava“, juhendaja Krista Haak.
 • „Psühholoogilise kaitse olemus ja roll Eesti julgeolekupoliitika kujundajate käsitluses“, juhendaja Stella Laansoo.
 •  „Korrakaitse politseiametnike täienduskoolituste süsteem ning kutsekvalifikatsiooni väljatöötamine“, juhendaja Maiko Martsik.
 • „Mittesõjaliste ülesannete juhtimine vastuvõtva riigi toetuse korraldamise näitel Eesti riigikaitses võimaliku kriisi ja sõja korral“, juhendaja Raine Eenma.
 • „Teabepõhise politseitegevuse strateegia rakendamise võimalused kriminaalpolitseis“, juhendaja Indrek Tibar.
 • „Politseiametnike hoiak distsiplinaarmenetlusse Lääne Prefektuuri näitel“, juhendaja Katy Esula, kaasjuhendaja Stella Laansoo.
 • „Turvateadlikkuse tase Eesti Vabariigi välisesindustes“, juhendaja Harry Lahtein, kaasjuhendaja Pavel Kotkin.
 • „Euroopa Ühise Varjupaigasüsteemi rakendamise seos riigi sisejulgeolekuga“, juhendaja Risto Pullat, kaasjuhendaja Shvea Järvet.
 • „Häirekeskuse poolt osutatava avaliku teenuse toimemõõtmise süsteemi väljatöötamine ning ettepanekute tegemine selle rakendamiseks organisatsiooni juhtimises“, juhendaja Anne Valk.
 • „Vabatahtlike motivatsioon siseturvalisuse tagamisel politsei- ja päästevaldkonna näitel“, juhendaja Aare Kasemets, kaasjuhendaja Ivi Proos.
 • „Värbamise ja valiku protsess kriminaalpolitsei struktuuriüksuste juhtide näitel“, juhendaja Mairit Kratovitš.
 • „Kaitseliidu kui vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooni roll sisejulgeoleku ülesannete täitmisel“, juhendaja Raine Eenma, Tanel Järvet.
 • „Sotsiaalmeedia kasutamise võimalused riigiasutuse kommunikatsioonis Häirekeskuse näitel“, juhendaja Lauri Tabur, kaasjuhendaja Annika Tuulemäe
 • „Ettepanekud vabatahtlike kaasamiseks Eesti merepäästesüsteemi“, juhendaja Lauri Tabur, kaasjuhendaja Shvea Järvet.
 • „Mittesõjaliste ülesannete juhtimine vastuvõtva riigi toetuse korraldamise näitel Eesti riigikaitses võimaliku kriisi ja sõja korral“, juhendaja Raine Eenma, kaasjuhendaja Tanel Järvet.
 • „Sümbolite kasutamine massirahutuste õhutamisel“, juhendaja Raine Eenma, kaasjuhendaja Harry Lahtein.
 • „Karjääriplatoo esinemine Politsei - ja Piirivalveametis“, juhendaja Mairit Kratovitš.
 • „Kohalike omavalitsuste rolliteadlikkus turvalisuse tagamisel Lõuna prefektuuri teeninduspiirkonna näitel“, juhendaja Priit Männik, kaasjuhendaja Joosep Kaasik.
 • „Riigi julgeoleku tagamisega seotud asutuse võimalused töötaja kontrollimiseks piiratud juurdepääsuga teabe kuritarvitamise vastu“, juhendaja Tuuli Pärnsalu.
 • „Läbipõlemine seoses muudatustega organisatsioonis: Eesti liikluspolitseinike näitel“, juhendaja Krista Haak.

 

 • „Euroopa Liidu ühtsest viisapoliitikast tulenevad võimalused ja ohud Eesti sisejulgeolekule“, juhendaja Ahto Lobjakas, kaasjuhendaja Helina Maasing;
 • „Politsei- ja Piirivalveameti ametnike ootused horisontaalsele karjäärimudelile“, juhendaja Annika Tuulemäe, kaasjuhendaja Mairit Kratovitš;
 • „Alkoholituru järelevalve meetmete parendamisvõimalused sisejulgeolekuvaldkonnas“, juhendaja Siim Rudissaar, kaasjuhendaja Kerly Randlane;
 • „Soolise võrdõiguslikkuse alased väärtused Kaitseväes“, juhendaja Andres Vegel, kaasjuhendaja Aare Kasemets;
 • „Kolmandate riikide kodanike väljasaatmine Eesti näitel“, juhendaja Egert Belitšev, kaasjuhendaja Mairit Kratovitš;
 • „Tormi- ja üleujutusriskide riskikommunikatsiooni toimivuse hindamine“, juhendaja Ain Karafin, kaasjuhendaja Annika Koppel;
 • „Uute sünteetiliste uimastite narkoturule jõudmise tõkestamine“, juhendaja Priit Heinsoo, kaasjuhendaja Chris Eljas;
 • „Isikukaitse ülesanded Eesti julgeolekusüsteemis“, juhendaja Shvea Järvet, kaasjuhendaja Alar Ridamäe;
 • „Metadooni levik Eesti narkoturul“, juhendaja Annika Tuulemäe, kaasjuhendaja Taavi Pern;
 • „Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitseväe rollid ametkondade vahelisel toetuse andmisel ning saamisel erakorralise seisukorra ajal“, juhendaja Martin Herem, kaasjuhendaja Silvia Kirsimägi;
 • „Siseturvalisuse vabatahtlike roll hädaolukordade lahendamisel“, juhendaja Priit Laaniste, kaasjuhendaja Aare Kasemets;
 • „Kuritegevuse ennetamine läbi keskkonna kujundamise strateegia: CPTEDi kasutusvõimalused avalikes ruumides Tallinna näitel“, juhendaja Shvea Järvet, kaasjuhendaja Harry Lahtein;
 • „Päästeala ennetustöö mõjude hindamise mudel“, juhendaja Kadi Luht, kaasjuhendaja Esta Kaal;
 • „Ühele hädaabinumbrile ülemineku protsessiga kaasnenud muudatuse kinnistamine Häirekeskuses Ida keskuse näitel“, juhendaja Anne Valk;
 • „Tuleohutusalased takistused suuremahuliste puithoonete püstitamiseks Eestis“, juhendaja Alar Just;
 • „Noorte turvatunnet kujundavad tegurid“, juhendaja Kristel Toom
 • „Kiiruseületamiste eest mõistetavate karistuste seos liikluskäitumisega Eestis“, juhendaja Tarmo Miilits, kaasjuhendaja Indrek Saar
 • „Õpetajate hinnangud enda teadmistele esmaabi andmisest Tallinna Ülikooli partnerkoolide õpetajate näitel“, juhendaja Annika Tuulemäe, kaasjuhendaja Shvea Järvet
 • „Euroopa päästealase hariduse õppekavade võrdlev analüüs“, juhendaja Kätlin Vanari, kaasjuhendaja Kadi Luht
 • „Registreerimata ettevõtlus e-kaubanduses ning sellest tulenev maksukahju Eesti näitel“, juhendaja Indrek Saar
 • „Gümnaasiumiõpilaste sisejulgeolekualane teadlikkus ning selle seos sisekaitselise eelkutseõppega“ juhendaja Priit Männik, kaasjuhendaja Indrek Saar
 • „Soolise võrdõiguslikkuse alased väärtused julgeolekuorganisatsioonides“, juhendaja Aare Kasemets
 • „Eesti politseiametnike hoiakud lähisuhtevägivalla suhtes“, juhendaja Ülle Vanaisa, kaasjuhendaja Annika Tuulemäe
 • „Toimivuspõhine evakuatsioon kogunemishoones“, juhendaja Kadi Luht
 • „Tervishoiusüsteemi valmisolek hädaolukordadeks“, juhendaja Shvea Järvet, kaasjuhendaja Jaan Tross
 • „Analüüside kasutamine juhtimisotsuste tegemisel kriminaalpolitseis“, juhendaja Raul Savimaa, kaasjuhendaja Shvea Järvet
 • „Isiku põhiõiguste tagamine isiku läbivaatusele allutamisel kriminaalmenetluses“, juhendaja Tanel Järvet, kaasjuhendaja Toomas Loho
 • „Taustakontrolli teostamine Kaitseväes ja selle parandamise võimalused“, juhendaja Tanel Järvet
 • „Ühele hädaabinumbrile ülemineku protsessiga kaasnenud muudatuse kinnistamine Häirekeskuses Ida keskuse näitel“, juhendaja Anne Valk
 • „Raskete tervisekahjustustega lõppevate peretülide vähendamise võimalused“, juhendaja Ülle Vanaisak

 

 • „Politsei vastutusala ja ülesanded uimastinõudluse vähendamisel“, juhendaja Shvea Järvet, kaasjuhendaja Toomas Loho.
 • „Kriminaalpolitsei tööaja optimeerimine läbi paindliku tööajaarvestuse“, juhendaja Mairit Kratovitš, kaasjuhendaja Kadri Kütt.
 • „Piiriülese salasigarettide leviku tõkestamise meetmete tõhusus“, juhendaja Indrek Saar, kaasjuhendaja Urmas Koidu.
 • „Lissaboni lepingust tulenevad muudatused liikmesriikide vahelises politseikoostöös ning nende mõju Eesti õigusele ja praktikale“, juhendaja Tuuli Pärnsalu, kaasjuhendaja Ramon Loik.
 • „Riigi oluliste julgeolekuhuvide kaitse riigihangete seaduses“, juhendaja Aare Kasemets, kaasjuhendaja Mari Ann Simovart.
 • „Elektrišokirelvade alane koolituse kava politseiametnikele“, juhendaja Jaak Kiviste, kaasjuhendaja Mairit Kratovitš.
 • „Heli-ja videosalvestuse kasutamine tõendite kogumisel kvaliteedi ja tõhususe tagamiseks vastavalt Väärteomenetluse seadustikule Politsei- ja Piirivalveametis“, juhendaja Riina Kroonberg.
 • „Multikultuursus Eesti vanglates kui julgeolekuoht täna ja tulevikus“, juhendaja Erkki Osolainen.
 • „Vedelgaasi maanteetranspordi riskide kaardistamine Ida regioonis“, juhendaja Tarmo Kull, kaasjuhendaja Ants Tammepuu.
 • „Venemaa online-meedias 2014. aastal ilmunud Eestit puudutavate teemade julgeoleku-poliitiline analüüs“, juhendaja Annika Tuulemäe, kaasjuhendaja Ivo Juurvee.
 • „Andmesubjekti põhiõigusi ohustavad andmeturberiskid ning riskimaandamise ettepanekud Eesti siseturvalisuse valdkonnas“, juhendaja Raul Savimaa.
 • „Terviseedenduse kontseptsiooni rakendamine vangla keskkonnas“, juhendaja Kristel Ojala, kaasjuhendaja Piret Liba.
 • „Kogukonna võimalused siseturvalisuse suurendamiseks“, juhendaja Aare Kasemets, kaasjuhendaja Raivo Küüt.
 • „Sõjategevuse tagajärgede likvideerimine demineerimistöödel Eestis“, juhendaja Ando Piirsoo, kaasjuhendaja Shvea Järvet.
 • „Venemaa online-meedias 2014. aastal ilmunud Eestit puudutavate teemade julgeoleku-poliitiline analüüs“, juhendaja Annika Tuulemäe.
 • „Eesti naiste hoiakud ja võimalused osaleda laiapõhjalise riigikaitse teostamisel läbi relvata asendusteenistuse“, juhendaja Annika Tuulemäe, kaasjuhendaja Andres Vegel.
 • „Kogukonna turvalisuse tagamine kaasamise kaudu Raplamaa näitel“, juhendaja Aare Kasemets, kaasjuhendaja Raivo Küüt.
 • „Piiriülese salasigarettide leviku tõkestamise meetmete tõhusus“, juhendaja Indrek Saar.
 • „Radikaliseerumise peamised põhjused ja ennetamise võimalused“, juhendaja Ülle Vanaisak.
 • „Kohalike omavalitsuste fiskaalpoliitika kuritegevuse ennetamisel Eestis“, juhendaja Indrek Saar.
 • „Politsei vastutusala ja ülesanded uimastinõudluse vähendamisel“, juhendaja Toomas Loho.
 • „Korruptsioonioht erakondade rahastamisel ja selle maandamine“, juhendaja Tanel Kalmet, kaasjuhendaja Aare Kasemets.
 • „Turvaabinõude kasutamine väljasaatmismenetluses“, juhendaja Egert Belitšev, kaasjuhendaja Helina Maasing.
 • „Asutuste ja erasektori vaheline koostöö lähisuhte vägivalla juhtumite lahendamisel Ida-Virumaa näitel“, juhendaja Tanel Järvet.
 • „Eestis seadusliku aluseta viibiva välismaalase suhtes järelvalvemeetmete kohaldamine“, juhendaja Egert Belitšev, kaasjuhendaja Helina Maasing.
 • „Kaitseliidu vabatahtlike värbamismetoodika üliõpilaste kaasamise näitel“, juhendaja Annika Tuulemäe, kaasjuhendaja Tanel Järvet.
 • „Maksu- ja Tolliameti meetmed maksukuulekuse parandamiseks aastatel 2012-20142, juhendaja Indrek Saar.
 • „Tulemusüksuse juhtide poolt rakendatav ja töötajate poolt tajutav juhtimisstiil vanglateenistuses“, juhendaja Aire Mill.
 • „Meessoost kinnipeetavate subkultuuri ilmingud tänapäeva Eesti vanglates“, juhendaja Shvea Järvet, kaasjuhendaja Judit Strömpl.
 • „Lissaboni lepingust tulenevad muudatused liikmesriikide vahelises politseikoostöös ning nende mõju Eesti õigusele ja praktikale“, juhendaja Tuuli Pärnsalu.
 • „Elektroonilise simuleeritud õpikeskkonna mõjude hindamine päästetöö juhtimise õpiväljundite saavutamise näitel“, juhendaja Marek Link.
 • „Sisekaitseakadeemia sisekaitselistele erialadele õppima asumist mõjutavad tegurid“, juhendaja Lauri Tabur, kaasjuhendaja Annika Tuulemäe.
 • „Inmate interface – IT solution for Inmates in Finnish prisons”, juhendaja Raul Savimaa.
 • „Alaealiste tapjate kriminaalne profiil“, juhendaja Jaan Huik, kaasjuhendaja Uno Traat.
 • „Lähi- või sõltuvussuhtes toime pandud vägivalla karistusseadustiku § 121 koosseisulise rakendava asjaoluna määratlemise mõju lähisuhtevägivalla juhtumite retsidiivsusele Tartu linna näitel“, juhendaja Kert Kotkas, kaasjuhendaja Indrek Saar.
 • „Ohud Eesti julgeolekule Ukraina kriisi näitel“, juhendaja Ragnar Raide, kaasjuhendaja Ivo Juurvee.
 • „Psühholoogiline kaitse Eesti julgeolekupoliitika kujundajate käsitluses“, juhendaja Ivo Juurvee, kaasjuhendaja Shvea Järvet.
 • „DNA teisene ülekandumine ja ristsaastus raskete isikuvastaste kuritegude menetluses“, juhendaja Urmas Krüger.

 

 • „Eneseteadustus-uuring alaealiste delinkventse käitumise levimuses Võrumaal“, juhendaja Uno Traat, kaasjuhendaja Mairit Kratovitš
 • „Küberruumis toimuvate narkokuritegude ennetamise ja menetlemise võimekus Eestis ning võimalused selle suurendamiseks“, juhendaja Risto Kasemäe, kaasjuhendaja Shvea Järvet
 • „Radikaliseerumise ennetamise võimalused politseitöös“, juhendaja Ülle Vanaisak, kaasjuhendaja Indrek Saar
 • „Sõjaväevastuluure funktsioonipõhine korraldamine“, juhendaja Ramon Loik, kaasjuhendaja Ivo Juurvee
 • „Venekeelse elanikkonna mõjutamise võimalused Eestis“, juhendaja Ivo Juurvee, kaasjuhendaja Igor Kopõtin
 • „Droonide tulevik õhuturbes: tehnilised võimalused ja õiguslikud probleemid“, juhendaja Harry Lahtein, kaasjuhendaja Shvea Järvet
 • „EL rahvusvahelise koostöö ühtse kontaktpunkti (SPOC) struktuur ja teabevahetuse kvaliteet Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldusbüroo näitel“, juhendaja Ramon Loik
 • „Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste rakendusprobleemid“, juhendaja Ramon Loik, kaasjuhendaja Tuuli Pärnsalu
 • „Vene Föderatsiooni Ust-Luga sadamast tulenevad julgeolekuohud Eestile“, juhendaja Ramon Loik
 • „Immigratsiooni julgeolekustamine Eestis“, juhendaja Ramon Loik, kaasjuhendaja Anne Valk
 • „Vene Föderatsiooni õhujõudude lennutegevuse mõju lennuohutusele balti regioonis“, juhendaja Viljar Veebel, kaasjuhendaja Hardi Lämmergas
 • „Merealade info integreerimise võimalused Eestis“, juhendaja Helen Neider-Veerme, Piret Teppan
 • „Juhtumikorralduse tõhusus Viru vanglas 2010 kuni 2015 aasta näitel“, juhendaja Piret Liba
 • „Maksuhalduri võimalused ettevõtete tegutsemise toetamisel“, juhendaja Indrek Saar
 • „Iseradikali-seerumine internetipõhise mõjutustegevuse kaudu“, juhendaja Janek Järva
 • „Kriisiregu-leerimisõppuste süsteemi mõju hädaolukorraks valmisolekule“, juhendaja Tauno Suurkivi, kaasjuhendaja Elina Reva
 • „Droonide kasutamise võimalused riigi siseturvalisuse tagamiseks“ juhendaja Ants Tammepuu
 • „Vihakuritegude uurimisega seonduv problemaatika Eestis“, juhendaja Janek Järva
 • „Kristlik-karismaatiliste koguduste roll eesti keelt emakeelena mitte rääkivate inimeste lõimumises ja võimalused selle parendamiseks“, juhendaja Ringo Ringvee, Aare Kasemets
 • „Põhiõiguste kaitse jälitustoimingute läbiviimisel rahvusvahelises kontekstis“, juhendaja Tanel Järvet
 • „Julgeoleku- ja taustakontroll: probleemid praktikas“, juhendaja Tanel Järvet
 • „Koostöö kohaliku omavalitsuse ja politsei vahel turvalisuse tagamisel Narva politseijaoskonna näitel“, juhendajad Katri Raik, Triin Roosve
 • „Fotogramm-meetria meetodi rakendamise võimalikkus Politsei- ja Piirivalveametis liiklusõnnetuse sündmuskoha vormistamisel“, juhendaja Urmas Lõiv, Piret Teppan
 • „Täisautomati-seeritud piirikontrolli väravate tõhusus isikoosseisu vähenemise vaates“, juhendaja Janek Mägi, kaasjuhendaja Indrek Saar
 • „Maanteeameti tegevus kriisi ajal“, juhendaja Raine Eenma, kaasjuhendaja Anne Valk
 • „Autojuhtide toime pandud liikluskorraldusvahendite eiramisjuhtumise põhjused reguleeritud raudteeületuskohtadel“, juhendaja Sirvi Pezonen
   
 •  „Politseiametnike palgasüsteemi arenguvõimalused keskkonna muutustest lähtuvalt Ida prefektuuri näitel“, juhendaja Mairit Kratovitš, kaasjuhendaja Vallo Koppel
 • „Lähtekohad kriisiinfotelefoni mudeli väljatöötamiseks ja rakendamiseks Eestis“, juhendaja Kaili Tamm, kaasjuhendaja Jaan Tross;
 • „Islamiradikalismi tekkepõhjused ja ennetamise võimalused Eestis“, juhendaja Raine Eenma, kaasjuhendaja Diana Kaljula;
 • „Riigitee sõidetavuse tagamise elutähtsa teenuse toimepidavus äärmuslike ilmastikuolude korral“, juhendaja Jaan Tross, kaasjuhendaja Anne Valk;
 • „Enesevigastused ja suitsiidid vangistatute seas Eestis“, juhendaja Indrek Saar, kaasjuhendaja Rait Kuuse;
 • „Vene Föderatsiooni julgeolekupoliitika realiseerimise majanduslikud aspektid Eesti suunal Ust-Luga sadama rajamise näitel“, juhendaja Ramon Loik, kaasjuhendaja Ahto Kuuseok

 

 • „Korrakaitsepolitseinike hoiakud vahetu sunni kohaldamise ja politseivägivalla ilmingute suhtes Jõgeva ja Viljandi politseijaoskondade näitel“, juhendaja Ülle Vanaisak, kaasjuhendaja Helbe Põder;
 • „Lennureisijate broneeringuinfosüsteemi: rakendamine ja efektiivsus teiste riikide näitel“, juhendaja Annika Talmar, kaasjuhendaja Kristi Paas;
 • „Mereolukorrateadlikkus ja selle arendussuunad mereseirega tegelevate ametkondade näitel“, juhendaja Ott Laanemets, kaasjuhendaja Ramon Loik;
 • „Siseriiklik tervishoiualane koostöö hädaolukorra või sõjaajal“, juhendaja Ahti Varblane, kaasjuhendaja Mairit Kratovitš;
 • „Finantskontode automaatse teabevahetuse mõju maksuresidentide käitumisele ja maksulaekumisele Eestis (Balti riikide praktika teabe käsitlemisel)“, juhendaja Kerly Randlane, kaasjuhendaja Piia Viks-Binsol;
 • „Tuleohutuse valdkonna haldusülesannete ja teenuste korraldamine“, juhendaja Sander Põllumäe;
 • „Eesti uimasti- ja karistuspoliitika arengusuunad Portugali mudeli rakendamise näitel“, juhendaja Priit Heinsoo;
 • „Eesti elanikkonna valmisolek elutähtsate teenuste katkestuseks ja võimalikud meetmed negatiivse mõju vähendamiseks“, juhendaja Galina Danilišina, kaasjuhendaja Pille Vennikas;
 • „Privaatsuse eeldatus jälitustegevuse kontekstis ning selle reguleeritus Eesti õigusruumis“
 • „Sisejulgeoleku positsioneerimine Eesti julgeolekupoliitika strateegiates“, juhendaja Holger Mölder, kaasjuhendaja Shvea Järvet;
 • „Politsei- ja Piirivalveameti võimekuse tõstmine eel- ja järelkontrolli osas kodakondsuse ja välismaalaste menetlustes“, juhendaja Helina Maasing, kaasjuhendaja Marit Abram;
 • „Eesti üldhariduskoolide personali valmisolek hädaolukordadele reageerimiseks ja nende lahendamiseks“, juhendaja Annika Tuulemäe, kaasjuhendaja Tiina Naarits-Linn;
 • „Küberheidutus Eesti kaitsepoliitikas“, juhendaja Lauri Luht;
 • „Lähisuhtevägivalla kujutamine Eesti kirjutavas online-meedias“, juhendaja Marianne Paimre, kaasjuhendaja Uno Traat
 • „Lähisuhtevägivalla esinemine politseiametnike peredes“, juhendaja Sten-Fred Põder, kaasjuhendaja Rauni Rohuniit;
 • „Kohalike omavalitsuste hädaolukorra lahendamise plaanide vastavus kohalike elanike vajadustele kriisiolukorras Jõgeva maakonna näitel“, juhendaja Mairit Kratovitš, kaasjuhendaja Marii Haak;
 • „Päästeameti integreeritud riskihalduse mudel“, juhendaja Ain Karafin, kaasjuhendaja Viola Murd;
 • „Pikaajalistel tsiviilmissioonidel osalenud ametnike kogemuste rakendamine Siseministeeriumi valitsemisala asutustes“, juhendaja Marek Link, kaasjuhendaja Raul Savimaa;
 • „Digitaalsete tõendite käitlemine Politsei- ja Piirivalveametis“, juhendaja Toomas Plaado, kaasjuhendaja Shvea Järvet;
 • „Kütuseterminalide riskianalüüsides sisalduvate leevendusmeetmete piisavuse hindamine“, juhendaja Kady Danilas, kaasjuhendaja Stella Polikarpus;
 • „Maakondade turvalisuse nõukogude roll siseturvalisuse tõstmisel“, juhendaja Raivo Küüt, kaasjuhendaja Viola Mäemurd;
 • „Naiste osalemine ajateenistuses: naisabiturentide motivatsioon ja seda mõjutavad tegurid“, juhendaja Silva Kiili;

 

 • „Kohtuotsusega Maarjamaa hariduskolleegiumisse suunatud õpilaste retsidiivsuse vähendamine“, juhendajad Uno Traat, Kadri-Ann Salla;
 • „Elanikkonna vastuvõtlikkus Päästeameti sõnumitele“, juhendajad Evelin Uibokand, Kairi Pruul;
 • „Avaliku korra vastaste süütegude menetluslikud küsimused“, juhendaja Chris Eljas;
 • „II kooliastme aineõpetajate valmisolek ohutuse teemade käsitlemiseks õppeprotsessis“, juhendajad Kadi Luht, Juta Jaani;
 • „Küberkaitse korraldamine finantssektoris“, juhendajad Piret Pernik, Anne Valk;
 • „Politseikooli lõpetanute töölerakendamise võimalused Politsei- ja Piirivalveametis“, juhendajad Priit Suve, Meelis Niinemets;

 

Järgmine leht

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee