Õppetegevus

Akadeemia õppetegevuse aluseks on õppekavad.

Õppetöö korraldust, õppurite ja õppejõudude õigusi ja kohustusi reguleerivad dokumendid:

  1. Seadused ja määrused - vabariigi valitsuse, haridus- ja teadusministri tasemeõpet üldiselt reguleerivad seadused ja määrused.
  2. SKA õppetöö juhenddokumendid - siseministri määrused, SKA nõukogu otsused, rektori ja prorektori käskkirjad, mis reguleerivad akadeemia õppetööd.

Õppetegevuse kvaliteeti hinnatakse ja kindlustatakse erinevate küsitluste, uuringute, analüüside ja käsiraamatute abil.

Õppurid ja õppejõud kasutavad erinevaid dokumentide vorme õppetegevuses.

Õppuritel ja õppejõududel on võimalus välismaal õppida ja õpetada ja osaleda vaba- ja valikainetes.

Täiendavalt on koostatud juhendid ja korrad lõputöö koostajale ja hindajale ning külalisõppejõule.

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee