VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine on protsess, mille käigus inimene saab lasta tunnustada oma varasemad õpinguid ja töökogemust. Tunnustamine võib toimuda nii õppeasutuse juures, kui ka kutse omistamise kaudu.

VÕTA eesmärgiks on muuta nähtavaks ja väärtustada kõik inimese teadmised ja oskused, olenemata sellest, kus ja kuidas need on omandatud.

VÕTAt SAAB KASUTADA: 

 • vastuvõtutingimuste täitmisel;
 • poolelijäänud õpingute jätkamisel;
 • õppekava vahetamisel;
 • kutse omistamisel;
 • karjääri planeerimisel.

VÕTA VÕIMALDAB ARVESTADA:

 • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid (formaalharidus*);
 • täienduskoolitustest või iseseisvalt õpitut (mitteformaalne haridus**);
 • töö- ja muudest kogemustest saadud teadmisi ja oskusi (informaalne haridus***).

MIDA HINNATAKSE?

 • mitte kogemust, vaid sellest õpitut;
 • teadmisi, oskusi, pädevusi, sh oskusi teadmisi üldistada ja rakendada;
 • vastavust õppeaine, õppeainete ploki (mooduli) ning õppekava eesmärkidele ja õpitulemustele või kutsestandardile;
 • vastaval tasemel toimetulekut.

VÕTA PUHUL VÄGA OLULINE:

 • Kõige olulisem on varem õpitu sisuline sobivus õppekava või kutsestandardiga!
 • Tähtis on taotlemisele eelnev enesehindamine (eneseanalüüs) ning tõendusmaterjali kogumine ja koostamine taotleja poolt! 

Sisekaitseakadeemias reguleerib VÕTAt "Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord".

VÕTA taotlemine toimub ÕIS-is

VEEL INFOT VÕTA KOHTA:

Põhjalikumat VÕTA-alast infot leiab SA Archimedese kodulehelt

NÕUSTAJAD SISEKAITSEAKADEEMIAS:

VÕTA-alase nõustamisega tegelevad kõikide kolledžite ja koolide õppekorralduse spetsialistid (kontaktid leiad SIIT).

Õppeosakonnas on VÕTA-nõustajaks Tiina Karu (e-mail: tiina dot karu at sisekaitse dot ee, tel: 696 5487).

 


* Formaalharidus: haridustasemetest koosnevas haridussüsteemis õppimine
** Mitteformaalne haridus: muu organiseeritud õppetegevus (va. formaalharidus)
***  Informaalne haridus: erialase töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse ja vaba aja raames õppimine

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee