Kuidas hoiame Teie eraelulist teavet

Sisekaitseakadeemia on Siseministeeriumi hallatav riigiasutus, kelle tegevus on avalik. Oma ülesannete täitmisel võib meieni jõuda Teie eraelulist teavet. Eraelulist teavet sisaldava info hoidmisel ja kasutamisel lähtume Isikuandmete kaitse seadusest.
 

Isikuandmete kajastamine Sisekaitseakadeemia dokumendihaldussüsteemis

Meile saadetud kirjad registreeritakse akadeemia dokumendihaldussüsteemis. Dokumendiregistri avalikus vaates ei märgita kirja saatnud eraisiku nime, vaid kasutatakse tähist „Isik“. Eraisikutega peetavale kirjavahetusele määratakse juurdepääsupiirang „asutusesiseseks kasutamiseks“, kui see sisaldab teavet, mille avalikuks tulek kahjustaks oluliselt eraelu puutumatust. Juurdepääsupiirangute alused on sätestatud Avaliku teabe seaduse §-s 35.

Teie kirjas sisalduvaid isiklikke kontaktandmeid kasutame ainult Teie kirjale vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes hädavajalikus mahus.

Kui olete saatnud meile kirja, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame Teie kirja sinna ja teavitame Teid sellest.

Asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus dokumentidega tutvumiseks (nt kohtueelne menetleja või kohus) väljastame me need hoolimata juurdepääsupiirangust.

Sisejulgeoleku valdkonna asutustel on õigus tutvuda akadeemia õppurite immatrikuleerimise ja eksmatrikuleerimise käskkirjadega.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 5 kuni 10 aastat. Pärast säilitustähtaja möödumist kuuluvad dokumendid hävitamisele.
 

Tööle kandideerijate isikuandmete hoidmine

Akadeemiasse tööle kandideerija esitatud dokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda ilma lisaluba küsimata.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmed hävitatakse kuu aja jooksul peale konkursi edukat lõppemist.

Kandideerijate andmed on juurdepääsupiiranguga info, millega kolmandad isikud saavad tutvuda ainult seaduses sätestatud juhtudel.
 

Kogutud isikuandmete säilitamine

Akadeemia töötajate isikuandmeid säilitame viiskümmend aastat alates töösuhte lõppemisest.

Andmed õppurite ja kooli lõpudokumentide kohta edastatakse Eesti Hariduse Infosüsteemi. Õppeinfosüsteemi kasutajatering on piiratud. Õppurite isikuandmeid säilitame viiskümmend aastat alates akadeemia lõpetamisest või eksmatrikuleerimisest. Õppurite isikuandmete töötlemine toimub isiku kirjalikul nõusolekul.

Ühiskonna sidususe ja läbipaistvuse tugevdamiseks ning kogukonnatunde suurendamiseks lähtume üldtunnustatud heast tavast vilistlaste ja lõpetajate nimekirjasid avaldada. Eeldame heas usus, et asjaosalised on andmete avalikustamisega vaikimisi nõus, kuni nad ei ole nõudnud oma andmete avaldamise lõpetamist. Nimekirjad avaldatakse akadeemia ajalehes „Verbis aut Re“.

Akadeemia ühispildistamistest osavõtt pole kohustuslik. Kui Te pildistamisel osalete, siis eeldame, et olete pildi avalikustamisega nõus.


Õigus oma andmetega tutvuda

Teil on õigus tutvuda Teie kohta kogutud andmetega ja nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Andmetega tutvumiseks tuleb esitada omakäeliselt või digiallkirjastatud taotlus.

Kui soovite Teie kohta kogutud andmeid saada elektroonilisel teel, siis saadame need Teile krüpteeritult.

Kui soovite Teie andmete väljastamist posti teel, siis saadame need Teile tähitud postiga.

Teie taotlus oma andmetega tutvuda võib jääda rahuldamata üksnes seadusest tulenevatel põhjustel.

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee