Projekt „Lasteakadeemia“

Sisekaitseakadeemia logo      Norway Grant logo     Sotsiaalministeeriumi logo

Projekt „Lasteakadeemia“

Projekti toetab Norra toetuste 2009-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programm

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti abil toetatakse Sisekaitseakadeemia (SKA) töötajaid ja kadette nende laste ja lastelastega seotud kohustuste täitmisel, et töötajatel ja kadettidel oleks kergem säilitada töö- ja pereelu tasakaalu. Eraldi tähelepanu on SKA töötajatest ja kadettidest isadele suunatud tegevustel, toetamaks neid laste kasvatamisel suurema rolli võtmisel, et nad aitaksid kaasa soolisele võrdõiguslikkusele oma peres. Projekti toetusel luuakse SKA töötajate ja kadettide algklassides õppivatele lastele sisekaitseline linnalaager koolivaheaegadeks, kus järgitakse soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid, ning soetatakse lastele vanuses 2 – 10 aastat erinevaid sisekaitselist kasvatust toetavaid vahendeid ja mänge, mille abil selgitada lastele soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid ning mida töötajate ja kadettide lapsed saavad kasutada vanemate töö/õppimiskohal tööajal.

A Summary of the Project:

The project aims to support the employees of the Estonian Academy of Security Sciences (EASS) when they are fulfilling their children and grandchildren related responsibilities, in order to maintain balance between their work and family life. Special emphasis is put on the activities focusing on the fathers working at the EASS, this for the reason they could take a bigger role in their young children’s care. Furthermore, this would help to increase gender equality in families. The project helps to initiate an internal security related camp meant for primary school children of the employees and cadets of the EASS. In addition to the camps that would take place during the school holidays, the children aged 2-10 will be obtained equipment and games that could support internal security related education, and which the children of the employees and cadets could use at their parents’ work/study place while the parents are working/studying.

 

Projekti üritused:

Oktoober-november 2015 - heade mõtete toa ja laste mänguväljaku sisustamine ja püstitamine

03.11.2015 – projekti avaseminar, heade mõtete toa avamine ja isadepäeva debatt

04.01.2016 – soolise võrdõiguslikkuse seminar lastelaagri korraldajatele

06.–08.01.2016 – laste koolivaheaja linnalaager

04.02.2016 – soolise võrdõiguslikkuse seminar

21.–23.03.2016 – laste koolivaheaja linnalaager

… projekti lõpp-seminar

 

Projektimeeskond:

Elina Orumaa – projektijuht, SKA personalidirektor

Pille Järvekald – projektiassistent, SKA personaliarendusosakonna arendusjuht

Reet Laja – projekti ekspert (sooline võrdõiguslikkus)

Kadri Liivet – projekti raamatupidaja, SKA rahandusosakonna vanemökonomist

Andres Pung – SKA õppevaldkonna üldvastutus; SKA õppeprorektor

Marek Link – isadepäeva debati moderaator; SKA arendusprorektor

Priit Männik – lastelaagri programmi sisuline ülesehitus ja laagri läbiviimine; SKA nõunik

Hannes Liivak – vanglavaldkond, SKA tasemeõppe juhtivspetsialist

Tarmo Kull – päästevaldkond; SKA päästekolledži õppejõud

Ülle Jõessar – päästekorraldus; SKA päästekolledži õppejõud

Rene Murumaa – politseivaldkond; SKA politsei- ja piirivalvekolledži õppejõud

Aivo Viilol – mänguväljaku paigaldamine; SKA haldusdirektor

Peeter Tambu – heade mõtete toa ja mänguväljaku kujundamine, SKA nõunik

 

Projekti taust:

Sisekaitseakadeemia (SKA) asub 4 erinevas asukohas (Tallinn, Muraste, Paikuse, Väike-Maarja) ning kokku töötab SKA-s ca 300 inimest. SKA töötajatel on kokku 210 last vanuses 0–18-a k.a, neist eelkooliealisi 92 last ja vanuses 7–10-a 53 last. 124 SKA töötajal ehk 41,3 % SKA töötajatest on alaealised lapsed, sh 73 ehk 59% naistöötajatel ja 51 ehk 41% meestöötajatel.

2015. aasta maikuu seisuga oli lasteaiaealisi lapsi SKA töötajatest 54 ehk 18%, sh 30 ehk 56% naistöötajatel ja 24 ehk 44% meestöötajatel. Kuna lasteaedades on suvel puhkused ning SKAs käib töö aastaringselt, on prognoositav teatud osa lasteaialaste viibimine suvel SKA territooriumil, sest nende vanematest SKA töötajatel ei ole võimalik neid mujal hoida. Puhkuste ajakava planeerimisel toovad eelkõige naissoost töötajad välja asjaolu, et nad peavad saama puhata suvel ajal, kui lasteaed on kinni, sest lapsi ei ole kellegagi jätta. Samuti kalduvad pigem naissoost töötajad võtma suvel lapsi tööle kaasa, et neil oleks võimalik ühitada töö- ja pereelu. Kuna meessoost töötajatel on enam-vähem sama palju lasteaiaealisi lapsi, kui naissoost töötajatel, võib eeldada, et SKA meessoost töötajad ei ole endale teadvustanud võimalust võtta vajadusel järelevalvet vajav(ad) laps(ed) tööle kaasa, võimaldamaks sellega lapse emal pühenduda rohkem tööle ning veetes päevas rohkem aega „isa-laps“ suhtes.

2015. aasta septembris alustas kooliteed 9 SKA töötajate last, kellest 6 ema ja 3 isa töötab SKA-s. Prognoositav oli värskete koolilaste vanemate vajadus korraldada tööajal oma laste tegevusi, seda eelkõige koolivaheaegadel. Kokku on SKA-s 40 töötajat, kelle laps läheb 2015/2016 õppeaastal I–III klassi, sh 25 ehk 62,5% naistöötajat ja 15 ehk 37,5% meestöötajat. Eeltoodutest töötab 13 naist ja 7 meest peamiselt SKA Tallinna keskuses. Samas on SKA paljude töötajate töö seotud erinevate SKA asukohtadega (õpe toimub kõigis neljas keskuses) ning töötajate vajadus tulla töölähetusse SKA teise asukohta lapse koolivaheaja ajal pingestab töötajate töö- ja pereelus tasakaalu leidmist.

SKA töötajate lastele pakutakse traditsiooniliselt järgmist:

  • detsembris laste jõulupidu vanusele kuni 14 aastat k.a;
  • aastaringselt lastehoid “Põnniakadeemia” vanusele 1,5–3 aastat (asukoht – Tallinn);
  • lastehoid iga-aastasel suve- ja talveakadeemia 2-3-päevasel koolitusel vastavalt töötajate vajadusele.

 

Töötajate rahulolu tööandja poolt pakutavaga on üldiselt kõrge, rahulolu-uuringus on laste jõulupidu hinnatud 5-palli skaalal erinevatel aastatel hindega 4,15–4,47, osaleb alati enamus töötajate lastest (2014.a ca 150 last) ning oodatud on ka töötajate lapselapsed, kelle osalemine tuleb eelnevalt personaliarendusosakonnas (PAO) kokku leppida. Põnniakadeemia ja talve- ning suveakadeemia lastehoiu kohta ei ole rahulolu-uuringus eraldi küsimust, kuid kõiki neid on toodud tunnustavalt välja erinevate aastate rahulolu-uuringu vabavastustes.

Eeltoodu põhjal võib järeldada, et kuigi SKA tööandjana toetab töötajate töö- ja pereelu ühitamist, on jäänud piisava tähelepanuta töötajate lapsed vanuses 7–10 aastat. Lisaks vajab parendamist olukord, et SKA tööandjana küll tolereerib töötajate laste viibimist tööajal töökohal, kuid selleks, et töötajad saaksid samal ajal keskenduda töötamisele, ei ole loodud laste jaoks sobivaid tingimusi. Kuna enamasti on lapsed tööl kaasas emadel ehk naistöötajatel ning ka kooliminevate laste toetamine esimestel koolikuudel on peredes pigem emade kanda, soovib SKA töötada välja lahenduse, mis julgustaks SKA meestöötajaid võtma peresiseses tööjaotuses lastekasvatamisega seonduvalt suurema roll ning aitaks kaasa soolise võrdõiguslikkuse tagamisele nii SKA töötajate seas kui ka SKA töötajate perede seas. Samu tingimusi soovib SKA projekti abil pakkuda oma kadettide, kellel on lapsed juba olemas, peredele, võimaldamaks nii mees- kui ka naissoost kadettidel hõlpsamalt ühitada oma pere- ja koolielu ning julgustamaks neid mitte jätma haridusteed pooleli pereeluga seonduvate kohustuste täitmise tõttu.

Projekti eesmärk:

… on soolise võrdõiguslikkuse edendamine SKA töötajate ja kadettide seas SKA töökeskkonnas lastele suunatud tegevuste pakkumise abil. Projekti alaeesmärgid on järgmised:

1) töötajatest ja kadettidest isade julgustamine, võtmaks peresiseses lastekasvatamisega seotud rollijaotuses sisulisem vastutus;

2) kõigi töötajate ja kadettide (olenemata soost) julgustamine, ühitamaks töö- ja pereelu selliselt, et pere ja lastekasvatamisest tulenevad kohustused ei ohustaks töötaja/kadeti tööülesannete täitmist ning valmisolekut tööalasteks väljakutseteks (NB! Kadetid, kellel on juba lapsed olemas, on reeglina ka mõne SKA tööandja-asutuse ehk Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Häirekeskuse, Maksu- ja Tolliameti või vanglate töötaja).

Projekti oodatavad tulemused:

1) projekti töörühmale (sh kaasatud kadettidele) on läbi viidud seminar soolise võrdõiguslikkuse põhialustest töö- ja pereelu ühitamiseks ja järgimiseks haridusvaldkonnas, koostatud on memo edasiseks arvestamiseks;

2) loodud ja piloteeritud on sisekaitselise lastele suunatud 3-päevane sügis- ja talveakadeemia (sisuliselt linnalaager) 2015/2016 õppeaasta talvesemestril, olemas on sisekaitselise linnalaagri näidisõppekava;

3)  soetatud on töötajate ja kadettide eelkooliealiste ja algklasside laste jaoks välitingimustes olev mänguväljak, mis on püstitatud SKA Tallinna keskuse territooriumile;

4) soetatud on erinevad sisejulgeolekualast mõtlemist toetavad samaaegselt poiste ja tüdrukute kasutamiseks mõeldud mängutarbed, millega sisustatakse üks SKA Tallinna keskuse auditoorium heade mõtete toana, kus toimuvad osaliselt ka linnalaagri tegevused. Pärast projekti lõppemist võimaldatakse soetatud mängutarbeid kasutada erinevatel SKA pakutavatel lastega seotud üritustel (sh põnniakadeemias, suve- ja talveakadeemia lastehoius, lastelaagris);

5)  SKA töötajatest isadele ja kadettidele on läbi viidud isadepäeva debatt teemal „Isa roll 21. sajandil“;

6) vähemalt 50le akadeemia töötajale läbi on viidud seminar soolise võrdõiguslikkuse põhialustest töö- ja pereelu ühitamiseks ja järgimiseks haridusvaldkonnas, arvestades ja tutvustades projektis läbiviidud tegevusi ja tulemusi.

Meedia:

Kutse projekti avaseminarile

Kutse laste linnalaagrisse

Pressiteade: Sisekaitseakadeemias algab projekt „Lasteakadeemia“

Sisekaitseakadeemia toetab taas oma töötajate ning kadettide töö- ja pereelu ühitamist

Sooline võrdõiguslikkus ja siseturvalisus

Soolise võrdõiguslikkuse teabeleht

Fail nimega "SVS siseturvalisuse linnalaagri näidisõppekava"

Fail nimega "Lasteakadeemia toa kodukord"
 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee