Avalikul konkursil kandideerimine

DOKUMENTIDE ESITAMINE

Rakenduskõrgharidusõppe, magistriõppe ja kutseõppe avalikul konkursil kandideerimiseks avalduste esitamine toimub Eesti haridusasutustesse sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee) või Sisekaitseakadeemias (Tallinn, Kase 61). Kandideerida saab maksimaalselt kahele erialale. Kahele erialale kandideerides tuleb esitada kaks eraldi avaldust ning märkida erialade esimene ja teine eelistus.

Päästja ja päästemeeskonna juhi kutseõppe konkurs korraldab Päästeamet. Loe edasi  päästja eriala, päästemeeskonna juhi eriala

Päästekorraldaja kutseõppe konkursi korraldab Häirekeskus.  Loe edasi päästekorraldaja eriala.

Avalduse esitamine SAISis

SAISis saavad avaldusi esitada kandidaadid, kes on gümnaasiumi lõpetanud 2004. aastal ja hiljem. SAISis avaldust esitades pärinevad andmed lõpetatud kooli, hinnete ja riigieksamite kohta riiklikest registritest.

 • Avaldust esitades tuleb jälgida, et kõik avaldusel olevad kontaktandmed (nimi, elukoha aadress, e-posti aadress, mobiiltelefoni number) oleksid õiged.
 • Avaldusel peavad olema andmed lõpetatud kooli, eesti keele riigieksami tulemuse (olemasolul) ja kooli poolt küsitud lõputunnistuse hinnete kohta. Andmete puudumisel tuleb korrata päringut riiklikest registritest, vajutades isiku- ja kontaktandmete leheküljel nupule "Küsi andmeid registritest…".
 • Avalduse kinnitamiseks vajuta nupule "Esita" ning seejärel "Kinnita". Seda tuleb teha isegi juhul, kui SAISis on hoiatus "Kõik kriteeriumid ei ole täidetud". Korrektselt edastatud avaldusele on märgitud olek: „Esitatud“ ja staatus: „Kandidaadi poolt kinnitatud“. Kandidaadi poolt kinnitamata jäetud avaldusi läbi ei vaadata.
 • Vastuvõtutöötaja kontrollib kõik kandidaatide poolt kinnitatud avaldused üle ning kinnitab korrektsed avaldused. Pärast vastuvõtutöötaja poolset avalduse kinnitamist on kandideerija avaldusele märgitud olek: „Kandideeriv“ või „Lubatud  sisseastumiseksamitele“ ja staatus. „Kinnitatud vastuvõtutöötaja poolt“ . Pärast vastuvõtutöötaja poolset avalduse kinnitamist kuvatakse kandideerija avaldusele info vastuvõtu katsete/testide/vestluste toimumise aegade jm kohta (informatsiooni lugemiseks tuleb vastuvõtutöötaja poolt kinnitatud avaldus avada).
 • Vastuvõtutöötaja lükkab avalduse tagasi kui avaldusel SAISis on puudulik info eelneva haridustaseme ja küsitud õppetulemuste kohta. Tagasi lükatud avaldusele on märgitud olek: „Tagasi lükatud“ , avalduselt saab lugeda tagasi lükkamise põhjust.
 • Nii avalduse esitamisel kui kogu vastuvõtuperioodi ajal tuleb jälgida SAISis avalduse olekut ja staatust, mis annab informatsiooni vastuvõtutingimuste täitmise (katsete/testide/vestluste tulemuste) ja konkursis osalemise (kandideeriv, konkursist väljas, vastuvõetav, tuleb õppima) kohta. Lisaks tuleb jälgida SAISis teadetetahvlil olevat infot. SAISis uuenenud info lugemiseks tuleb SAISi sisse logida.
 • Kui SAISi kaudu avalduse esitamisel on vajalikud tingimused täidetud ja küsitud dokumendid lisatud, siis tuleb nõutud dokumentide originaalid esitada Sisekaitseakadeemiasse:
 1. magistriõppesse kandideerijatel hiljemalt inglise keele testi päeval;
 2. rakenduskõrgharidus- ja kutseõppesse vastuvõetuks osutunud kandideerijatel sügisel, tutvumispäevadel (v.a politseiankeet - laadida üles SAISi sisseastumisavalduse esitamisel; vanglaametnike ja korrektsiooni isikuankeet - tuua kehaliste katsete päeval prindituna justiitskolledži vastuvõtutöötajale).

Dokumentide esitamine Sisekaitseakadeemias

Need, kes on lõpetanud kutsekooli või omandanud keskhariduse/kõrghariduse enne 2004. aastat (andmeid ei ole riiklikes registrites), esitavad sisseastumisavalduse koos nõutud dokumentidega Sisekaitseakadeemiasse kohale tulles (Tallinn, Kase 61).

Nõutud dokumendid:

 • Avaldus – kandideerija täidab koha peal avaldus-ankeedi (täidavad ainult need kandideerijad, kes esitavad dokumendid akadeemias)
  • Isikut ja kodakondsust tõendav dokument;
  • Keskharidust tõendav dokument jm haridust tõendav dokument koos hinnetelehega; magistriõppesse kandideerijal kõrgharidust tõendav dokument koos akadeemilise õiendi või hinnetelehega;
  • Magistriõppesse kandideerijal planeeritava magistritöö kava ja elulookirjeldus (CV);
  • Politseiteenistuse, politseiametniku ja piirivalvuri õppekavale kandideerijal politseiankeet;
  • Politseiteenistuse, politseiametniku ja piirivalvuri õppekavale kandideerijal B-kategooria juhiluba (olemasolul);
  • Korrektsiooni ja vanglaametniku erialale kandideerijal vanglasse tööle ja vanglaametniku erialale õppima asuda sooviva isiku ankeet.

VASTUVÕTUKATSETE TULEMUSTE JA PINGEREA JÄLGIMINE 

 • Kõigi kandideerijate vastuvõtukatsete (eesti keele testimine, kehalised katsed, vestlus) tulemused kantakse pärast nende toimumist SAIS-i kandideerija avaldusele. Tulemuste vaatamiseks tuleb vajutada nuppu: „Arvutatud punktid“. Eesti keele  testimist ja kehalisi katseid hinnatakse lävendipõhiselt: kehaliste katsete tulemus "1" - katse on sooritatud/lävend ületatud, tulemus "0" -katse on mittesooritatud/lävend täitmata; eesti keele testimisel tulemus alates 40 punktist - katse on sooritatud/lävend ületatud, tulemus kuni 39 punkti - katse on mittesooritatud/lävend täitmata; vestlust ja kolme ainehinde keskmist hinnatakse 50 punkti süsteemis. Vastuvõtukatseid mittesooritanud kandidaat langeb konkursist välja ja tema avaldusele SAISis on märgitud olek: “Konkurentsist väljas“.
 • Kandideerija näeb enda asukohta pingereas SAISist (www.sais.ee – Avalik info). Kandideerijate lõplik paremusjärjestus selgub pärast vestlust.

 ÕPPIMATULEKU KINNITAMINE 

 • Kandidaadid võetakse vastu pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule.
 • Vastuvõetuks osutunud kandidaatide avaldusele SAISis lisandub märkus „Vastuvõetav“, pärast mida peab kandidaat 3 päeva jooksul kinnitama oma õppima asumist/loobumist SAISis. Kõigile vastuvõetutele saadetakse e-kiri, milles palutakse SAISis kinnitada enda õppima asumist.
 • Pärast kandidaadi poolset õppimatuleku kinnitamist SAISis on avaldusele märgitud olek: „Tuleb õppima".
 • Kui kandidaat õppimatulekut 3 päeva jooksul ei kinnitata, loetakse kandidaat loobunuks (SAISis avaldusele on märgitud olek: „Loobunud“) ja õppekohta pakutakse pingereas järgmisele kandidaadile. Vabu õppekohti täidetakse vajadusel õppeaasta alguseni.
 • Juba kinnitatud õppima tulekut saab kandidaat SAISis alati tühistada.  

Lisainformatsioon:

2015/2016. õppeaaasta vastuvõtu ajakava

Täis- ja osakoormusõppes õppimine

Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimused ja kord 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee