Vastuvõtt Sisekaitseakadeemiasse

Sisseastumisavaldus tuleb esitada dokumentide vastuvõtuperioodil Sisseastumise Infosüsteemi (SAISi) vahendusel aadressil www.sais.ee  või tuua Sisekaitseakadeemiasse. 

Kandideerida saab maksimaalselt kahele erialale. Kahele erialale kandideerides tuleb esitada kaks eraldi avaldust ning märkida erialade esimene ja teine eelistus.

NB oluline info SAISis avalduse esitajale: SAISis avaldust esitades võib juhtuda, et kandideerija avaldusel ei kuvata kõigi õppeainete hindeid korrektselt. Vaatamata sellele kinnitage avaldus. Kinnitatud avaldusele lisab puuduvad  hinded kooli vastuvõtutöötaja ja seejärel muutub keskmise hinde arvestus kandideerija avaldusel korrektseks.

Need, kelle hinded riiklikes registrites puuduvad (kes on lõpetanud kutsekooli või saanud keskhariduse/kõrghariduse enne 2004. aastat) saavad avalduse esitada SAISis ja esitavad nõutud dokumendid Sisekaitseakadeemiasse kohale tulles. Loe lähemalt dokumentide esitamise kohta.

OLULISED KUUPÄEVAD:

Vastuvõtt Sisekaitseakadeemiasse toimub 25. juuni - 02. juuli 2015

 

Akadeemias õpetatavad erialad:

Akadeemia kõrgharidusõppe erialad:

 Akadeemia kutseõppe erialad:

 Akadeemia magistriõppe erialad

Vastuvõtukatsed rakenduskõrghariduse- ja kutseõppe erialadel 

Nõuetekohase eesti keele oskuse ja füüsilise võimekuse tagamiseks peavad kandidaadid sooritama järgmised katsed:

Katsetele ja vestlustele kutsutute nimekirjad avaldatakse kodulehel (www.sisekaitse.ee - sisseastujale - vastuvõtukatsete tulemused).

Kehalisi katseid ja eesti keele testimist hinnatakse lävendipõhiselt. Kandidaat, kes ei ületa kehtestatud lävendeid eesti keele testimises ja kehalistes katsetes langeb konkursist välja.

Õpivõimekuse hindamine ja kutsesobivuse vestlus

Kandidaatide õpivõimekuse väljaselgitamiseks arvutatakse gümnaasiumi lõputunnistuse kolme aine (emakeel, matemaatika, A-võõrkeel) keskmine hinne, mida arvestatakse 50 punkti skaalal. Saadud punktidest moodustub pingerida, mille alusel kandidaadid kutsutakse kutsesobivuse vestlusele.

Kutsesobivuse vestlusele saamise eelduseks on vastaval erialal nõutud lävendikriteeriumite ületamine (kehalised katsed, eesti keele testimine). Kutsesobivuse vestlusel hinnatakse kandidaadi sobivust 50 punkti skaalal.

Tulemuste hindamine ja - teavitamine

Vastuvõtukatsete (eesti keele testimine, kehalised katsed) ja vestluste tulemused märgitakse SAISi kandideerija avaldusele (www.sais.ee - Arvutatud punktid):

- eesti keele testimist ja kehalisi katseid hinnatakse lävendipõhiselt: tulemus "1" - katse on sooritatud/lävend ületatud, tulemus "0" -katse on mittesooritatud/lävend täitmata;

- vestlust ja 3-aine keskmist hinnatakse 50 punkti süsteemis.

Vastuvõtuperioodil ajal tuleb jälgida SAISis avalduse olekut ja staatust, mis annab informatsiooni vastuvõtutingimuste täitmise ja konkursis osalemise (kandideeriv, konkursist väljas, vastuvõetav, tuleb õppima) kohta.

Kandideerijate paremusjärjestus avaldatakse SAISis (www.sais.ee - Avalik info).

Pingerea moodustamine

Gümnaasiumi lõputunnistuse kolme hinde keskmise ja kutsesobivuse vestluse tulemuse põhjal moodustub kandidaatidest pingerida, mis on immatrikuleerimise aluseks vastavalt õppekohtade arvule. Maksimaalne võimalik punktisumma on 100 punkti (50 punkti 3-aine keskmine ja 50 punkti vestlus), sisekaitselise eelkutseõppe läbinud kandidaatidel 110 punkti (50 punkti 3-aine keskmine, 50 punkti vestlus ja 10 punkti eelkutseõppe läbimine).

Õppimatuleku kinnitamine

Vastuvõetuks osutunutele saadetakse e-kiri ja SAISi teel teade, millele vastates kandideerija kinnitab oma soovi õppima asuda 3 päeva jooksul. Kui kandideerija SAISis õppimissoovi 3 päeva jooksul ei kinnita, siis kustutatakse ta nimekirjast.

Tervisekontrolli läbimine

Politsei- ja piirivalvekolledžis ja justiitskolledžis õppimissoovi kinnitanud kandidaadid läbivad enne immatrikuleerimist tervisekontrolli.

Politsei- ja piirivalvekolledžisse õppima asumiseks peab olema kehtiv tervisetõend. Selleks suunatakse õppimatulekut kinnitanud kandidaadid tervisekontrolli. Tervisekontrollide teostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 „Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“.

Tervisekontrolli ei pea läbima need isikud, kes on läbinud kaitseväe arstliku komisjoni või töötervishoiuarsti läbi viidud tervisekontrolli, mis vastab Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 §-des 2–5 ja § 8 lõikes 5 kehtestatud nõuetele ja kellel on kehtiv tervisetõend nimetatud kontrollide kohta.

Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtu tingimuste ja korraga saad tutvuda siin.
 

Lisainformatsioon:
Telefon: 513 82 95
E-post: vastuvott at list dot sisekaitse dot ee
www.facebook.com/sisekaitseakadeemia

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee