Vastuvõtt Sisekaitseakadeemiasse

Sisseastumisavaldus tuleb esitada dokumentide vastuvõtuperioodil Sisseastumise Infosüsteemi (SAISi) vahendusel aadressil www.sais.ee  või tuua Sisekaitseakadeemiasse.

Need, kelle hinded riiklikes registrites puuduvad (kes on lõpetanud kutsekooli või saanud keskhariduse/kõrghariduse enne 2004. aastat) saavad avalduse esitada SAISis ja esitavad nõutud dokumendid Sisekaitseakadeemiasse kohale tulles. Loe lähemalt dokumentide esitamise kohta.

OLULISED KUUPÄEVAD:

Vastuvõtt Sisekaitseakadeemiasse toimub 25. juuni - 02. juuli 2015

Avatud uste päevad 19. märtsil

Kehalised eelkatsed 22.mai

Akadeemias õpetatavad erialad:

Akadeemia kõrgharidusõppe erialad

 Akadeemia kutseõppe erialad

 Akadeemia magistriõppe erialad

Vastuvõtukatsed rakenduskõrghariduse- ja kutseõppe erialadel 

Nõuetekohase eesti keele oskuse ja füüsilise võimekuse tagamiseks peavad kandidaadid sooritama järgmised katsed:

Katsetele ja vestlustele kutsutute nimekirjad avaldatakse kodulehel (www.sisekaitse.ee - sisseastujale - vastuvõtukatsete tulemused).

Kehalisi katseid ja eesti keele taseme testimist hinnatakse lävendipõhiselt. Kandidaat, kes ei ületa kehtestatud lävendeid eesti keele taseme testimises ja kehalistes katsetes langeb konkursist välja.

Õpivõimekuse hindamine ja kutsesobivuse vestlus

Kandidaatide õpivõimekuse väljaselgitamiseks arvutatakse gümnaasiumi lõputunnistuse kolme aine (emakeel, matemaatika, A-võõrkeel) keskmine hinne, mida arvestatakse 50 punkti skaalal. Saadud punktidest moodustub pingerida, mille alusel kandidaadid kutsutakse kutsesobivuse vestlusele.

Kutsesobivuse vestlusele saamise eelduseks on vastaval erialal nõutud lävendikriteeriumite ületamine (kehalised katsed, eesti keele taseme testimine). Kutsesobivuse vestlusel hinnatakse kandidaadi sobivust 50 punkti skaalal.

Tulemuste hindamine ja - teavitamine

Vastuvõtukatsete (eesti keele taseme testimine, kehalised katsed) ja vestluste tulemused märgitakse SAISi kandideerija avaldusele (www.sais.ee - Arvutatud punktid):

- eesti keele taseme testimist ja kehalisi katseid hinnatakse lävendipõhiselt: tulemus "1" - katse on sooritatud/lävend ületatud, tulemus "0" -katse on mittesooritatud/lävend täitmata;

- vestlust ja 3-aine keskmist hinnatakse 50 punkti süsteemis.

Vastuvõtuperioodil ajal tuleb jälgida SAISis avalduse olekut ja staatust, mis annab informatsiooni vastuvõtutingimuste täitmise ja konkursis osalemise (kandideeriv, konkursist väljas, vastuvõetav, tuleb õppima) kohta.

Kandideerijate paremusjärjestus avaldatakse SAISis (www.sais.ee - Avalik info).

Pingerea moodustamine

Gümnaasiumi lõputunnistuse kolme hinde keskmise ja kutsesobivuse vestluse tulemuse põhjal moodustub kandidaatidest pingerida, mis on immatrikuleerimise aluseks vastavalt õppekohtade arvule. Maksimaalne võimalik punktisumma on 100 punkti (50 punkti 3-aine keskmine ja 50 punkti vestlus), sisekaitselise eelkutseõppe läbinud kandidaatidel 110 punkti (50 punkti 3-aine keskmine, 50 punkti vestlus ja 10 punkti eelkutseõppe läbimine).

Õppimatuleku kinnitamine

Vastuvõetuks osutunutele saadetakse e-kiri ja SAISi teel teade, millele vastates kandideerija kinnitab oma soovi õppima asuda 3 päeva jooksul. Kui kandideerija SAISis õppimissoovi 3 päeva jooksul ei kinnita, siis kustutatakse ta nimekirjast. Politsei- ja piirivalvekolledžis ja justiitskolledžis õppimissoovi kinnitanud kandidaadid läbivad enne immatrikuleerimist tervisekontrolli.

Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtu tingimuste ja korraga saad tutvuda siin.
 

Lisainformatsioon:
Telefon: 513 82 95
E-post: vastuvott at list dot sisekaitse dot ee
www.facebook.com/sisekaitseakadeemia

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee