Piirivalvuri eriala vastuvõtt

Piirivalvuri eriala kutseõppe kestus on 1 aasta. Õppekava maht on 45 nädalat ja õpe toimub eesti keeles päevaõppe vormis. Õpe toimub Politsei- ja Piirivalvekolledži Paikuse ja Muraste koolis, õppetöö algab Paikusel.

Nõuded kandidaatidele:

  • Keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon
  • Eesti kodakondsus

Sisseastumisavaldus esitada SAISi vahendusel aadresil www.sais.ee või tuuakse dokumentide esitamise perioodil akadeemiasse.

Nõutavad dokumendid (koopiad) on:

SAISi vahendusel (www.sais.ee) sisseastumisavalduse esitanud ja vastuvõetuks osutunud kandidaadid esitavad nõutud dokumendid tutvumispäevadel Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledžisse, v.a politseteenistusse võtmise ankeet, mis tuleb edastada dokumentide esitamise perioodil.

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Pingerida moodustub gümnaasiumi lõputunnistuse kolme õppeaine (matemaatika, emakeel, võõrkeel) 50-punkti süsteemi teisendatud keskmise hinde (max 50 punkti) ja vestluse tulemuse põhjal (max 50 punkti).

Akadeemias (Kase t 61, Tallinn) sooritatakse:

eesti keele testimine. Testi sooritavad järgmised kandidaadid:

  • kes ei ole saanud riigieksami "Eesti keel" hindeks vähemalt 40 punkti
  • kes ei ole üldse sooritanud riigieksamit "Eesti keel"
  • kelle gümnaasiumi õppekeel ei olnud eesti keel

NB! Riigieksami "Eesti keel teise keelena" hinnet ja eesti keele tasemeeksami tunnistust sisseastumisel ei arvestata, kandideerija peab läbima Sisekaitseakadeemias eesti keele testimise.

kehalised katsed. Katsetele lubatakse kandideerijad, kes on läbinud eesti keele testimise või sooritanud riigieksami "Eesti keel" vähemalt 40 punktile.

kutsesobivuse vestlusele kutsutakse gümnaasiumi lõputunnistuse kolme aine (emakeel, matemaatika, A-võõrkeel) keskmise hinde põhjal kujuneva pingerea ja eesti keele testimise ning kehalised katsed edukalt läbinud kandideerijad. Vestlused toimuvad prefektuurides ja nimekirjad vestlusele kutsutavate ning täpse kuupäeva kohta avaldame kodulehel.

Enne immatrikuleerimist läbivad õppimissoovi kinnitanud kandidaadid tervisekontrolli.

Politsei- ja piirivalvekolledžisse õppima asumiseks peab olema kehtiv tervisetõend. Selleks suunatakse õppimatulekut kinnitanud kandidaadid tervisekontrolli. Tervisekontrollide teostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 „Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“.

Tervisekontroll toimub ajavahemikul 3.-14.08.2015. Tervisekontroll koosneb analüüside tegemisest, töötervishoiuarsti ja psühhiaatri kontrollist.

Tervisekontrolli ei pea läbima need isikud, kes on läbinud kaitseväe arstliku komisjoni või töötervishoiuarsti läbi viidud tervisekontrolli, mis vastab Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 §-des 2–5 ja § 8 lõikes 5 kehtestatud nõuetele ja kellel on kehtiv tervisetõend nimetatud kontrollide kohta. Tervisetõendi koopia tuleb saata e-kirjaga kolledži õppereferendile marika dot laan at sisekaitse dot ee või võtta kaasa kutsesobivuse vestlusele (anda kolledži õppereferendi Heli Enns kätte).

Lisainformatsioon:

Vastuvõtu ajakava

SAISis kandideerimine ja tulemustest teavitamine

Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimused ja kord

Informatsioon dokumentide vastuvõtuperioodil: Maarja Bachmann, tel. 670 7430; e-post:  maarja dot bachmann at sisekaitse dot ee

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee