Piirivalvuri eriala vastuvõtt

Piirivalvur SisekaitseakadeemiaPiirivalvuri eriala kutseõppe esmaõppe kestus on 1,5 aastat. Esmaõppe õppekava maht on 60 nädalat ja õpe toimub eesti keeles päevaõppe vormis. Õpe toimub Politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse ja Muraste õppekompleksides, õppetöö algab Paikusel. Esmaõppele järgneb jätkuõpe mittestatsionaarses õppevormis. Kutseõppe lõpetajal on võimalik jätkata õpinguid rakenduskõrghariduses mittestatsionaarses õppevormis.

Nõuded kandidaatidele:

 • Keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon
 • Eesti kodakondsus

Sisseastumisavaldus esitada SAISi vahendusel aadresil www.sais.ee või tuuakse dokumentide esitamise perioodil akadeemiasse.

Nõutavad dokumendid (koopiad) on:

 • isikut ja kodakondsust tõendav dokument
 • keskharidust tõendava dokument jm haridust tõendavad dokumendid koos hinnetelehega
 • riigieksamitunnistus (olemasolul)
 • B-kategooria juhiluba (olemasolul);
 • 2 fotot formaadis 3x4cm
 • Politseiteenistusse võtmise ankeet - kandideerija täidab dokumentide vastuvõtu perioodil elektrooniliselt ankeedi ja laeb selle sisseastumisavalduse esitamisel SAIS süsteemi.
 • SKA  ankeet-avaldus (täidavad need kandideerijad, kes esitavad dokumendid akadeemias)

SAISi vahendusel (www.sais.ee) sisseastumisavalduse esitanud ja vastuvõetuks osutunud kandidaadid esitavad nõutud dokumendid tutvumispäevadel Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledžisse, v.a politseteenistusse võtmise ankeet, mis tuleb edastada dokumentide esitamise perioodil.

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Pingerida moodustub gümnaasiumi lõputunnistuse kolme õppeaine (matemaatika, emakeel, võõrkeel) 50-punkti süsteemi teisendatud keskmise hinde (max 50 punkti) ja vestluse tulemuse põhjal (max 50 punkti).

Akadeemias (Kase t 61, Tallinn) sooritatakse:

eesti keele testimine. Testi sooritavad järgmised kandidaadid:

 • kes ei ole saanud riigieksami "Eesti keel" hindeks vähemalt 40 punkti
 • kes ei ole üldse sooritanud riigieksamit "Eesti keel"
 • kelle gümnaasiumi õppekeel ei olnud eesti keel

NB! Riigieksami "Eesti keel teise keelena" hinnet ja eesti keele tasemeeksami tunnistust sisseastumisel ei arvestata, kandideerija peab läbima Sisekaitseakadeemias eesti keele testimise.

kehalised katsed. Katsetele lubatakse kandideerijad, kes on läbinud eesti keele testimise või sooritanud riigieksami "Eesti keel" vähemalt 40 punktile.

kutsesobivuse vestlusele kutsutakse gümnaasiumi lõputunnistuse kolme aine (emakeel, matemaatika, A-võõrkeel) keskmise hinde põhjal kujuneva pingerea ja eesti keele testimise ning kehalised katsed edukalt läbinud kandideerijad. Vestlused toimuvad prefektuurides ja nimekirjad vestlusele kutsutavate ning täpse kuupäeva kohta avaldame kodulehel.

Politsei- ja piirivalvekolledžisse õppima asumiseks peab olema kehtiv tervisetõend. Selleks suunatakse õppimatulekut kinnitanud kandidaadid tervisekontrolli. Tervisekontrollide teostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 „Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“.
 

Lisainformatsioon:

Vastuvõtu ajakava

SAISis kandideerimine ja tulemustest teavitamine

Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimused ja kord

Informatsioon dokumentide vastuvõtuperioodil: Heli Enns, tel. 4476752; e-post:  heli dot enns at sisekaitse dot ee

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee