Vastuvõtt päästja ja päästemeeskonna juhi erialale

Päästja ja päästemeeskonna juhi erialadele avalikku konkurssi ei toimu ja õppima on võimalik asuda ametkondliku suunamise kaudu.

Päästja eriala, päästeAmetkondliku suunamise korraldab Päästeamet koostöös Sisekaitseakadeemia päästekolledžiga. Päästemeeskonna juhi erialale õppima kandideerides on vajalik päästja kutsetaseme olemasolu. Päästja erialale õppima asumiseks piisab keskahridusest. Huvilistel palume ühendust võtta enda piirkonna päästekeskusega:

Lõuna päästekeskuses Eva-Liisa Arro tel. 7337309; 5070545
Põhja päästekeskuses Käthlin Pukk tel. 6282117; 58607172
Ida päästekeskuses Nelet Verbin tel. 3391906; 55652063
Lääne päästekeskus Anna-Kaisa Tõnissoo tel. 4447814; 53095536

Päästja eriala


Päästja erialal õppida soovijatel palume pöörduda regionaalsete päästekeskuste personaliarvestuse ja asjaajamise talituse nõunike poole lähtuvalt enda elukohast:

Lõuna päästekeskuses Eva-Liisa Arro tel. 7337309; 5070545
Põhja päästekeskuses Käthlin Pukk tel. 6282117; 58607172
Ida päästekeskuses Nelet Verbin tel. 3391906; 55652063
Lääne päästekeskus Anna-Kaisa Tõnissoo tel. 4447814; 53095536

Lisainfo õppetöö korralduse kohta:
Siret Hobolainen (päästja ja päästemeeskonna juhi eriala info) tel 32 28 455
siret.hobolainen@sisekaitse.ee

Sisekaitseakadeemia Päästekoolis Väike-Maarjas on võimalik õppida kutseõppe tasemel päästja erialal päevases õppevormis. Õppekava on koostatud kutseõppeasutuse seaduse, kutseharidusstandardi, Sisekaitseakadeemia õppekava statuudi ja päästja kutsestandardi alusel.

Päästja töö eesmärk on teha päästetööd, kaitsta inimeste tervist, elu, vara ja keskkonda ning abistada neid operatiivselt ja professionaalselt õnnetuste korral.

Päästemeeskonna erialaPäästja töö sisu on tulekustutustööde ja tehnilise päästetöö tegemine ning ohtlike ainetega toimunud päästesündmuste likvideerimine.

Päästja töötab meeskonna liikmena. Päästetööl täidab ta päästetöö juhi korraldusi, kuid vajaduse korral peab iseseisvalt otsuseid vastu võtma. Päästja kasutab oma töös isikukaitsevahendeid.

Päästja töö on korraldatud ööpäevaringsete valvevahetustega, sõltumata puhkepäevadest ja riigipühadest. Päästja töötab nii sise- kui ka välitingimustes, sõltumata ilmastikuoludest, sageli ekstreemsetes oludes (kõrge temperatuur, hingamiskõlbmatu keskkond, kitsad olud, töötamine kõrgustes ja sügavustes jm) ning teeb füüsilist pingutust nõudvat tööd.

Päästetööl puutub päästja kokku ohuteguritega (põlemisgaasid, elekter, ohtlikud ained, vesi jm), mis võivad mõjuda tema elule ja/või tervisele.

Päästjal peab olema valmisolek tegeleda tema enda psüühikat traumeerivate olukordadega. Päästja õppekava leiad siit.

 Õppe alustamisel nõutavad dokumendid:

 • Avaldus
 • Ankeet kandideerijale;
 • tervishoiuteenust osutava isiku väljastatud tervise tõend vastavalt Siseministri 15. veebruari 2011. a määrus nr 2 "Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded"; füüsiliste katsete läbimist tõendav protokoll (päästeasutuse kinnitatud koopia);
 • keskharidust tõendav dokument (päästeasutuse kinnitatud koopia);
 • eesti keele oskuse tunnistus B1 (keeleseaduse § 26 sätestab eesti keele oskuse tõendamise erisused https://www.riigiteataja.ee/akt/106072012037);
 • Eesti Vabariigi kodaniku pass või isikutunnistus (päästeasutuse kinnitatud koopia);
 • B-kategooria juhiluba (kasuks tuleb ka C-kategooria); (päästeasutuse kinnitatud koopia);
 • 2 fotot (3 x 4).

Märkus: eesti keele B1 taseme oskuse tunnistust ei pea esitama isik, kes on omandanud eesti keeles keskhariduse või kõrghariduse.

Päästja õppekava ülesehitus lähtuvalt õppeainete kirjeldustest, õppekava statuudis määratletud piirmahtudest ja kutsestandardi nõudmistest on kooskõlastatud järgmiselt:

 • õppetöö koolis koos valikainetega 24 õppenädalat;
 • päästetöö baasteenuse praktika päästeasutuses 8 õppenädalat;
 • päästetöö erivõimekuse praktika päästeasutuses 8 õppenädalat;
 • õppetöö kokku 40 õppenädalat.

Päästemeeskonna juhi eriala

Päästemeeskonna juhtSisekaitseakadeemia Päästekoolis Väike-Maarjas on võimalik õppida kutseõppe tasemel päästemeeskonna juhi erialal päevases õppevormis. Õppekava on koostatud kutseõppeasutuse seaduse, kutseharidusstandardi, Sisekaitseakadeemia õppekava statuudi ja päästemeeskonna juhi kutsestandardi alusel.

Päästemeeskonnajuhi töö eesmärk on teha ja juhtida päästetööd, kaitsta inimeste tervist, elu, vara ja keskkonda ning abistada neid operatiivselt ja professionaalselt õnnetuste korral.

Päästemeeskonnajuht koordineerib päästemeeskonna tööd päästekomandos ja päästetööl, võtab päästesündmusel vastu otsuseid ja annab korraldusi päästemeeskonnale ja teistele päästesündmusele kaasatud asutustele ja isikutele. Päästemeeskonna juhi õppekava leiad siit.

Päästemeeskonna juhi eriala õppele asumisel on eeltingimuseks päästja kutsetaseme olemasolu. Nimetatud kutsetase on võrreldav endise päästja II kutsekvalifikatsiooniga, mis on samuti aktsepteeritav päästemeeskonna juhi õppetööle asumiseks.

 Õppe alustamisel nõutavad dokumendid:

 • avaldus;  
 • ankeet kandideerijale;
 • tervishoiuteenust osutava isiku väljastatud tervise tõend vastavalt Siseministri 15. veebruari 2011. a määrus nr 2 "Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded"füüsiliste katsete läbimist tõendav protokoll (päästeasutuse kinnitatud koopia);
 • keskharidust tõendav dokument (päästeasutuse kinnitatud koopia);
 • eesti keele oskuse tunnistus B2 (Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded § 8 sätestab eesti keele oskuse tõendamise erisused https://www.riigiteataja.ee/akt/123042013011);
 • Eesti Vabariigi kodaniku pass või isikutunnistus (päästeasutuse kinnitatud koopia);
 • B-kategooria juhiluba (kasuks tuleb ka C-kategooria); (päästeasutuse kinnitatud koopia);
 • 2 fotot (3 x 4).

Märkus: eesti keele B2 taseme oskuse tunnistust ei pea esitama isik, kes on omandanud eesti keeles keskhariduse või kõrghariduse.

Päästemeeskonna juhi õppekava ülesehitus lähtuvalt õppeainete kirjeldustest, õppekava statuudis määratletud piirmahtudest ja kutsestandardi nõudmistest on kooskõlastatud järgmiselt:

 • õppetöö koolis on 15 õppenädalat;
 • päästemeeskonna juhi praktika päästeasutuses on 5 õppenädalat;

 • õppetöö kokku 20 õppenädalat.

 

Personaliarenduse ja töökeskkonna talituse peaspetsialistid on abiks dokumentide komplekteerimisel ja päästekeskuse asjaajamise talituse vanemspetsialistid teevad vajalikest dokumentidest kinnitatud koopiad.

Kandidaadi sobivust hindab Päästeameti peadirektori kinnitatud komisjon dokumentide ja tööandja poolt läbiviidud katsete põhjal (füüsilised katsed, ujumiskatse), millel on lõpptulemuse seisukohalt erinev osakaal.

Päästemeeskonna juhi ja päästja õpperühad komplekteeritakse paremuse pingerea alusel vastuvõtukvoodi ulatuses:

Päästemeeskonna juht 15 õppekohta;

Päästja 80 õppekohta

Päästeamet esitab õppima suunatute nimekirja (suunamiskiri) Sisekaitseakadeemia päästekolledži päästekoolile koos kõigi sisseastumisel nõutavate dokumentidega. Päästeamet sõlmib õppuritega koolituslepingu ja maksab õppurile õppe ajal töölepingus kokkulepitud põhipalga suurust õppehüvitist, millest arvestatakse maha seadusega kehtestatud maksud ja maksed.

 

Küsimused vastuvõtu korralduse kohta:

Eva-Liisa Arro (Päästeamet) tel 7337309; 5070545

evaliisa.arro@rescue.ee

Lisainfo õppetöö korralduse kohta:

Siret Hobolainen (päästekool) tel 32 28 455

siret.hobolainen@sisekaitse.ee

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee