Korrektsiooni eriala täiskoormusega õppekohtadele vastuvõtt

Korrektsiooni erialaKorrektsiooni eriala annab tänapäevased teadmised töötamiseks Eesti vanglasüsteemis keskastme ja kõrgema vanglaametnikuna. Õiguse, halduse, juhtimise, sotsiaalteaduslike ainete ja psühholoogia ning vanglaasjanduse rakenduslik käsitlemine õpetab lahendama keerukaid erialaseid küsimusi ning praktika suur osakaal õppes annab töötegemise oskuse. Kolledži lõpetanu saab rakenduskõrgharidust kinnitava diplomi ja kindlustab endale stabiilse ja kindla töökoha vanglateenistuses vähemalt II klassi inspektorina. Vanglasüsteem väärtustab erihariduse saanud isikuid, näiteks suurendades töötasu erialase kvalifikatsiooni tõusu alusel kuni kolmandiku võrra. Õppijal on võimalik võtta õppelaenu. Korrektsiooni eriala lõpetaja saab soovi korral jätkata õpinguid magistriõppes.

Õppimise ajal on justiitskolledži üliõpilasele ette nähtud riiklik stipendium. Lisaks on võimalik ka ametkondlik stipendium - kui õppimise ajal ei töötata, kaalutud keskmine hinne on üle 3,4 ja vähemalt 80% ulatuses osaletakse ettenähtud õppetööl. Kokku on stipendiumid vähemalt 460 eurot kuus. Neil õppima asujatel, kes töötavad juba vanglateenistuses, on võimalik säilitada õppimise ajaks stipendiumi saamise asemel senine töötasu. 

Korrektsiooni erialal toimub vastuvõtt täiskoormusega õppekohtadele. Õppe kestus on 3 aastat, õppeaineid on 180 Euroopa ainepunkti (EAP) mahus. Õpe toimub  päevaõppe vormis ja eesti keeles. Õppekava täitmisel on võimalik arvestada varasemat õpi- ja töökogemust (VÕTA). VÕTA alase info ja põhimõtetega saab tutvuda siin.

Korrektsiooni erialale on võimalik kandideerida nii neil, kes juba töötavad vanglateenistuses kui ka kõigil teistel huvilistel. Vastuvõtt korrektsiooni erialale toimub vaid avalikul konkursil. See tähendab, et ka need isikud, kes juba vanglateenistuses töötavad, sooritavad õppima asumiseks samad katsed ja konkureerivad ühtses pingereas kõigi kandidaatidega.

Nõuded kandidaatidele

 • Keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon
 • Eesti kodakondsus
 • Vastab vangistusseaduses ja avaliku teenistuse seaduses esitatud nõuetele
 • Sobib vaimsete, isiksuse- ja füüsiliste omaduste poolest vanglateenistusse
 • Kandideerijale ei ole vastunäidustatud sisseastumisel kehaliste katsete sooritamine

Sisseastumisavalduse saab esitada SAISi vahendusel aadressil www.sais.ee või tuua dokumentide esitamise perioodil akadeemiasse.

Kandidaatidelt nõutavad dokumendid (dokumentide koopiad):

 • Sisekaitseakadeemia avaldus/ankeet (neile, kes SAISis avaldust ei esita; täita saab prinditud blanketile või akadeemias kohapeal)
 • Eesti Vabariigi kodaniku pass või isikutunnistus
 • Vanglasse tööle või vanglaametniku erialale õppima asuda sooviva isiku ankeet (ankeeti ei pea esitama vanglateenistuses olevad isikud)
 • Keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega
 • Riigieksamitunnistus (olemasolul, tõendamaks gümnaasiumi lõpetamisel sooritatud riigieksami "Eesti keel" hinnet). Riigieksami "Eesti keel teise keelena" sooritanud kandideerija ja riigieksami "Eesti keel" hinde alla 40 punkti saanud kandideerija teevad akadeemias eesti keele testi.

Kandidaadid, kes esitavad avalduse SAISi vahendusel, toovad vanglateenistuse isikuankeedi Sisekaitseakadeemiasse enne kutsesobivusvestluse toimumist või saadavad digiallkirjastatult aadressile liis.vihmar@sisekaitse.ee. Haridust ja isikut tõendavad dokumendid esitavad vastuvõetuks osutunud kandidaadid sügisel, tutvumispäevade 1. päeval justiitskolledžisse.

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Pingerida moodustub gümnaasiumi lõputunnistuse kolme õppeaine (matemaatika, emakeel, võõrkeel) 50-punkti süsteemi teisendatud keskmise hinde (max 50 punkti) ja vestluse tulemuse põhjal (max 50 punkti).

Akadeemias (Kase t 61, Tallinn) sooritatakse:

eesti keele testimine. Testi sooritavad järgmised kandidaadid:

 • kes ei ole saanud riigieksami "Eesti keel" hindeks vähemalt 40 punkti
 • kes ei ole üldse sooritanud riigieksamit "Eesti keel" 
 • kelle gümnaasiumi õppekeel ei olnud eesti keel

NB! Riigieksami "Eesti keel teise keelena" hinnet ja eesti keele tasemeeksami tunnistust sisseastumisel  ei arvestata, kandideerija peab läbima Sisekaitseakadeemias eesti keele testimise.

kehalised katsed. Katsetele lubatakse kandideerijad, kes on läbinud eesti keele testimise või sooritanud riigieksami "Eesti keel" vähemalt 40 punktile.

kutsesobivuse vestlus. Kutsesobivuse vestlusele kutsutakse eesti keele testimise ning kehalised katsed edukalt läbinud kandidaadid. Vestlusele kutsutute nimekiri avaldatakse kodulehel.

Enne immatrikuleerimist läbivad õppimissoovi kinnitanud kandidaadid tervisekontrolli. Vanglateenistuse või korrektsiooni erialale õppima kandideerival isikul soovitame enne vajalike dokumentide esitamist tutvuda tervisenõuetega, mis on vanglateenistuse ametnikele kehtestatud VV 23.07.2013 määrusega nr 27 Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded Tervisekontrolli ei pea läbima vanglateenistuses töötavad need isikud, kellel on olemas kehtiv tervisetõend.

Lisainformatsioon:

Vastuvõtu ajakava

SAISis kandideerimine ja tulemustest teavitamine

Täis - ja osakoormusõppes õppimine

Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimused ja kord

Justiitskolledži telefonid 696 5417, 53489809; e-post: liis dot vihmar at sisekaitse dot ee 

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee