Tolli ja maksunduse eriala täiskoormusega õppekohtadele vastuvõtt

Tolli ja maksunduse erialaMaksu- ja Tolliameti rolliks on tõhus ja täpne maksude haldamine, ettevõtluse hõlbustamine ning ühiskonna ja majanduse kaitsmine. Finantskolledži õppekava eesmärgiks on luua üliõpilastele võimalused kaasaegse finants-, maksu -ja tolliametnikule vajaliku erialase rakenduskõrghariduse omandamiseks ning toetada üliõpilastel lojaalseks, oma eriala väärtustavaks ja kliendikeskseks finants-, maksu- ja/või tolliametnikuks kujunemist.

Tolli ja maksunduse eriala lõpetanu saab finantskolledžist kaasa universaalsed ja laialdased teadmised asumaks tööle ametnikuna finantsvaldkonnas nii avalikus kui ka erasektoris ja neil on õigus töötada maksu- või tolli vanemametnikuna, kus leiavad rakendust omandatud teadmised ning on abiks õppetöö jooksul sooritatud praktika.

Tolli ja maksunduse erialaTolli ja maksunduse erialal toimub vastuvõtt täiskoormusega õppekohtadele. Tolli ja maksunduse erialal on võimalik õppida rakenduskõrghariduse tasemel spetsialiseerumisega tolli või maksunduse suunale. Süvaõppesuuna valik toimub teisel õppeaastal tööandja vajadusi, akadeemia võimalusi ning üliõpilase õppeedukust ja soove arvestades.

Õppekava maht on 180 Euroopa ainepunkti (EAP) ning kestus 3a. Õpe annab üldise finantsalase hariduse, majandus- ja õigusalased teadmised. Õpinguid on võimalik jätkata magistriõppes.

Õpe toimub päevaõppe vormis ja eesti keeles. Õppekava täitmisel on võimalik arvestada varasemat õpi- ja töökogemust (VÕTA). 

 

Kandideerimistingimused:

  • Eesti kodakondsus või Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus;
  • keskharidus või sellele vastav haridustase.

 Vastuvõtukatsed:

Riigieksami "Eesti keel teise keelena" hinnet ja eesti keele tasemeeksami tunnistust sisseastumisel ei arvestata, kandideerija peab läbima Sisekaitseakadeemias eesti keele testimise. Kutsesobivuse vestlusele kutsutakse eesti keele testimise edukalt läbinud kandidaadid. Vestlusele kutsutute nimekiri avaldatakse kodulehel. Tolli- ja maksunduse eriala kandidaadid tulevad vestlusele tähestikulises järjekorras 5-6-liikmelistes gruppides.

 

AVALDUSTE ESITAMINE JA PAREMUSJÄRJESTUSE KUJUNEMINE

Sisseastumisavalduse saab esitada 19. -29.06.2017 SAISis või Sisekaitseakadeemias, Kase tn 61. Avalduste esitamise perioodil tuleb nõutavate dokumentide (vt loetelu allpool) originaalid esitada ainult siis, kui avaldus tuuakse akadeemiasse. Kõigil, kes esitavad avalduse SAISi kaudu, tuleb ülejäänud dokumendid esitada sügisel, tutvumispäevade esimesel päeval finantskolledžisse, kui andmed on riiklikest registritest kättesaadavad.

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Pingerida moodustub gümnaasiumi lõputunnistuse kolme õppeaine (matemaatika, emakeel, võõrkeel) 50-punkti süsteemi teisendatud keskmise hinde (max 50 punkti) ja vestluse tulemuse põhjal (max 50 punkti).

 

Kandidaatidelt nõutavad dokumendid

Lisaks avalduste tuleb akadeemiale esitada dokumentide kinnitatud koopiad või koopiad koos originaalidega:

  • Eesti Vabariigi kodaniku pass või isikutunnistus;
  • keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega;
  • eesti keele riigieksami hinne koos riigieksamitunnistusega (olemasolul).

Lisainformatsioon:

Vastuvõtu ajakava

SAISis kandideerimine ja tulemustest teavitamine

Täis - ja osakoormusõppes õppimine

Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimused ja kord


Info õppetöö korralduse kohta ja info avalduste esitamise perioodil:

ulvi dot lahe at sisekaitse dot ee, tel 696 5470

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee