Vastuvõtukatsed

 

Avalduste vastuvõtt Sisekaitseakadeemia erialadele on selleks aastaks lõppenud. Vestlustele ootame kandidaate, kelle avalduse staatus on "lubatud sisseastumiskatsele". Kandidaadid, kelle avalduse staatus on "konkurentsist väljas", kahjuks vestlusele ei pääse.

Kutsesobivusvestlused toimuvad akadeemia õppehoones Tallinnas Kase tn 61, sõltuvalt kolledži vestluste ajakavast. Vestlused toimuvad vastava kolledži ruumides b-korpuses, viidad juhatavad Teid õigesse kohta.

Kandidaadid, kes hiljemalt 3. juuliks pole eesti keele oskuse testimisel 40-punkti lävendit saavutanud, langevad konkurentsist välja ja kehalistele katsetele või vestlusele edasi ei pääse. Kandidaadid, kes kehaliste katsete eest 0 punkti saavad, kutsesobivusvestlusele ei pääse.

 

Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel on lisaks avalduse esitamisele vajalik läbida vastuvõtukatsed veendumaks, et tulevane kadett saab keeleliselt õpingutega hästi hakkama, on tugev ja terve, motiveeritud õppima ning sobiv valitud erialale. 

Seetõttu eeldame kandideerijatelt:


Eesti keele testi ja kehalisi katseid on võimalik sooritada kokku kolmel korral (märtsis, mais või/ja juulis), mis tähendab, et kandidaadil on võimalik soorituseks endale sobivam aeg valida ning vajadusel järgmisel korral uuesti osaleda ja tulemust parandada. Arvestame kõige viimasena sooritatud tulemust. Kehaliste katsete alasid tuleb sooritada komplektina, st ühtki ala eraldi uuesti sooritada ei saa.

Info vastuvõtukatsete kohta tel 6965403 või 513 82 95.

TAUSTAKONTROLL

Päästekorraldaja, politseiametniku, politseiteenistuse, vanglaametniku ja korrektsiooni erialadel on vajalik läbida taustakontroll. Taustakontrollis osalemiseks tuleb kandidaadil täita vastav isikuandmete ankeet ning lisada see sisseastumisavalduse juurde. Kui kandidaat ei läbi taustakontrolli edukalt, antakse sellest teada hiljemalt vahetult peale kutsesobivusvestlust.

TERVISEKONTROLL

Politsei- ja piirivalvekolledžis ja justiitskolledžis õppimissoovi kinnitanud kandidaadid läbivad enne immatrikuleerimist tervisekontrolli.

Politsei- ja piirivalvekolledžisse õppima asumiseks peab olema kehtiv tervisetõend. Selleks suunatakse õppimatulekut kinnitanud kandidaadid tervisekontrolli akadeemia valitud arsti juurde. Tervisekontrollide teostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 „Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“.

Tervisekontrolli ei pea läbima need isikud, kes on läbinud kaitseväe arstliku komisjoni (viimase kahe aasta jooksul) või töötervishoiuarsti läbi viidud tervisekontrolli, mis vastab Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 §-des 2–5 ja § 8 lõikes 5 kehtestatud nõuetele ja kellel on kehtiv tervisetõend nimetatud kontrollide kohta.

Tervisekontrolli tõendeid võivad kandidaadid saata 20.06. – 11.07.2017 e-posti aadressile Maarja dot Bachmann at sisekaitse dot ee või esitada  kutsesobivuse vestluse ajal paberkandjal õppekorralduse spetsialistile.

 

 Katsete ajaks on võimalik broneerida tuba Sisekaitseakadeemia ühiselamus. Info ja tubade broneerimine: Katrin Salumets, katrin dot salumets at sisekaitse dot ee, tel. 6965339

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee