Eesti keele testimine

Nõuetekohase eesti keele oskuse tagamiseks peavad kandidaadid läbima eesti keele testimise. Test loetakse automaatselt sooritatuks, kui kandidaadi riigieksami „Eesti keel“ tulemus on vähemalt 40 punkti.

Need, kes ei ole eesti keele riigieksamit sooritanud, või  need, kelle tulemus on alla 40 punkti, läbivad Sisekaitseakadeemias eesti keele testimise, mille rõhuasetus on eesti keele kirjalikul väljendusoskusel.
 
Eesti emakeelega sisseastujad kirjutavad essee etteantud teemal.

Eesti keelest erineva emakeelega sisseastujad kirjutavad ümberjutustuse.

Eesti keele testimist korraldab Sisekaitseakadeemia keelekeskus. Eesti keele oskust hinnatakse lävendipõhiselt, testide lävend on 40 punkti.

Vastuvõetud eesti keelest erineva emakeelega üliõpilased, kelle eesti keele sisseastumistesti tulemus oli 40–60 punkti, on kohustatud esimese õppeaasta sügissemestril võtma vabaainena eesti keele.
 

Testimise paremaks õnnestumiseks korraldab SKA keelekeskus vene õppekeelega koolide lõpetajatele eesti keele sisseastumistestimiseks ettevalmistava kursuse

29.06 - 03.07 2015 Tallinnas Sisekaitseakadeemias, Kase 61. Info ja registreerumine kodulehel  (Vastuvõtukatsed).

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee