Vastuvõtukatsed

Täname kõiki, kes osaleisd 23. märtsi eelkatsetel. Järgmised eelkatsed - eesti keele oskuse testimine ja kehalised katsed - toimuvad 27. mail. Registreerimine avatakse peagi, jälgige reklaami!

Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel on lisaks avalduse esitamisele vajalik läbida vastuvõtukatsed veendumaks, et tulevane kadett saab keeleliselt õpingutega hästi hakkama, on tugev ja terve, motiveeritud õppima ning sobiv valitud erialale. 

Seetõttu eeldame kandideerijatelt:


Eesti keele oskuse testimine toimub 27. mail ja  3. juulil. Kehalised katsed toimuvad  27. mail ja 4. juulil. Eesti keele testi ja kehalisi katseid on võimalik sooritada kokku kolmel korral (esimene toimunud) ja arvestame kõige viimasena sooritatud tulemust. Kehaliste katsete alasid tuleb sooritada komplektina, st ühtki ala eraldi uuesti sooritada ei saa.

Juulikuu katsetele registreeritakse kõik, kes on juuni lõpus sisseastumisavalduse esitanud ning enda katsetel osalemise avaldusse märkinud.

Info vastuvõtukatsete kohta tel 6965403 või 513 82 95.

TAUSTAKONTROLL

Päästekorraldaja, politseiametniku, politseiteenistuse, vanglaametniku ja korrektsiooni erialadel on vajalik läbida taustakontroll. Taustakontrollis osalemiseks tuleb kandidaadil täita vastav isikuandmete ankeet ning lisada see sisseastumisavalduse juurde. Kui kandidaat ei läbi taustakontrolli edukalt, antakse sellest teada hiljemalt vahetult peale kutsesobivusvestlust.

TERVISEKONTROLL

Politsei- ja piirivalvekolledžis ja justiitskolledžis õppimissoovi kinnitanud kandidaadid läbivad enne immatrikuleerimist tervisekontrolli.

Politsei- ja piirivalvekolledžisse õppima asumiseks peab olema kehtiv tervisetõend. Selleks suunatakse õppimatulekut kinnitanud kandidaadid tervisekontrolli. Tervisekontrollide teostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 „Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“.

Tervisekontrolli ei pea läbima need isikud, kes on läbinud kaitseväe arstliku komisjoni (viimase kahe aasta jooksul) või töötervishoiuarsti läbi viidud tervisekontrolli, mis vastab Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrus nr 212 §-des 2–5 ja § 8 lõikes 5 kehtestatud nõuetele ja kellel on kehtiv tervisetõend nimetatud kontrollide kohta.

Tervisekontrolli tõendeid võivad kandidaadid saata 20.06. – 11.07.2017 e-posti aadressile Maarja dot Bachmann at sisekaitse dot ee või esitada  kutsesobivuse vestluse ajal paberkandjal õppekorralduse spetsialistile.

 

Vaata pilti, et kuidas jõuda Kase tänavalt kõige kiiremini Lasnamäe kergejõustikuhalli

Vastuvõtukatsed 2016

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee