Erialaõppejõudude projekt

2012. a kevadel sai Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse SIKARO raames läbiviidav erialaõppejõudude karjääri- ja rotatsioonisüsteemi loomise projekt, mille laiemale avalikkusele nähtavad tegevused algasid selle aasta veebruaris.

Projekti eesmärk on kuluefektiivse ning jätkusuutliku kontseptsiooni koostamine sisejulgeoleku valdkonna erialaõppejõudude karjääri- ja rotatsioonisüsteemi rakendamiseks Siseministeeriumi (SiM), Sisekaitseakadeemia (SKA), Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) ning Päästeameti (PÄA) vahel.

Projektitegevused jagunevad 4 etappi:
1. SiMi haldusala sisejulgeoleku valdkonna senise õppejõudude ametikohti kaasava karjääri- ja rotatsioonipraktika ning selle võimalike tõkendite kaardistamine,
2. sisejulgeoleku õppeasutuste õppejõudude karjäärisüsteemide parimate praktikate analüüsimine valitud Euroopa riikide näitel ja väliskogemusest õpitu põhjal asjakohaste mudelite rakendamine SiMi haldusalas,
3. SJV erialaõppejõudude ühtse värbamispoliitika aluste koostamiseks pilootprojekti läbiviimine SiMi, SKA, PPA ja PÄA vahel,
4. eelnevate tegevuste tulemuste koondamine ning nende alusel muudatuste sisseviimine valdkonda reguleerivatesse dokumentidesse ja õigusaktidesse.

Tänaseks on kaardistatud siseriiklik asjakohane õigus ja Eestisisene senine rotatsioonipraktika, samuti on viidud läbi 6 fookusgrupi intervjuud probleemide paremaks mõistmiseks. Tegevust toetas oluliselt SKA inimvara juhtimise uurimisgrupi läbi viidud uuring, mille raport on kättesaadav aadressil www.sisekaitse.ee/sikaro. Üldiselt võib järeldada, et Eestis puudub toimiv karjääri- ja rotatsioonimudel õppejõu ametikohale tuleku ja sealt lahkumise osas ning kindlat mustrit õppejõu ametikoha ja konkreetsete ametikohtade vahel PPAs ja PÄAs eristada ei saa. Õppejõu ametikohal töötamine ei ole senise praktika põhjal toetanud õppejõudude erialast karjääri ning liikumine akadeemia ja ametkonna vahel on mõnigi kord olnud põhjustatud peamiselt organisatsioonide ümberstruktureerimisest.

19. veebruaril peeti projekti raames esimene seminar Hollandi eksperdiga, kelle abil analüüsiti Hollandi Politseiakadeemia praktikat õppejõudude värbamisel ja hoidmisel. Üldjoontes võib öelda, et Eestis ja Hollandis on üsna sarnased probleemid – õppejõu amet on selle pidajatele üldiselt rahuldustpakkuv ja sellelt ei soovita väga kergelt lahkuda, sest naasmine tööandja-organisatsiooni võib tuua kaasa languse töötasus ning ebamugavama töögraafiku. Erinevus seisneb aga eelkõige selles, et Hollandi Politseiakadeemias õppejõuna töötamine on politseiametnikele atraktiivne ja kandidaate jätkub, sest töötasu on motiveeriv ning tavapolitseitööd tegevate politseiametnike jaoks on atraktiivne „valge inimese“ tööaeg tööpäeviti ja reeglina kl 8–17. Tundub, et Hollandis on tavaks olla muudatuste läbiviimise tulemuste ootamisel kannatlikum ja taluda teatud tagasilööke, mida Eestis võidakse tõrjuda uute muudatuste sisseviimisega. Kevadel ootavad SKA, SiMi, PPA ja PÄA töötajatest koosnevat projektimeeskonda ees veel kohtumised Soome, Läti ja Saksamaa eri koolide esindajatega, kusjuures esindatud on nii politsei- kui ka päästevaldkonna eksperdid.

Erialaõppejõudude värbamisel kasutab SKA sel kevadel esmakordselt võimalikult sihtgrupipõhist lähenemist ning korraldab PPAs ja PÄAs mh infopäevi õppejõuameti tutvustamiseks. Õppejõukandidaatidele pakume võimalust olla nädal aega töövarjuna akadeemia kolledžites ja osaleda selle raames nii meie arendustegevustes kui ka õppetöö läbiviimisel. Kandidaate toetame me oma mentorite kaudu, kelle abil on huvilistel võimalik viia töövarjunädala lõppemisel läbi ka eneseanalüüs otsustamaks, kas õppejõuamet võiks neile sobida või mitte. Kõigile uutele õppejõududele ja ka töövõtulepingulistele õppejõududele korraldatakse augusti lõpus akadeemias õpetamisoskusi toetav sissejuhatav koolitus ning kõik uued õppejõud suunatakse uuel õppeaastal süsteemsele õppejõudude pedagoogilise töö koolitusele, mille raames omandavad õppejõud kutseõpetaja kvalifikatsiooni.

Projektitulemusi tutvustatakse juunis SIKARO haldusnõukogus, kuhu kuuluvad meie tööandja-ministeeriumide asekantslerid ning SKA rektor. Parimad ja rakendamisväärseimad ideed jõuavad loodetavasti ka SKA ja ametite koostöölepingutesse ning vajadusel ka (sise)õigusaktide regulatsioonidesse. Eesmärk on meil kõigil ju ühine – kvaliteetne sisejulgeolekuteenus vajab kvaliteetset haridust ning hariduse andmisel on akadeemia ja ametid partnerid.
 
Elina Orumaa,
SKA personalijuht

Jaga |

Viimati muudetud: 05.03.2013 14:45

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee