Sisekaitseakadeemias anti lõputunnistus 17 vanglaametnikule

Täna, 31. jaanuaril anti lõputunnistus Sisekaitseakadeemia justiitskolledži kutseõppe 17 vanglaametnikule, kelle tööks on hoida vanglates korda ja aidata vangil valmistuda uueks ning ausaks eluks väljaspool vanglat.

Vanglaametnikud moodustavad vanglas teenistuses olevatest töötajatest umbes 60%. Nende peamisteks ülesanneteks on vangistuse nõuetekohase täideviimise ja kinnipeetavate järelevalve korraldamine ning julgeoleku tagamine vanglas. Peamisteks ametikohtadeks ülenevas järjestuses on valvur, inspektor-kontaktisik, peaspetsialist ja peainspektor.

Justiitskolledži direktori Laura Kikase sõnul peab tänapäeva vanglaametnik tundma nii õigusküsimusi kui ka religiooni, kultuuri, psühholoogiat, sotsiaaltööd ja palju muud. „Vanglaametnik on inimene, kes aitab seadusega pahuksisse läinud inimeste karistust sisukalt täide viia. See eeldab ühelt poolt huvi inimest mõista ja tahtmist teda paremusele suunata, aga teisalt ka võimeid, et sellega toime tulla. Kõik tänased lõpetajad on lõpueksamil oma teadmisi ja oskusi demonstreerinud ning seeläbi lõputunnistuse auga välja teeninud,“ hindas tunnistuse saajate ettevalmistust Kikas.

Lõpetajaid tervitasid Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik, Justiitsministeeriumi asekantsler, vanglateenistuse juht Priit Kama, justiitskolledži direktor Laura Kikas ja mitmed teised vanglateenistuse juhtivametnikud.

Vanglasüsteemi töötajate missiooniks on turvalise kinnipidamisteenuse pakkumine ühiskonnale ja kinnipeetavate suunamine õiguskuulekale käitumisele.

Sisekaitseakadeemia justiitskolledž pakub nii rakenduskõrgharidust kui ka kutseõpet keskhariduse baasil kõigile, kes soovivad muuta ühiskonda turvalisemaks ja vähendada kuritegevust. Kolledži lõpetanu asub tööle justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluvas vanglateenistuses. Kutseõppe ehk vanglaametniku eriala õppinutel tekib põhjalik arusaam vanglateenistusest, neile õpetatakse praktilisi oskusi ja teadmisi tööks järelvalveametnikuna.
 

Jaga |

Viimati muudetud: 31.01.2017 11:43

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee