SIKARO - mis, miks ja kellele?

Siseministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia tulemuskokkuleppega käivitatud tegevuskava SIKARO (=„Sisejulgeolekuvaldkonna teenistujate ühtne karjääri- ja rotatsioonisüsteem“) üldeesmärk on tagada Eesti sisejulgeolekupoliitika strateegiate eesmärkide saavutamiseks vajalik inimvara juhtimine.

SIKARO tegevuskava uurimisteemasid, tasemehariduse ja tugiteenuste kujundamist veab Sisekaitseakadeemia koostöös Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi valitsemisalade sisejulgeolekuasutustega (vt partnerid) lähtudes Turvalisuspoliitika arengusuundadest  (RT I 2008, 25, 165 - http://www.siseministeerium.ee/31926).

Kõigi sisejulgeolekuvaldkonnaga (SJV) seotud strateegiadokumentide (üle 20) ning seaduste (ligi 150)1 elluviimise ja sotsiaal-õigusliku kehtivuse tase ühiskonnas sõltub inimestest. SIKARO on suunatud SJV asutuste kvalifitseeritud tööjõuga kindlustamise võimekuse tõstmisele. Praegu töötab süsteemis (=3 ministeeriumi, 5 ametit, 1 vanglate osakond ja 1 SKA) ligi 14 000 teenistujat, kellele lisanduvad mitmed seotud sidus- ja sihtrühmad. Sisejulgeolekupoliitilistes arengukavades ei ole kolme ministeeriumi allasutuste inimvara juhtimine seni piisavalt koordineeritud („silotorni tüüpi juhtimine“) ja on tekkinud ajas kuhjunud probleeme, mida võib teatud julgeolekutingimustes käsitleda riskina.

SJV personaliuuringute (Leping jt 2008; FireCorp 2007), majanduslanguse ajal tehtud reformide ja hiljuti kaardistatud probleemid on seotud koolitus-, karjääri- ja rotatsioonisüsteemi puudumise ja strateegilise juhtimise koordineerimisega, mis asutuste siseselt väljendub kvalifikatsiooni, palga, edutamise või töötajate süsteemist lahkumise pinnalt tõusnud vastuoludes, kuid ühiskonna tasandil võib avalduda elanikkonna turvalisuse ja õiguskorra kaitse tagamisega seotud probleemidena.

SJV asutuste personali- ja koolitusjuhtide koostöövõrgustiku nõupidamiste käigus on leitud, et organisatsioonide eesmärke silmas pidades tuleb inimvara juhtimise fookust lisaks eriteenistujatele laiendada ka tugiteenistuste töötajatele. Samuti tuleb tänaseks tunnistada, et käibesse läinud kokkuleppeline lühend ’SIKARO’ hõlmab vaid osa inimvara juhtimise teemadest. Vt ka 11.11.2011 kokku lepitud Sisejulgeolekuasutuste inimvara juhtimise arendusprogrammi tutvustust.

A. Kasemets 2011


1. A.Kasemets, A.Talmar ja E.Liivik (2011). Parema õigusloome põhimõtete rakendamise probleeme sisejulgeolekupoliitikas – Riigikogu Toimetised nr 23, lk 86-92: http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=14433&op=archive2
E. Orumaa (2010). Tööõigus. Tallinn: Sisekaitseakadeemia

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee