Sisekaitseakadeemia kadetidKÜSI KADETTIDELT

Küsi kadetilt Sisekaitseakadeemias õppimise kohta ja keri allapoole, et lugeda huvitavamaid küsimusi ja vastuseid.

Kui Sul on küsimus, siis täida allolev vorm ja õige pea tuleb sellele vastus siia lehele!

Saada oma küsimus

Siin saad esitada Sisekaitseakadeemias õppivatele kadettidele küsimusi. Allapoole kerides saad lugeda vastuseid juba teiste poolt esitatud küsimustele.

 

2016. aasta küsimused:

 

Kas on nii võimalik, et ma see aasta esitan Sisekaitseakadeemiasse avalduse ja ise taotlen ajapikendust, et sügisel 8 kuud ajateenistuses olla ning siis järgmine aasta jätkata õpinguid, kui mul ajateenistus läbi saab? Või oleks parem järgmine aasta avaldus esitada??

Jah, ajateenistusse mineku puhul on võimalik, et teete kõik katsed edukalt ära, Teid immatrikuleeritakse meile õppima ja siis kohe esitate avalduse, et soovite akadeemilisele puhkusele minna ning reaalselt algab siis õpe järgmisel õppeaastal.

Kuidas saada abipolitseinikuks või mis selleks teha tuleks?

Abipolitseinikuks on võrdlemisi lihtne saada. Selleks tuleb esitada kirjaliku avalduse ja muude dokumentide koopiad. Lisaks on veel detailsemaid nõuded, mida saate lugeda www.abipolitseinik.ee/et/liitu-meiega/kuidas-liituda.html.

Täpsemat info saate: www.abipolitseinik.ee/

Väga hea vastus on tegelikult ka abipolitseinik.ee lehel olemas:

Esmased tegevused - tuleks kirjutada avaldus ja täita abipolitseiniku ankeet. Täidetud ankeet tuleb saata või tuua lähimasse politseijaoskonda või saata regioonide vabatahtlike tegevuse koordineerijatele. Peale kutsesobivuse vestlust ning ankeedi politsei poolset menetlemist tuleb esitada:

Isikut tõendava dokumendi koopia

Haridust tõendava dokumendi koopia

Tervisetõend

Kaks fotot mõõtmetega 4x5 cm

Iseloomustus tööandjalt või õppeasutuselt või soovitus politseiametnikult

Eesti keele tasemetunnistuse koopia, kui haridus ei ole omandatud eesti keeles

 

Lisaks eelnevale nimekirjale tuleb täita füüsilise katse normatiiv ning valida üks kolmest variandist:

3000 m jooks – 25.00 minutit

500 m ujumine – 16.00 minutit

6000 m sõudmine sõudeergomeetril – 34. 00 minutit

 

Kui kõik dokumendid on esitatud ja füüsiline test sooritatud tuleb viimasena läbida I astme abipolitseiniku õppe. Kui I aste on läbitud, kinnitatakse kandidaat abipolitseinikuks.

 

Kui ma olen näiteks juba kutseõppe omandanud ja töötan peale kooli lõpetamist politseis, siis kuidas näeb välja kaugõpe kriminaalpolitsei suunal? Mitu aastat jne?

Kaugõppesse kandideerimisel peab Teil olema politseiametist suunamiskiri. Amet otsustab, kas on vajadus ja kes sobib kriminaalpolitsei süvaõppesuunal edasi õppima. Õppekava on sama, mis avaliku konkurssiga politseiteenistusele õppima asudes, 3a. Vaadake õppekava siit: http://www.sisekaitse.ee/ska/oppurile/.

Kas meestel ja naistel on kehalistel katsetel sama punktisüsteem ning milline on tavaliselt naiste osakaal õppijate hulgas?

Punktisüsteem kehalistes katsetes on meestele ja naistele sama, ainult mõnel erialal on osade katsete lävendid erinevad.

Naisi on õppimas eri kolledžites erinev protsent. Päästekorraldaja erialal on tulevaseks tööks häirekeskuses valmistumas valdavalt naised, samas teistel pääste valdkonna erialadel on naisõppureid väga vähe.

Rohkem naissoost kadette on aastate vältel olnud ka finantskolledžis.

Viimaste aastate näitena võib öelda, et korrektsiooni erialale sissesaanutest pooled olid naissoost, politseiteenistuse erialal oli naisi 30%, aga need arvud ei ole aastati sarnased.

Üheski kolledžis ei valita kandidaate selle järgi, kas ta on mees või naine, vaid vaadatakse tulemuste pingerida.

Kas on võimalik näiteks õppida Päästekolledžis ja sel ajal  ka abipolitseinikuks olla?

Tõepoolest on võimalik Päästekolledžis õppides olla ka abipolitseinik.

Kuidas saab õppida Eesti Vabariigis detektiiviks või uurijaks, aga ma pole kusagilt informatsiooni sellekohta saanud. Kas Sisekaitseakadeemias on sellised võimalused, või on vaja omandada ennem veel mingi politsei haridus ja alles peale toda võimalik saada edasi sellisele teele õppima?

Sellisel juhul tuleks alustada politseiõppest, st läbida politseiteenistuse eriala (rakenduskõrgharidusõpe). Võite alustada ka kutseõppe tasemelt ja läbida kõigepealt patrullpolitseiniku eriala. Kui Te peale lõpetamist politseisse tööle lähete, siis politseiametist suunatakse Teid edasi, nt kriminaalpolitseiniku erialale, kui vastate vajalikele tingimustele.

Kui kaua õpitakse politsei ametit, et korralikult alustada politseitööd?

Kas peab olema autojuhiluba kui astud sisekaitseakadeemiasse või koolitatakse sind sel erialal välja?  (politseiamet) Kui oled lõpetanud sisekaitseakadeemia ja oled valmis politsei tööks kas teie poolt pakutakse töökohta või pean leidma ise?

Kui suur on politsei miinimumpalk?

Võimalus on õppida kutseõppes 1,5 aastat või kõrgharidusõppes 3 aastat. Kõrghariduse lõpetanul on võimalus karjääriredelil tõusta kõrgemale ja töötata rohkematel ametikohtadel, nt noorsoopolitseinikuna, kriminaalpolitseis.

Ei pea olema autojuhiluba, õpingute ajal on võimalik õppida ja sooritada sõidueksam.

(politsei- ja piirivalveamet) Kui oled lõpetanud sisekaitseakadeemia ja oled valmis politsei tööks kas teie poolt pakutakse töökohta või pean leidma ise?

Nii ja naa. Viimasel praktikal kadetid ise juba otsivad süsteemi sees endale töökohti. Kui kadett ei ole aktiivne, siis talle enne kooli lõppu pakutakse töökoht.

950 eurot bruto.

Kuidas saada narkopolitseiks?

Kriminaalpolitseis töötamine eeldab kõrgharidust, seega on kaks võimalust:

1. Kas asub õppima kutseõppesse ja peale kooli lõpetamist läheb tööle ning hiljem tuleb kaugõppesse kriminaalpolitsei suunale õppima. Peale lõpetamist kandideerib asutuse siseselt, kui vabaneb mõni ametikoht narkopolitseis.

2. Asub õppima kõrgharidusõppesse ja peale kooli asub tööle politseisse (üldjuhul, kas liikluspolitsei või patrullteenistus). Kui vabaneb mõni ametikoht narkopolitseis, siis kandideerib sellele.
 

Ma tahaks väga õppima asuda kõrgharidus erialadele, esimeseks variandiks oleks korrektsioon ja teiseks oleks politseiteenistus, aga mul selline hirm, et kui ma ei osutu valituks, siis kas jäängi see aasta nimekirjadest välja või on ka võimalus, et mulle pakutakse mõnda kutseõppel olevat eriala vms.

Korraga saab kandideerida kahele erialale ning kui te kummalegi erialale sisse ei saa, siis on tõesti sellel aastal kahjuks võimalused läinud, sest teile ei pakuta kohta, millele te ei ole sisseastumise perioodil avaldust esitanud ehk kandideerinud. Mõnel aastal oleme korraldanud augustikuus ka täiendava vastuvõtu. Kui ka sel aastal täiendav vastuvõtt tuleb, siis saate uuesti kahele erialale kandideerida.

Kuidas saada politseiuurijaks ning milline on politseiuurija palk?

Politseiuurijaks saamiseks on vaja kõrgharidust, mille saab omandada Sisekaitseakadeemia, politseiteenistuse õppekava läbimisel. Õppekava täitnud politseiametnik saab ettevalmistuse, mis võimaldab tal täita erinevaid korrakaitselisi ülesandeid, töötada kriminaalpolitseis või juhi ametikohal. Miinimumpalk politseis hakkab 950 eurost.

Kas peale kutsekooli saab Sisekaitseakadeemiasse õppima tulla?

TTõepoolest saab pärast kutsekooli lõpetamist tulla õppima Sisekaitseakadeemiasse.

Täpsema info leiate:
www.sisekaitse.ee/ska/sisseastujale/vastuvott/

Kas kolledžisse saab õppima tulla peale gümnaasiumi?

Tõepoolest saab pärast gümnaasiumi lõpetamist tulla õppima Sisekaitseakadeemiasse

Täpsema info leiate:
www.sisekaitse.ee/ska/sisseastujale/vastuvott/

 

2015. aasta küsimused:

Mitu kolledžit Sisekaitseakadeemias on?

Sisekaitseakadeemias on 4 kolledžit –finantskolledž, justiitskolledž, päästekolledž ja politsei- ja piirivalvekolledž.
 

Mis on kehaliste katsete lävendid?

Kehalised katsed viiakse läbi järgmistel aladel:

Lisainfot loe www.sisekaitse.ee/kehalised-katsed

Kas päästekollezis või päästekoolis on ühiselamu tasuta ning ka stipendiumit saab alates septembris ning kas koolis saab 3 korda päevas süüa?

Päästekolledžis õpetatavale päästeteenistuse (rakenduskõrgharidusõpe) erialale algaval, 2014/2015 õppeaastal, avalikku konkurssi ei korraldata ning vastuvõttu ei toimu.
 
Päästja kutseõppe erialale korraldab ametkondliku suunamise Päästeamet koostöös Sisekaitseakadeemia päästekolledžiga.
Eelneva kogemuseta saab õppida päästja erialal, kui selleks on kokkuleppest Päästeametiga tulenev suunamiskiri.
Õpilaskandidaadi sobivust hindab Päästeameti peadirektori kinnitatud komisjon tööandja poolt läbiviidud katsete põhjal (füüsilised katsed, ujumiskatse), millel on lõpptulemuse seisukohalt erinev osakaal.
Päästeamet esitab õppima suunatute nimekirja (suunamiskiri) Sisekaitseakadeemia päästekolledži päästekoolile koos kõigi sisseastumisel nõutavate dokumentidega.
 
Päästeamet sõlmib õppuritega koolituslepingu ja maksab õppurile teoreetilise õppe ajal hüvitist, millest arvestatakse maha seadusega kehtestatud maksud ja maksed. Koolipoolset stipendiumi ei maksta, hüvitatakse sõidukulud vastavalt kehtivale korrale.

Kutseõppes õppijale on ühiselamu, toitlustamine (3 toidukorda päevas) ja vormiriietus tasuta
 

Mis teemadel ettevalmistuda kutsesobivus vestluseks? Kas on midagi konkreetset, mida on vaja teada (seadused jms)?

Kindlasti tutvuda, sõltuvalt oma erialast siis kas vangla, PPA, pääste või maksu- ja tolliameti kodulehekülgedega ning olla valmis sellisteks küsimusteks nagu "mitu vanglat on Eestis" "kes on praegune siseminister, justiitsminister jne." ning olla kursis vastava uudistega. Oma eriala ajalooga tasub ka alati tutvuda.

Ära karda rääkida, mis põhjustel oled varem politseiga kokku puutuda. See on neile nii kui niii teada. Juhid kindlasti selgeks. Vastused küsimustele miks sa tahad saada politseinikuks, mida sa arvad suurtest trahvidest ? Kindlasti alati tuleb kasuks, kui sa vabalt räägid ja ei ole pinges.

Kindlasti peaks oskama põhjendada, miks tema on just sobiv kandidaat, miks tema eristub kõigist teistest kandideerijatest. Tuleks üle korrata ühiskonna tunnis õpitud üldteadmised. Miks on demokraatia, avalik sektor. Milline on Eesti maksusüsteem?
Kasuks tuleb, kui tutvutakse ka õppekavaga ning osatakse selgitada, miks just valiti Sisekaitseakadeemia. Üleüldiselt peaks sisseastuja olema kursis ühiskonnas toimuvaga, oskama ennast kiita ja komisjoni veenda, et tema on parim valik. Spetsiifilisi mõisteid ja erialaseid teadmisi ei küsita, et selle pärast pole mõtet muretseda.

 

Millised hinded peavad olema, et saaks minna õppima Siseskaitseakadeemiasse?

Pingerea arvutamisel annab 100-st võimalikust  punktist 50 punkti lõputunnistuse kolme õppeaine (emakeel, matemaatika ja võõrkeel) keskmine hinne. Seega, mida kõrgemad on tunnistusel emakeele, matemaatika ja võõrkeele hinne, seda rohkem punkte Te saate. Hinnetele ei ole kehtestatud alampiiri, nõutav on keskhariduse olemasolu.

 

Kas Sisekaitseakadeemias saab õppida ka kriminaaluurijaks/ kriminaalmenetlejaks?

Käesoleval aastal politseiteenistuse erialale sissesaanud üliõpilased saavad õppida korrakaitsepolitseiametnikeks. Nii on see olnud juba kaks viimast vastuvõttu, sest politsei on seisukohal, et peale kooli lõpetamist peab politseiametnik töötama korrakaitsepolitseis.

Kui teid huvitab tulevikus töö kriminaalpolitseis uurijana, siis on soovitus asuda meile õppima politseiteenistuse kõrghariduse korrakaitsepolitsei õppesse ning peale kooli lõppu asuda tööle korrakaitsepolitseis menetlejana, uurides kergemaid toimepandud süütegusid (kuriteod ja väärteod). Kui te olete ennast tõestanud, siis on teil võimalik juba kandideerida kriminaalpolitseisse uurijaks.

 

Kas kõrgharidusse õppima minnes saab ka piirivalvesse tööle minna?

Politseiteenistuse õppekaval on olemas küll piirivalve süvaõppe suund, kuid käesoleval aastal toimub avaliku konkursi korras vastuvõtt ainult korrakaitse suunale. Korrakaitse suuna lõpetajad saavad väljakutsete teenindamise, patrulltegevuse, liiklusjärelevalve teostamise, ennetus- ja piirkonnatöö pädevuse. Kuigi Politsei- ja Piirivalveametis on erinevate valdkondade vahel töötajate liikumine igapäevane asi, jääb siiski korrakaitse suunal omandatud oskustest väheseks, et edukalt piirivalvuri tööga toime tulla. Kui Teid huvitab just piirivalvuri amet, siis oleks õigem alustada kutseõppest. Peale kooli lõpetamist ja aastast töökogemust on Teil võimalik jätkata õpinguid töö kõrvalt rakenduskõrgharidusõppes.

 

Kas kurt inimene saab õppida näiteks piirivalvuriks? Mis eriala on lubatud kuulmispuudega isikule?

Piirivalvurile ja teistele politseiteenistujatele on sätestatu tervisenõuded, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 17.12.2009 määrusega nr 212 „Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“. Nimetud määruses on määratletud ka normid kuulmise kohta - kui kuulmispuue on normist tugevam, siis ei ole võimalik Sisekaitseakadeemiasse õppima asuda.

Seega politsei- ja piirivalvekolledžil on kuulmisele kindlad nõudmised. Nii on ka justiitskolledžis ja kindlasti on nõudmised kuulmisele ka päästekolledžis õppimise puhul. Kuuldeaparaadi olemasolul on ehk võimalik õppida finantskolledžis.

 

Kas keskeriharidusega saab Sisekaitseakadeemiasse kandideerida ja õppima tulla?

Jah, saab. Kõikidesse kolledžitesse on võimalik kandideerida ja õppima asuda keskerihariduse baasil.

 

Kui palju on erialadele õppekohti 2014. aastal?

Akadeemia kõrgharidusõppe erialadele
korrektsioon - 30 õppekohta
toll ja maksundus - maksunduse õppesuund 20 kohta, tolli õppesuund 20 kohta
politseiteenistus - 25 õppekohta

Akadeemia kutseõppe erialadele
vanglaametnik - 10 õppekohta
politseiametnik - 50 õppekohta
piirivalvur - 25 õppekohta

Akadeemia magistriõppesse
sisejulgeoleku magistriõpe - 35 õppekohta

 

On mainitud, et konkursis püsimiseks peab kandidaat täitma lävendi piirnormid kõikidel nõutud aladel. Kuid kas siis neil, kellel mõne alaga läheb veidi kehvemini polegi lootust vestlusele pääseda?

Selleks, et vestlusele pääseda, tuleb täita kõikide kehaliste katsete normid. Kui üks ala jääb sooritamata, siis langete kahjuks konkursist välja ja vestlusele pole võimalik edasi saada.

 

Politsei- ja piirivalvekolledži kodulehel kodukorra alt on näha, et kool toimub ka laupäeviti. Kas see on tõsi?

Laupäeviti on kool ainult ametkondliku suunamisega õppima asunud kaugõppe rühmadel, päevaõppes toimub õppetöö esmaspäevast reedeni.

 

Kui palju inimesi kandideerib Sisekaitseakadeemiasse keskmiselt?

Konkurss on erialati erinev. Sellel aastal oli põhivastuvõtul magistri- ja kõrgharidusõppes 7,18 ja kutseõppes 2,52 avaldust õppekohale.

 

Kas pärast kutseõppe läbimist on võimalik peale tööle asumist ka kõrgharidus mõnel nii öelda kõrvalerialal omandada või peab omandatav kõrgharidus olema seotud eelneva kutsega? Näiteks, kui olen läbinud kutseõppe piirivalvuri kohal, kas siis võin õppida hiljem edasi politseiametnikuks?

Pärast tööle asumist tuleb kõik edaspidised soovid kooskõlastada tööandjaga, kool ei saa antud küsimuses ühest vastust anda.

 

Kui minu suur unistus on olla narkokoerajuht, siis mismoodi selleks saada? Kas piisab politseiametniku või piirivalvuri kutseõppest, et saada edukaks koerajuhiks?

Selleks, et koerajuhiks saada peaksid kõigepealt astuma politsei- ja piirivalvekolledžisse. Koerajuhiks on võimalik saada pärast õpingute lõpetamist ja kahte aastat töötamist, kuid seda vaid Politsei- ja Piirivalveameti suunamisega. Koerajuhi õpe kestab 1,5 aastat, 2 nädalaste etappidena. Õpe toimub Murastes. Loodan, et sellest vastusest on sulle abi! Loe täpsemalt sellest, kuidas saada koerajuhiks ja milline on ideaalne koerajuht Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolituskeskuse lehelt www.sisekaitse.ee/koertekool/.

 

Kas Sisekaitseakadeemiasse astumisel vaadatakse ka emakeele, inglise keele ja matemaatika lõpueksamite hindeid/punkte või pööratakse suuremat tähelepanu tunnistusel olevatele nende ainete hinnetele?

Sisseastumisel arvestatakse lõputunnistuse hindeid: matemaatika, emakeel, võõrkeel.
Riigi- või koolieksameid nendes ainetes tehtud olema ei pea
.

 

Olen gümnaasiumi õpilane ja sellel aastal lõpetan 12. klassi. Õpin sisekaitse eelõpesuunal.

Paar kuud tagasi hakkasin tundma huvi korrektsiooni eriala vastu. Küll lugesin Sisekaitseakadeemia koduleheküljel sellest, aga tahtsin küsida, miks valida just see eriala? Mis karjääri võimalused see annab? Kas see eriala sobib ka tüdrukutele?

1) Miks valida korrektsiooni eriala?

Korrektsiooni eriala lõpetanu asub tööle vanglateenistusse. Vanglateenistus on alates Eesti taasiseseisvumisest teinud tohutusuure arenguhüppe, nii organisatsiooni, vanglate arhitektuurse jmt osas. Võin julgelt kinnitada, et Eesti vanglateenistus on täna jätkuvalt arenev organisatsioon ja mitmes osas eeskujuks olev ka Euroopa riikidele. Meil on ehitatud uued vanglad Tartusse ja Jõhvi ning mõne aasta pärast valmib ka uus Tallinna vangla. Lisaks julgeksin vanglateenistust iseloomustada kui noort ja sportlikku organisatsiooni- pean silmas just seda, et vanglates töötab palju noori ja teotahtelisi inimesi, et muuta ühiskond veel turvalisemaks.

Korrektsiooni eriala lõpetanu siseneb vanglateenistusse eelkõige juhtumikorraldajana. See on silmast silma töö vangidega. Juhtumikorraldaja tegeleb olenevalt üksusest 20-50 vangi karistuse täideviimise planeerimisega (riskihindamise läbiviimine, igale vangile individuaalse karistuse täideviimise kava koostamine jmt tegevused). Seega kui Sulle meeldib töö, mis nõuab suhtlemist inimestega, pole ülemäära rutiinne, vaid iga päev pakub erinevaid väljakutseid, siis miks mitte kaaluda õppimist korrektsiooni erialal.

Õppimine koolis on korrektsiooni erialal toetatud koostöös tulevase tööandjaga 400 eurose igakuise stipendiumiga, mis peaks võimaldama pühenduda õppetööle. Lisaks ei ole õppetöö rutiinne klassiruumis teooriaõpe, vaid üles ehitatud põhimõttel, et teooria ja praktika vahelduvad. Nii on õppekavas kokku viis praktikat ja kui koolis läbitakse vastava valdkonna teooriaõpe, järgneb sellele kohe õpitu järgiproovimine vanglas.

Kui tänapäevase koolilõpetaja ees võib terendada tema noorusest või vähestest kogemustest tulenev olukord, kus esmast mõistliku tasuga töökohta on keeruline leida, siis korrektsiooni eriala lõpetanutele kindlustab vanglateenistus töö Eesti vanglates.  

 

2) Mis karjääri võimalused annab korrektsiooni eriala?

Korrektsiooni eriala lõpetanu alustab vanglateenistuses oma karjääri reeglina juhtumikorraldajana, kellest tegime põgusalt juttu eelmise küsimuse vastuse juures. Küll aga on vanglateenistus organisatsioon, kus on kokku ca 1600 ametikohta ning see annab võimaluse nii horisontaalseks kui vertikaalseks karjääriks. Nii on võimalik vanglateenistuses teha korrektsioonialase haridusega tööd ka vanglate julgeolekuosakonnas, korrapidamisteenistuses, kuid miks mitte ka kriminaalhooldajana. Samuti saab juurde õppides (nt sisejulgeoleku magistriõppe läbimisel) ning vastavaid isikuomadusi ja ambitsiooni omades mõelda ka üksuse või osakonnajuhataja ametikohtadele kuni vangla direktorini välja. Mitmed vilistalased on oma karjääris jõudnud peale vanglas töötamist siirduda tööle ka vanglateenistuse juhtstruktuuri- justiitsministeeriumi vanglate osakonda.

 

3) Kas see eriala sobib ka tüdrukutele?

Korrektsiooni erialal õpivad täna poisid ja tüdrukud läbisegi. Vanglates töötavatest juhtumikorraldajatest on täna vähemalt pooled ka naised. Sisseastumiskatsetel teevad tüdrukud poistega samad kehalised katsed, isikuomaduste jmt testid ning need moodustavad valikukriteeriumid.

 

Kas peale kutsekooli on võimalik tulla Sisekaitseakadeemiasse, kui ei ole tehtud riigieksameid?

Jah võib, riigieksameid sisseastumisel ei nõuta.

 

Kaitsepolitsei - millise kolledži alla see kuulub?

Kui teid huvitab kaitsepolitseinikuks saamine tulevikus, siis tuleb selleks õppida politsei- ja piirivalvekolledžis ning asuda politseialal tööle. Kaitsepolitseinikuks ei saa minna ega hakata, vaid selleks valib vastav asutus ise endale inimesed tööle ning seda ette ei tea öelda.

 

Mis vahe on politseiteenistuse ja politseiametniku erialadel?

Politseiametniku eriala on kutseõpe ehk 1 aasta ja politseiteenistus on rakenduskõrgharidus, kus õpite 3 aastat.

 

Kui ma olen otsustanud, et soovin saada politseinikuks tulevikus, endal on oodata veel umbes kaks aastat. Nagu ma olen aru saanud, siis politseikolledž asub Pärnus ja Tallinnas. Mul oleks parem läbida kolledž Pärnus. Kas peale kolledži lõpetamist või selle ajal on võimalik end seada Tartusse politseinikuks, kuna ise elan siin praegu ja olen kogu oma elu siin elanud? Või pannakse mind kuhugi muude Eesti paika?

Täna asuvad politsei-ja piirivalvekolledžid Pärnumaal Paikusel ja Tallinna lähedal Murastes. Tavaliselt alustavad kadetid õpet Paikusel, kuid samas ei ole see igakord sarnane ja seega võib ette tulla muudatusi. 

Samas on Teie õppima asumiseni on ikka väga palju veel aega ning momendil on raske öelda, milline on olukord kahe aasta pärast tööturul. Momendil on personalipoliitika, et kui vabu kohti on, siis võetakse tööle elukohajärgsesse prefektuuri, kuid see sõltub kõik isikust ja paljudest muudest tingimustest. Üldreeglit selle kohta ei ole.

Seetõttu ei saa meie täna 100% kindlust selles osas anda.

 

Mul on selline plaan, et pärast gümnaasiumi lõpetamist läheks ajateenistusse ja seejärel Sisekaitseakadeemiasse õppima politsei eriala.

Kuidas ma tegutsema peaksin?

Kas pärast gümnaasiumi lõpetamist dokumendid kooli sisse viia või teha seda ajateenistuse lõppedes?

Mõlemad Teie poolt pakutud variandid on lubatud (nii peale gümnaasiumi kui ajateenistus), kuid kui astute sisse enne ajateenistust peate Kaitseressursside Ametis blanketi täitma. Täpsem info nende kodulehel.

Samas soovitame ikkagi akadeemiasse sisse astuda pärast ajateenistust, sest ajateenistuse ajal võivad õppimissoovid muutuda.

Lisainfo:

www.kra.ee/ajateenistus/ajateenistusest/korgharidus-ja-ajateenistus/

 

Kui oled juba abipolitseinik ja soov saada tulevikus politseinikuks,kas siis õppima pean 1 aasta või on võimalik kuidagi kaugõppega saada politseinikuks?

Abipolitseinikud õpivad samuti kas aastases kutseõppes või 3.a kõrgharidusõppes. Seega nemad kaugõppesse kohe ei saa.Kaugõppesse toimub vastuvõtt läbi ametkondliku suunamise, see tähendab, et peab olema juba politseiametnik.

Kindlasti soovitan küsida Politsei- ja Piirivalveametilt täpsemat info suunamise kohta.

 

Räägitakse, et politseiniku töö on ohtlik. Millised ohud kaasnevad nt patrullpolitseiniku- vm politseitööga? 

Antud küsimuse vastus sõltub, sest iga töö võib olla omamoodi ohtlik.

Me soovitaksime vaadata politseisaadet krimi, sealt on väga hästi näha milliste juhtumite patrullpolitseinik peab tegelema. Nende sündmuste lahendamisel võidakse teda rünnata ning sellest tulenevalt ka ohud: vigastused, nakkushaigused.

Muidu varitsevad politseid samad ohud, mis meid kõiki: liiklusõnnetused, kukkumised, jne. Kokkuvõttes on politseitöö kontoritööst küll ohtlikum, kuid ennetamisega on võimalik neid suurel määral ära hoida.

 

Vanglaamatniku erialal on ainult 10 õppekohta. Kas konkurents on suur? Kellele on mõeldud ametkondlikud õppekohad? 

Vanglaametniku eriala 10 õppekohta on mõeldud avaliku konkursi korras sisseastujatele. Selle all mõeldakse seda, et õppima saavad tulla isikud, kes vastavad kõikidele sisseastumiseks ettenähtud nõuetele, kuid ei tööta vanglas e pole seotud vanglateenistusega (näiteks gümnaasiumilõpetaja, kes edasiõppimise võimalusi vaagib). Konkurents nendele kümnele kohale on olnud aastati varieeruv, kuid praktika näitab, et eelkõige eelistatakse õppima tulla läbi ametkondliku suunamise e ametkondlike õppekohtade.

See tähendab lihtsustatult seda, et enne õppima asumist on isik end sidunud vanglateenistusega. Näiteks on gümnaasiumilõpetaja asunud suvest tööle vanglasse ja kui sügisest algab õppetöö Sisekaitseakadeemia justiitskolledžis, siis suunatakse ta õppima vanglateenistuse poolt. Õppetöö toimub päevaõppe vormis ja õppimise ajaks avaliku võimu  teostamise volitused peatatakse (töö tegemise kohutus peatub). Samal ajal säilitatakse õppeperioodiks aga töötasu.

 

Kas peale kutsekooli on võimalik õppida patrullpolitseinikuks?

Peale kutsekooli on tõepoolest võimalik astuda Sisekaitseakadeemiasse, kui Teil on olemas keskharidus või keskeriharidus.

 Täpsemalt saate lugeda www.sisekaitse.ee/ska/sisseastujale/dokumentide-esitamine/

 

Kui lõpetasin põhikooli, kas Sisekaitseakadeemiasse saab astuda?

Kahjuks pärast põhikooli ei saa Sisekaitseakadeemiasse sisse astuda.
Selleks peab Teil olema kesk- või keskeriharidus (kutsekooli haridus).

Täpsem info -  www.sisekaitse.ee/vastuvott/

 

Kas politseiteenistuse eriala õpe toimub Paikusel või Murastes?

Politseiteenistuse erialal õppetöö algab Paikusel, edaspidine asukoht selgub õppimise käigus.

 

Kui esimest korda sisse ei saa, kas siis on võimalik järgmine aasta uuesti proovid?

Jah, muidugi võib järgmisel aastal proovida. Võib ka täiendaval vastuvõtul juba, kui see peaks toimuma.

Hetkel viimase kohta info puudub veel.

 

Kuidas saada tööle politsei eriüksusesse k-komandosse?

Sellel küsimusele on üheselt raske vastata, sest tööle saamise K-komandosse otsustab Keskkriminaalpolitsei.

Samas on see arvatavasti nii, et Te peate esialgu lõpetama Sisekaitseakadeemia politsei kutseõppe või kõrgharidusõppe ja kui on lõpetanud, siis asuma tööle Politsei-ja Piirivalveametisse.

Vabade kohtade olemasolul on võimalik sinna kandideerida. Neid konkursse kuulutatakse sisemiselt aeg-ajalt välja, kuid teame, et neid on ka muudmoodi otsitud. 

Kas tatoveeringud on lubatud  politsei- ja piirivalvekolledžis õppides?

Tatoveeringud on politsei- ja piirivalvekolledžis lubatud, aga need ei tohi vormi alt välja paista.Kui need olid juba enne kooli tehtud, siis väga ei pahandata, aga kui õppimise ajal teha, siis võib sellega mõngasi probleeme tekkida.

Seega soovitame neid tehes mõelda ka tuleviku peale.