Alaealiste ülekuulamine

Koolituse tulemusel õppija oskab alaealist üle kuulata ilma lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja, õpetaja või psühholoogita ning suhelda alaealise kannatanu, tunnistaja, menetlusaluse isiku või kahtlustatavaga teda võimalikult säästval ning toetaval viisi

Eesmärk

Koolituse tulemusel õppija oskab alaealist üle kuulata ilma lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja, õpetaja või psühholoogita ning suhelda alaealise kannatanu, tunnistaja, menetlusaluse isiku või kahtlustatavaga teda võimalikult säästval ning toetaval viisil.

Sihtgrupp
Alaealiste ülekuulamisega tegelevad politseiametnikud.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija

 • oskab alaealisega suhelda, teda küsitleda ja üle kuulata, arvestades alaealise arengu ja eripära ning  intervjueerimise eripära sh teab videoülekuulamise erisusi;
 • tunneb ära alaealisele tekitatud tervisekahjustused ja oskab määrata ekspertiisi;
 • arvestab töös alaealistega kohtupraktikat alaealiste asjades;
 • kirjeldab politsei ja teiste partnerite rolli võrgustikutöös alaealisega;
 • kirjeldab läbipõlemise ilminguid ja politseiametnike võimalusi tööpingeid maandada.

Sisu
 • Alaealise küsitlemise aeg, tehnikad, videosalvestamine, küsimuste tüübid, intervjuu sulgemine, kuulamine, abivahendid laste intervjueerimisel, intervjueerimist kergendavad ja  raskendavad asjaolud;
 • alaealise küsitlemine erijuhtudel (erinevad väärkohtlemise liigid, erivajadusega laps);
 • alaealise tervisekahjustused ja võimalikud tekkepõhjused;
 • koos prokuröri ja kohtunikuga kohtupraktika analüüs, parima praktika vahetamine;
 • võrgustikutöö alaealisega;
 • läbipõlemise vältimine raskete alaealistega seotud juhtumite menetlemisel.  

 • Õppemeetodid:  Loeng, seminar, ülekuulamise praktika, videotreening.


Maht
72 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.