Eesti päästemeeskonna (EDRT) baaskursus

Kursuse tulemusel on osalejal teadmised päästemissiooni ja Eesti päästemeeskonna õiguslikest alustest, eesmärkidest ja korraldusest ning missiooniks valmistumise ja missioonil töötamise põhimõtetest.

Eesmärk

Kursuse tulemusel on osalejal teadmised päästemissiooni ja Eesti päästemeeskonna õiguslikest alustest, eesmärkidest ja korraldusest ning missiooniks valmistumise ja missioonil töötamise põhimõtetest.

Sihtgrupp
Avaliku, valitsusvälise ja erasektori esindajad, kes valmistuvad ette osalema tsiviilmissioonil ja päästemissioonil Eesti päästemeeskonna koosseisus.
Õpiväljundid
Koolituse tulemusel õppija
 • teab päästemissiooni ja päästemeeskonna olemust, õigusliku tausta ja korraldust selliselt, et suudab ennast missiooniks ette valmistada;
 • teab isikliku ettevalmistuse tegevusi ja nõudeid;
 • teab meeskonna valiku, ettevalmistuse, mobiliseerimise ja missioonile lähetamise põhimõtteid ning tegevusi;
 • teab missioonidega seotud ohte ja turvalisuse nõudeid ning missiooniga seotud käitumisreegleid ja kultuuride erinevusi;
 • teab edasisi koolituse- ja enesetäiendamisevõimalusi.
Sisu
 • Päästemissioonid ja humanitaarabi;
 • rahvusvahelised organisatsioonid ja rahvusvahelised koordinatsioonimehhanismid;
 • rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seadus ja päästeseadus, Päästeameti ülesanded;
 • piiriülese päästetöö ja humanitaarabi korraldus ning juhtimine;
 • päästemeeskonna ajalugu, struktuur, võimekus ja rahvusvaheline kriisireguleerimine;
 • päästemeeskonna rühmad ja nende spetsiifika;
 • missioonile lähetamine, töösuhe, tasustamine ja sotsiaalsed tagatised;
 • isiklik ettevalmistus missiooniks, füüsiline ettevalmistus, tervis ja vaktsineerimine, psühholoogiline sobivus missiooniks, meeskonnatöö oskus;
 • meeskonna ettevalmistus;
 • mobiliseerimine missiooniks ja missioonitsükkel, meeskonna valiku ning moodustamise põhimõtted, kodumeeskond;
 • päästemeeskonna ja missiooni logistika;
 • turvalisus missioonil;
 • humanitaarvaldkonna eetika ja käitumisreeglid;
 • kultuuride erinevused;
 • edasised koolitus- ja enesetäiendamisvõimalused, interneti keskkond.

Sisekaitseakadeemia avab e-õppe keskkonna, kus kursusel osalejad saavad nelja (4) ak/t mahus tutvuda koolituse läbimise eeldusteemadega. Kursusele eelneb kodutöö-küsimustik, milles küsitakse lühidalt koolituse osalemise eesmärgist, puutumusest päästemeeskonnaga ning eelnevatest teadmistest, kogemustest.

Õppemeetodid: loeng, praktiline harjutus.

Maht
20 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.