Eesti keele oskuse testimine

 
Kui sul on plaan Sisekaitseakadeemiasse õppima tulla, tahad rohkem teada erialadest ja õppida samas ka eesti keelt, siis oled oodatud eesti keele kursusele!

Et asuda õppima Sisekaitseakadeemiasse, peab iga muu emakeelega sisseastuja läbima eesti keele sisseastumistesti.

Testi paremaks õnnestumiseks korraldab akadeemia keelekeskus eesti keelest erineva emakeelega kandidaatidele eesti keele oskuse hindamiseks ettevalmistava kursuse.

Kursused toimuvad Kohtla-Järvel ja Narvas. Kursuse maht on 40 akadeemilist tundi. Kursus toimub kaks korda nädalas, kaks akadeemilist tundi järjest.

Kursus on tasuline, osalustasu maksab 30 eurot.

Registreerimislehe ja täpsema info leiab keelekeskuse veebilehelt

 

Eesti keele oskuse testimine

Kuna akadeemias toimub õpe eesti keeles, on eesti keele piisav oskus üks kandideerimistingimusi. Eesti keele oskuse testimisele ei pea tulema kandidaadid, kellel on olemas emakeelena tehtud eesti keele riigieksami tulemus vähemalt 40 punkti. Või kandidaadid, kellel on SA Innove välja antud eesti keele C1 keeleoskustaseme tunnistus.

Sisseastumisel tuleb eesti keele taseme testimisele tulla, kui

 • Sinu emakeel ei ole eesti keel ja Sa ei ole sooritanud eesti keele riigieksamit emakeelena;
 • Sinu emakeel on eesti keel ja Sa oled saanud eesti keele riigieksamil alla 40 punkti;
 • Sa ei ole sooritanud riigieksamit „Eesti keel" (emakeelena).

Eesti keele oskust saab testida eelkatsetel märtsis ja/või mais ja/või põhikatsetel pärast sisseastumisavalduse esitamist 3. juulil. Eelkatsetele tuleb end registreerida SKA kodulehel, põhikatsetel osalemiseks tuleb esitada sisseastumisavaldus 18.–28. juunini ning märkida avaldusse enda osalemine katsel. Vaata vastuvõtu ajakava.

Eesti emakeelega sisseastujad

Nõuetekohase eesti keele oskuse tagamiseks peavad kandidaadid läbima eesti keele oskuse testimise. Test loetakse automaatselt sooritatuks, kui kandidaadi eesti keele riigieksami tulemus on vähemalt 40 punkti.

Need, kes ei ole eesti keele riigieksamit sooritanud, või need, kelle tulemus on alla 40 punkti, läbivad Sisekaitseakadeemias eesti keele oskuse testimise, mille rõhuasetus on eesti keele kirjalikul väljendusoskusel.

Eesti emakeelega sisseastujad kirjutavad essee etteantud teemal. Valida saab kolme teema vahel ning kirjutada tuleb vähemalt 300 sõna.

Esseed hinnatakse järgmiste kriteeriumide järgi:

 • originaalsus
 • teemakohasus ja teema avatus
 • oskus kasutada teadmisi, tuua näiteid ja teha järeldusi
 • essee ülesehitus
 • sõnavara kasutus ja stiililine ühtsus, õigekeelsus
 • ette antud sõnade arvu saavutamine

Eesti keelest erineva emakeelega sisseastujad

Kõik eesti keelest erineva emakeelega sisseastujad (va vanglaametniku erialale kandideerijad*) peavad tulema eesti keele oskuse testimisele. Eesti keele oskuse testimisele ei pea tulema siis, kui on olemas SA Innove välja antud eesti keele C1 keeleoskustaseme tunnistus.

Eesti keelest erineva emakeelega sisseastujad kirjutavad ümberjutustuse. Sisseastujale loetakse ette asjakohane tekst, millest tuleb teha vähemalt 250sõnaline kokkuvõte.

Ümberjutustuse kirjalikku kokkuvõtet hinnatakse järgmiste kriteeriumide järgi:

 • teksti sisust arusaamine
 • teksti sisu edastamine kirjalikult: grammatika ja õigekirja tundmine, keelekasutus ja lausestus
 • kokkuvõtte pikkus on vähemalt 250 sõna

Enne sisseastumist (alates jaanuarist kuni märtsi lõpuni) korraldab keelekeskus eesti keelest erineva emakeelega sisseastujatele eesti keele kursuse, mille lõpus on võimalik teha eesti keele test ning positiivse tulemuse korral ei ole vaja testimisele teist korda tulla.

Kui eesti keele testis saadakse 40–60 punkti, on õppima tulija kohustatud osalema augustikuus toimuval eesti keele intensiivkursusel (tasuta). Kursuse eesmärk on toetada muu emakeelega õppuri eestikeelseid õpinguid.

* NB! Erand! Vanglaametniku erialale kandideerijatel, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kes ei ole sooritanud eesti keele riigieksamit emakeelena (min 40 punkti), peavad esitama C1 keeleoskustaseme tunnistuse st eesti keele oskuste testimisel osalemisest ei piisa.

 Eesti keele oskuse testimisi viib läbi Sisekaitseakadeemia keelekeskus.

Kõik eesti keele lävendi (vähemalt 40 punkti) ületanud kandidaadid pääsevad edasi kehalistele katsetele või, kui vastaval erialal kehalisi katseid ei ole, kutsesobivusvestlusele.