Eneseanalüüs

 

ENESEANALÜÜS - praktikal õpitu analüüsimisel on kasutatud STARR vormi

 

Praktika õpiväljundi(te) kirjeldus, mille kohta STARR vorm esitatakse (õpiväljundid on leitavad õppekavast):

juhend

 • Kirjeldage olukordi ja kogemusi (nt töö ja/või muu kogemus), mis on aidanud kaasa nimetatud õpiväljundi(te) omandamisele - tooge välja konkreetsed tegevus(ed), mis teie arvates õpiväljundi(te) saavutamist kõige paremini illustreerib(vad).

juhend

 • Kirjeldage ülesandeid, mida te antud olukorras täitsite (kes need andis) või ülesannet, mida ise endale püstitasite, tooge välja oma roll ja vastutusala.
 • Milliseid tööülesandeid sooritasid praktika käigus? Loetle ja kirjelda.
 • Milliste ülesannetega said hästi hakkama? Kuidas valdasid töövõtteid ja järgisid tööde järjekorda? Millised ülesanded osutusid sulle raskeks? Miks? Põhjenda.
 • Kuidas tulid toime uute olukordadega? Palju näitasid üles omaalgatust ja initsiatiivi?
 • Kuidas tulid toime tööaja kasutamisega?
 • Kuidas oled rahul tööülesannete täitmise kiiruse, korrektsuse ja lõpptulemustega?
 • Mil määral sulle usaldati vastutustnõudvaid tööülesandeid?
 • Kuidas hindad oma töökultuuri ja hoolsust (töökoha korrashoid, säästlikkus, hoolikus töövahendite kasutamine, töö teostamise korrektsus, väline korrektsus jm.)
 • Kuidas arvestasid tööohutusnõuete täitmisega?

juhend

 • Tooge välja, mida te antud olukorras tegite ja milliseid lähenemisviise antud ülesande täitmisel kasutasite (tegevused, tehnikad, ettevalmistus jne)?


juhend

 • Mis oli tegevuse tulemus? Kuidas tulemus saavutati? Kuidas tulemust hinnati (kelle poolt, mille alusel)? Kas ja millised olid järgnenud tegevused?


juhend

 • Milline oli meeldejäävaim elamus või kogemus praktika ajal?
 • Mida õppisid juurde praktika ajal (uued töövõtted, -vahendid, materjalid, tehnoloogiad)?
 • Mil määral tuli koolis õpitu kasuks praktikakohal töötades? Mida oskasid, mida mitte? Millistes valdkondades pead end veel täiendama? Mida on vaja juurde õppida?
 • Kuidas tulid toime probleemsituatsioonides (konfliktid, kriitika, uued inimesed)? Too näiteid?
 • Milline oli koostöö praktikajuhendaja, töökaaslaste ja klientidega? Kirjelda saadud kogemusi (positiivseid, negatiivseid)
 • Mida muudaksid koolis, kasutades praktikal saadud teadmisi ja oskusi?Miks arvate, et just see kogemus(ed) on parimaks näiteks antud õpiväljundi(te) omandamise kohta? Kuidas hindate oma arengut tegevuse sooritamisel, kas ka keegi teine teie tegevust hindas ja kuidas? Mis läks hästi, mis halvasti? Kas oleks olnud võimalik tegutseda ka muud moodi? Mida teeksite järgmisel korral teisiti? Kas olete samu oskusi / teadmisi kasutanud ka teistes olukordades, tooge näiteid?