Haldusmenetlus ja haldusakti koostamine

Koolitusel antakse ülevaade haldusmenetluse ja hea halduse tava nõuetest ning õpetatakse koostama nõuetekohast haldusakti.

Eesmärk

Koolituse tulemusel omab osaleja ülevaadet haldusmenetluse ja hea halduse tava nõuetest ning oskab koostada nõuetekohast haldusakti.

Sihtgrupp
Ametnikud, kelle igapäevatöö üheks osaks on haldusmenetluse läbiviimine, sh riikliku järelevalve läbiviimise käigus.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

 • seostab omavahel haldusmenetluse, hea halduse tava ning oma valdkonna eriseadusi haldusakti ettevalmistamisel ja koostamisel;
 • selgitab, millistel juhtudel on tema asutus korrakaitseorgan, muu haldusorgan või kohtuväline menetleja;
 • kasutab haldusakti koostamisel kaalutlusreegleid;
 • koostab haldusmenetluse seaduse ja/või korrakaitseseaduse nõuetele vastava haldusakti ja/või ettekirjutuse rakendades selleks oma ametnikutegevuse aluseks olevat eriseadust;
 • analüüsib haldusakti õiguspärasust;
 • teab haldusmenetluse uuendamise ja vaidlustamise erisusi.


Sisu
 • Haldusmenetlus ja hea halduse tava (hea halduse ja haldusmenetluse põhimõtted seostatult korrakaitseõiguse põhimõtetega)
 • Haldusaktid ja toimingud (mõisted, soodustavad ja koormavad haldusaktid)
 • Haldusmenetlus (alustamine, menetlusosalised, menetlusnõuded, kaalutlemine, otsustamine, teatavaks tegemine)
 • Haldusakti koostamine (haldusakti kohustuslikud osad, põhjendamise funktsioonid)
 • Haldusakti õiguspärasus (vead haldusaktis, haldusakti õiguspärasuse ja tühisuse alused)
 • Haldusmenetluse uuendamine ja vaidlustamine (haldusakti muutmine, kehtetuks tunnistamine)

Õppemeetodid: Loeng, lühiülesannete ja kaasuste lahendamine, arutelu.

Maht
7 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.