Järelevalveametniku koolitusprogramm

Koolituse tulemusel on õppijal teadmised ja oskused järelevalveametniku tööülesannete täitmiseks.

Eesmärk

Koolituse tulemusel on õppijal teadmised ja oskused järelevalveametniku tööülesannete täitmiseks.

Sihtgrupp
Järelevalveametnikud
Õpiväljundid

I moodul: Haldusmenetlus

 • seostab haldusmenetluse ja korrakaitseõiguse põhimõtteid korrakaitsemeetmete kohaldamisel;
 • viib läbi korrakaitsealase haldusmenetluse ja koostab nõuetekohase ettekirjutuse koos haldussunni hoiatusega;
 • eristab riiklikku järelevalvemenetlust süüteomenetlusest;
 • teab korrakaitse ja haldusjärelevalve meetmete sisu ning kohaldamise aluseid;
 • arvestab haldusmenetluses korrakaitsemeetme kohaldamise õiguspärasuse nõudeid.

II moodul: Karistusõiguse üld- ja eriosa

 • teab karistusseadustiku süsteemi ja struktuuri;
 • eristab kuritegu ja väärtegu;
 • analüüsib süütegusid kolmeastmelisest deliktistruktuurist lähtuvalt;
 • analüüsib karistuse mõistmise põhiseisukohti; 

III moodul: Süüteomenetlusõigus ja – menetlus

 • teab kriminaal- ja väärteomenetluse õiguslikku raamistikku menetluse läbiviimisel; 
 • oskab määratleda tõendamiseset ja selle asjaolusid;
 • määratleb uurimissituatsiooni ja püstitab versioone ning planeerib menetlust;
 • teab tõendi liike ning analüüsib ja hindab kogutud tõendeid;
 • teab uurimis- ja menetlustoimingute metoodikat;
 • fikseerib tõendid uurimistoimingu protokollis;
 • teab tõendite analüüsimise põhimõtteid;
 • oskab süütegu subsumeerida;.
 • oskab argumenteerida ning vormistada korrektseid menetlusdokumente.

IV moodul: Sissejuhatus kriminalistikasse

 • viib läbi nõuetekohase sündmuskoha vaatluse;
 • vormistab vaatlusprotokolli;
 • teostab ekspertiisi toiminguid.

V moodul: Väärteomenetluse ja riikliku järelevalve menetluse võrdlev käsitlus

 • teab menetluste etappe ja vajalikke menetlusdokumente ning tõendite tähtsust;
 • valib menetlusliigi ning rakendab väärteo- ja riikliku järelevalve menetlusi.

VI moodul: Enesekaitse, erivahendite ja teenistusrelvade kasutamine

 • teab turvataktika põhialuseid ning jõu kasutamise õiguslikke piire;
 • kasutab jõukasutamise võtteid ja elementaarseid löögitehnikaid;
 • oskab kasutada käeraudasid ning käsitleda ametirelva.
Sisu

I moodul: Haldusmenetlus

 • Haldusmenetluse mõiste, tähtsus, menetluse põhimõtted. HMS-i ja eriseaduse rakendamise paralleelsus.
 • Menetluse algatamine, menetlusosalised ning nende õigused ja kohustused.
 • Haldusmenetluse kulg (menetlustoimingud, kaalutlemine jms), soodustavad, koormavad, topeltmõjuga ja kolmandat isikut mõjutavad haldusaktid, haldusakti kõrvaltingimused.
 • Haldusakti koostamine (sh põhjendamine).
 • Haldusmenetluse lõpp (sh haldusakti teatavaks tegemine).
 • Haldusakti kehtivus ja haldusakti õiguspärasus, vead haldusaktis.
 • Haldusakti muutmine, kehtetuks tunnistamine ja vaidlustamine.
 • Korrakaitseseaduse põhimõtted.
 • Korrakaitsealase menetluse ja süüteomenetluse erisused ja võimalik paralleelsus.
 • Korrakaitse üld- ja erimeetmed.
 • Haldusjärelevalve.

II moodul: Karistusõiguse üld- ja eriosa

 • Kriminaalõiguse allikad, seaduse tõlgendamine.
 • Õigusnormi struktuur, koosseisu tüübid.
 • Kolmeastmeline deliktistruktuur.
 • Osavõtt, õigusvastasuse välistamine.
 • Loobumine.
 • Karistuse mõistmine.
 • Aegumine. 

III moodul: Süüteomenetlusõigus ja – menetlus

 • Kriminaal-ja väärteomenetluse õiguslik raamistik.
 • Menetlusmetoodika ja -taktika soovitused nõuanded.
 • Uurimis-ja menetlustoimingud.
 • Tõendi mõiste, kogumine, hindamine.
 • Tõendamine.
 • Tõendusteabe analüüsimine, hindamine.
 • Süüteo subsumeerimine.
 • Argumenteerimine.
 • Menetlusdokumentide vormistamine.
 • Eluliste juhtumite lahendamine.

IV moodul: Sissejuhatus kriminalistikasse

 • Fotograafia: fotokaamera käsitsemine; sündmuskoha olustiku, jälgede ja asitõendite fotografeerimine.
 • Jäljed: jalatsijäljed, sõidukijäljed, kohtuballistika (kuulid, kartetšid, haavlid, padrunikestad), põlevvedelike jm proovide kogumine.
 • Sündmuskoha vaatluse läbiviimine, vaatlusprotokolli ja selle lisade koostamine.
 • Ekspertiiside määramine: ekspertiisimaterjalide kogumine, vormistamine, ekspertiisimääruste koostamine.

V moodul: Väärteomenetluse ja riikliku järelevalve menetluse võrdlev käsitlus

 • Riikliku järelevalve ja väärtegude eristamise kriteeriumid.
 • Riikliku järelevalve menetluse ülemineku võimalikkusest väärteomenetluseks ja vastupidi.
 • Menetlusliigi valimine riikliku järelevalve menetluse ja väärteomenetluse mõlema võimaliku kohaldamise korral.
 • Tõendid ja menetlusdokumendid.

VI moodul: Enesekaitse, erivahendite ja teenistusrelvade kasutamine

 • Teoreetiline osa. Turvataktika põhialused - distantsid, käed, asendid. Õiguslikud piirid jõu kasutamisel järelevalveametnikuna.
 • Praktilised harjutused – kukkumised, püsti tõusmised, maas kaitse, püsti asendis liikumised, käte ja jalgade löögid ning nende kaitse.
 • Ründeliinist kõrvale liikumised.
 • Kinnipidamise tehnikad - üksi ja paaris.
 • Käeraudade tutvustus, teooria ja praktika.
 • Käeraudade kasutamine. Harjutused üksi, paaris.
 • Teenistusrelva hoided, asendid, kabuurist haaramine.
 • Teenistusrelvaga liikumine ja kinnipidamine.

Õppemeetodid: Loeng, ülesannete ja kaasuste lahendamine, arutelu, praktilised harjutused.

Maht
99 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.