Korrakaitseametniku 5. taseme õpe

koolituse pilt
E-post
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.

1 + 0 =
Eesmärk

Koolituse tulemusel õppija omab ettevalmistust korrakaitseametniku 5. taseme kutseeksami sooritamiseks (korrakaitseametniku 5. taseme kutsestandard, Kutsekoja tähis 18-27062014-01/1k, kättesaadav Kutsekoja lehelt.

Sihtgrupp
Kohaliku omavalitsuse üksuste korrakaitseametnikud, õppe alustamiseks on vajalik keskharidus ja töökohal omandatud kutseoskused.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

  • ennetab süütegusid ja rakendab sobivaid taktikaid ning meetmeid vastavalt süütegude ja muude korrarikkumiste soodustegurite analüüsile;
  • viib oma pädevuse piires läbi riiklikku järelevalvet avalikus kohas käitumise nõuete täitmise üle;
  • kohaldab oma pädevuse piires riikliku järelevalve meetmeid ja koostab dokumendid; 
  • tunneb elulises juhtumis ära väärteo tunnused;
  • menetleb oma pädevuse piires enamlevinud väärtegusid ja koostab menetlusdokumendid;

Koolituse valikmooduli läbinu

  • esindab kohtuvälist menetlejat kohtus.
Õppemeetodid

Loeng-seminar, enesekontrollitest, kaasuste lahendamine, protokollide koostamine, rollimäng, rühmatöö, õpimapi koostamine.

Koolitusel kasutatakse e-õppe keskkonda Moodle.

Lisainformatsioon

Kutse kehtib viis aastat. Koolitus toimub 2018. sügisel (alguskuupäev veel täpsustub).

Maht
Põhimoodul 172 akadeemilist tundi (6,61 EAP), millest 110 ak auditoorse töö tundi, 26 ak tundi praktikat koolikeskkonnas, 36 ak tundi iseseisvat tööd.
Koolitaja

Vastutav lektor Ülle Vanaisak, politsei- ja piirivalvekolledži lektor.