Korrakaitseametniku 5. taseme õpe

Koolitus valmistab õppijat ette korrakaitseametniku 5. taseme kutseeksami sooritamiseks.

Eesmärk

Koolituse tulemusel omab õppija ettevalmistust korrakaitseametniku 5. taseme kutseeksami sooritamiseks.

Sihtgrupp
Kohaliku omavalitsuse üksuste korrakaitseametnikud.
Valikmoodulis saavad osaleda ka teised valla- või linnavalitsuse ametnikud, kellel on kohtus kohtuvälise menetleja esindamise ülesanne.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

 • ennetab süütegusid ja rakendab sobivaid taktikaid ning meetmeid vastavalt süütegude ja muude korrarikkumiste soodustegurite analüüsile;
 • viib oma pädevuse piires läbi riiklikku järelevalvet avalikus kohas käitumise nõuete täitmise üle;
 • kohaldab oma pädevuse piires riikliku järelevalve meetmeid ja koostab dokumendid;
 • tunneb elulises juhtumis ära väärteo tunnused;
 • menetleb oma pädevuse piires enamlevinud väärtegusid ja koostab menetlusdokumendid.

Valikmooduli õpiväljund:

 • esindab kohtuvälist menetlejat kohtus.
Sisu

Korrakaitseametniku 5. taseme kutsestandard, Kutsekoja tähis 26-06112018-1.5/3k, kättesaadav: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10719630


I KORRAKAITSEAMETNIKU MENETLUSTE MOODUL

1.1. Õigusalased algteadmised, teemad:

 • Õiguse üldmõisted.
 • Seaduslikkuse põhimõtte olemus.
 • KOV korrakaitseüksuse asetus riigi halduskorralduse- ja õiguskaitse süsteemis.
 • Õigusnormi tõlgendamise ja rakendamise meetodid.
 • Põhiõiguste riive korrakaitse meetmete kohaldamisel.
 • Linna- ja vallavalitsuse pädevus ja volitused menetluste läbiviimiseks korrakaitseseaduse, karistusseadustiku ja eriseaduste alusel.

12 ak auditoorse töö tundi, 4 ak tundi iseseisvat tööd.


1.2. Riikliku järelevalve menetluse läbiviimine, teemad:

 • Haldusmenetluse ja riikliku järelevalve põhimõtted.
 • Riikliku järelevalve põhimõisted.
 • Järelevalvemenetluse piiritlemine süüteomenetlusest.
 • Riikliku järelevalve meetmed.
 • Avalikus kohas käitumise üldnõuded.
 • Vahetu sund.
 • Ametiabi.
 • Isikuandmete kaitse.
 • Dokumenteerimine ja dokumentidele kehtestatud nõuded.

28 ak auditoorse töö tundi, 12 ak tundi iseseisvat tööd.


1.3. Väärtegude menetlemine, teemad:

 • Isiku käitumisele karistusõigusliku hinnangu andmine (karistusõiguse üldosa, karistusõiguse eriosa).
 • Väärteomenetluse alustamise otsustamine (menetluse kohustuslikkuse põhimõte, menetlust välistavad asjaolud, vähetähtis väärtegu, suuline hoiatamine).
 • Kohtuvälise menetluse läbiviimine (kiirmenetlus, üldmenetlus, tõendamine ja tõendite kogumine, „süüdistus“ väärteomenetluses).
 • Karistuse määramine või väärteomenetluse lõpetamine.

40 ak auditoorse töö tundi, 12 ak tundi iseseisvat tööd.


ÕPPEMEETODID:

1.1. Õigusalased algteadmised, loeng-seminarid, enesekontrollitest Moodles.

1.2. Väärtegude menetlemine, loeng-seminarid, kaasuste lahendamine, menetlusdokumentide koostamine. Õppija esitab hinnangu saamiseks paberkandjal õpimapi koostatud dokumentidest.

1.3. Riikliku järelevalve menetluse läbiviimine, loeng-seminarid, kaasuste lahendamine, ettekirjutuse, riikliku järelevalve meetmete kohaldamise protokollide koostamine. Õppija esitab hinnangu saamiseks paberkandjal õpimapi koostatud dokumentidest.


II ENNETAMISE JA PATRULLIMISE MOODUL

2.1. Süütegude ja muude korrarikkumiste ennetamine ja soodustegurite mõju vähendamine, teemad:

 • Ametialase suhtlemise põhimõtted.
 • Ametniku eetika, tööalase käitumise etikett.
 • Meeskonnatöö põhimõtted.
 • Käitumine konflikti- või kriisisituatsioonis.
 • Ennetamise tasandid (sh taastava õiguse põhimõtted).
 • Korrarikkumiste soodustegurite analüüsimise võimalused vastavalt ohuhinnangutele (ohuprognoosi koostamine).
 • KOV üksuse ametniku koostöö teiste koostööpartneritega (ennetusüritused, koostööprojektid jm).
 • Isikute nõustamine, kogukonna teavitamine (näit uute korrakaitsealaste õigusaktide rakendumisest, läbiviidud menetlustest jm).

20 ak auditoorse töö tundi, 12 ak tundi praktikat koolikeskkonnas, 8 ak tundi iseseisvat tööd.


2.2. Patrullimine, teemad:

 • Kaitslik juhtimisstiil patrullsõiduki juhtimisel.
 • Patrulltoimkonna liikmete ülesanded ja vastutus (sh teadete vastuvõtmine, teadete lahendamine).
 • Patrullpiirkonna analüüs ja marsruut.
 • Raadioside kasutamine.
 • Patrullimise taktikad ja turvataktika.

10 ak auditoorse töö tundi, 14 ak tundi praktikat koolikeskkonnas.


ÕPPEMEETODID:

2.1. Süütegude ja muude korrarikkumiste ennetamine ja soodustegurite mõju vähendamine, loeng-seminarid, suhtlussituatsioonide rollimäng (videosalvestatakse), õppija osaleb salvestuse tagasiside arutelus.

2.2. Patrullimine, õppija koostab rühmatööna piirkonna analüüsi, praktilised harjutused.


III VALIKMOODUL. KOHTUVÄLISE MENETLEJA ESINDAMINE KOHTUS (ei ole kohustuslik; ei sisaldu koolituse hinnas)

Teemad: 

 • Kohtuistungiks ettevalmistumine.
 • Kohtuvälise menetleja seisukohtade koostamine kohtumenetluseks.
 • Kohtuistungil esinemine.
 • Kohtulahendite analüüsimine.

16 ak auditoorse töö tundi, 8 ak tundi iseseisvat tööd.


ÕPPEMEETODID:

Kohtuistungiks ettevalmistumine, kohtulahendite analüüsimine ja rollimäng kohtuistungil. Õppija koostab menetleja seiskohad kohtumenetluseks, valmistub näidiskaasuse alusel kohtuistungiks, osaleb rollimängus ja sellele antavas tagasiside arutelus.

Maht
172 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.