Korruptsiooniriskide ennetamine alus-, üld- ja kutseharidusasutustes

Koolitusel osaleja oskab tööalaseid eetilisi väljakutseid ära tunda ja lahendada, saades ülevaate valdkonna põhimõistetest, juhistest ja soovitustest.

Eesmärk

Koolitusel osaleja teab ja ennetab eetika- ning korruptsioonialaseid riske haridusvaldkonna juhtimises.

Sihtgrupp
• riigi ja KOV ametiasutuste poolt hallatavate üldharidus- ja kutseõppeasutuste (v.a rakenduskõrgkoolid) ning koolieelsete lasteasutuste töötajad, eelkõige haridusasutuste juhtivtöötajad;
• munitsipaal- ja riigikoolide ning koolieelsete lasteasutuste pidajate esindajad (nt valla- ja linnavolikogu liikmed, esindusvolituse korral valla- ja linnavalitsuse liikmed) ning riigi või KOV ametiasutuse ametnikud ja töötajad, kes koordineerivad/juhivad riigi ning KOV ametiasutuste poolt hallatavate üldharidus- ja kutseõppeasutuste (v.a rakenduskõrgkoolid) ning koolieelsete lasteasutuste tegevust.
Õpiväljundid

Koolituse lõpuks osaleja:

  • teab Eesti haridusvaldkonna eetika- ja korruptsiooniriskide uuringu tulemusi ja seotud mõisteid;
  • teab Eesti haridusvaldkonna eetika juhtimise süsteemide edendamise ja korruptsiooniriskide ennetuse peamisi mõisteid, argumenteerimisvõimalusi, õigusaktide nõudeid ja teadusuuringutest lähtuvaid soovitusi;
  • kasutab eesmärgipäraselt hariduse kvaliteeti mõjutava juhtimissüsteemi parendusvõimalusi.
Sisu
  • Sissejuhatus. Eesti Vabariigi õigus, kutseväärikus ja eetika vs huvide konflikt ja korruptsiooni vormid: olulisemad mõisted haridusasutuste juhtimissüsteemide korruptsiooniriskide jm inimeste ebavõrdse kohtlemise juhtumite mõtestamiseks, mis on seotud hariduselu inim- ja eelarveressursside jaotuse, töökorralduse, -suhete ja seega inimeste õppe/töö tulemuslikkuse ja hariduse kvaliteediga.;
  • põhimõistete ja korruptsiooniriskide analüüs haridusvaldkonna tüüpiliste juhtumite põhjal;
  • haridusvaldkonna korruptsiooniriskide uuringute ja Riigikontrolli auditi alusel koostatud HTM-i juhiste tutvustus; 
  • rühmatööd: juhtumite arutelud ja ettekanded;
  • praktikute aruteluring, sh praktiliste ideede ja ettepanekute „sõelumine“.

Õppemeetodid: teemat tutvustavad lühiettekanded ja arutelud ning rühmatööd.

Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.