Kriisireguleerimise täiendusõpe

KRIISIREGULEERIMISE TÄIENDUSÕPE

1. juulil 2017. aastal jõustunud hädaolukorra seadus pani aluse ulatuslikule ümberkorraldusele kriisireguleerimise valdkonnas. Kontseptuaalsed uuendused ja seaduse rakendamine muutsid põhjalikult seniseid juhendeid ja metoodikaid, mitmed kriisreguleerimise valdkonna ülesanded sätestati esmakordselt.

Sisekaitseakadeemia kriisireguleerimise täiendusõppe eesmärk on pakkuda erinevatele asutustele ja isikutele kriisireguleerimisülesannete täitmiseks vajalikku täienduskoolitust, luua eeldus  hädaolukorra seaduse rakendamiseks ning kriisireguleerimise valdkonna jätkusuutlikuks arenguks.

Pakutavad koolitused jagunevad neljaks. Algteadmiste omandamiseks pakume e-õppe vormis tasuta kriisireguleerimise baaskursust. Süvendatud teadmisi saab omandada tasulistel põhi- ja jätkukoolitustel. Vastavalt tellija soovijatele oleme valmis läbi viima ka lisakoolitusi.

 

Kriisireguleerimise baaskoolitus

Kriisireguleerimise baaskoolituse eesmärk on anda esmased kriisireguleerimisalased teadmised riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ametnikele ning erasektori töötajatele, kellel on tööalane puutumus mõne kriisireguleerimise kitsama valdkonnaga.

Iseseisvalt läbitav tasuta e-kursus koosneb kaheksast peatükist:

 • kriisireguleerimise üldised alused;
 • kriisireguleerimise õiguslikud alused;
 • ennetamine ja riskihaldus;
 • valmistumine;
 • kriisi lahendamine;
 • kriisikommunikatsioon;
 • elutähtsad teenused;
 • rahvusvaheline kriisireguleerimine.

Kriisireguleerimise baaskoolituse e-kursus on loodud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse õppeplatvormile Moodle. Iga peatüki lõpus on valikvastustega enesekontrolli test ning koolituse läbimiseks tuleb vastata õigesti vähemalt 75 protsenti küsimustest.

Kriisireguleerimise baaskursuse läbimine on põhikoolituste osalemise eeldus.

E-kursusele sisenemiseks:

 1. Ava https://moodle.hitsa.ee/
 2. Sisesta ID-kaart ning logi sisse (paremal avaneb jaotus „LOGI SISSE“).
 3. Kui ei saa sisse logitud, siis LOO UUS KONTO
 4. Vali lahter „KURSUSTE OTSING“ ja sisesta sinna sõna „kriisireguleerimise“.
 5. Klõpsa kursusel „Kriisireguleerimise baaskursus 2018“
 6. Sisesta parool Kriis1 valikusse TEST ja kursus on avanenud.
 7. Ava raamat „Sissejuhatus“. Loe läbi ja sule raamat.
 8. Ava raamat „Laiapindne riigikaitse“. Loe läbi ja sule raamat.
 9. Ava raamat „Kriisireguleerimise üldised alused“. Loe läbi ja liigu teksti lõppu kuni ilmub test ja jaotus „AVA TEST“
 10. Ava testi eelvaade ja vasta küsimustele. Seejärel avaneb testi osa kokkuvõte.
 11. Esita kõik, lõpeta ja kinnita sooritus.
 12. Näed oma testi tulemusi. Pärast seda ava ülemises menüüs „Kriisireguleerimise baaskursus 2018“ ning liigu järgmise raamatu juurde.
 13. Korda eelmisi tegevusi (9-12) järgneva kuni eduka lõpuni.
 14. Oluline on kasutada isikuandmete sisestamisel töökoha e-postiaadressi.  

Kriisireguleerimise põhi- ja jätkukoolitused

Põhi- ja jätkukoolitused on seotud hädaolukorra seaduse rakendamise ja seadusest tulenevate ülesannete täitmisega.

Põhikoolituste teemaplokk sisaldab üheksat koolitust.

 1. Hädaolukorra riskianalüüsi koostamise koolitus.

 2. Riskikommunikatsiooni koolitus.

 3. Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamise koolitus.

 4. Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise koolitus.

 5. Hädaolukorra lahendamise struktuuri juhtivkoosseisu koolitus.

 6. Hädaolukorraks valmistumise ja  lahendamise koolitus.
 7. Ulatusliku evakuatsiooni korraldamise koolitus.
 8. Kriisireguleerimisõppuste korraldamise koolitus.
 9. Kriisikommunikatsiooni koolitus.

Neli jätkukoolitust on seotud hädaolukorra lahendamisega ja suunatud staabi/kriisimeeskonna juhtivkoosseisule.

 1. Hädaolukorra juhtide koolitus.
 2. Hädaolukorra lahendamise koostöökoolitus.
 3. Rahvusvahelise abi vastuvõtmise koolitus.
 4. Erikordade rakendamise koolitus.

 

KONTAKT

koolitus [at] sisekaitse.ee

 

 

KOOLITUSTE TABEL

Koolituse nimetus

Sihtgrupi asutused

Sihtgrupp

Koolituse eesmärk

1. Hädaolukorra riskianalüüsi koostamise koolitus

ÕPPEKAVA

Riskianalüüsi koostamist juhtivad asutused, kaasatud asutused, valdkonna  ministeeriumid

Hädaolukorra riskianalüüsi koostamist juhtivate ja kaasatud asutuste riskianalüüsi eksperdid

Koolituse läbinul on baasteadmised riskihalduse protsessist ning riskianalüüsi koostamisest.

2. Riski-kommunikatsiooni koolitus

ÕPPEKAVA

Riskikommunikatsiooni korraldavad asutused (elutähtsa teenuse toimepidevust korraldavad asutused, riskikommunikatsiooni ülesannet täitvad elutähtsa teenuse osutajad).

Riskikommunikatsiooni korraldamise eest vastutavad isikud

Koolituse läbinul on baasteadmised riskide maandamise korraldamisest ja eesmärkidest ning riskikommunikatsiooni ettevalmistamisest, elluviimisest ja hindamisest.

3. Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamise koolitus

ÕPPEKAVA

Elutähtsa teenuse toimepidevust korraldavad asutused, elutähtsa teenuse osutajad.

Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostajad ning kaasatud isikud

Koolituse läbinul on baasteadmised elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamisest.

4. Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise koolitus

ÕPPEKAVA

Hädaolukorra lahendamist juhtivad asutused, sh elutähtsa teenuse toimepidevust korraldavad asutused.

Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise eest vastutavad isikud HO juhtivatest ja elutähtsa teenuse toimepidevust korraldatavatest asutustest

Koolituse läbinul on baasteadmised valmistumise protsessist ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamisest.

5. Hädaolukorra lahendamise struktuuri juhtivkoosseisu koolitus

ÕPPEKAVA

Hädaolukorra lahendamist juhtivad asutused, sh elutähtsa teenuse toimepidevust korraldavad asutused.

Asutuse/ettevõtte staabi või kriisimeeskonna juhtivkoosseis, samuti asutuse/ettevõtte strateegilised juhid, nõunikud, hädaolukorra juhid

Koolituse läbinul on teadmised olukorrateadlikkuse kujundamisest, asutuse vastutusala staabi või kriisimeeskonna töökorraldusest ja juhtimisest ning hädaolukorra lahendamise eesmärgist.

6. Hädaolukorraks valmistumise ja  lahendamise koolitus

ÕPPEKAVA

Kohalikud omavalitsusasutused, hädaolukorra lahendamisel osalevad asutused, sh elutähtsa teenuse osutajad.

Kohalike omavalitusasutuste  ametnikud, hädaolukorra lahendamisel osalevate asutuste ja elutähtsat teenust osutavate asutuste juhtivad ning valdkonna eest vastutavad isikud

Koolituse läbinul on baasteadmised hädaolukorra lahendamise põhimõtetest, oma asutuse ettevalmistamisest hädaolukorraks, hädaolukorra juhtimise korraldamisest ning  võimekusest toetada hädaolukorra lahendamist juhtivaid asutusi.

7. Ulatusliku evakuatsiooni korraldamise koolitus

Evakuatsiooni korraldav asutus, evakuatsiooni otsustusõigusega asutused, kohaliku omavalitsuse asutused, evakuatsiooni läbiviimisele kaasatavad asutused (Kaitseliit, Punane Rist jt).

Evakuatsiooni otsustusõigusega asutuste, evakuatsiooni korraldaja, kohaliku omavalituse asutuste ning  teiste evakuatsiooni ettevalmistamisele ja läbiviimisele kaasatud asutuste töötajad

Koolituse läbinul on baasteadmised evakuatsiooni liikidest, õiguslikust alusest, ettevalmistamisest, läbiviimisest ning asutuste ülesannetest evakuatsiooni korraldamisel.

8. Kriisi- reguleerimisõppuste korraldamise koolitus

ÕPPEKAVA

Hädaolukorra lahendamist juhtivad asutused, vastutavad ministeeriumid, kaasatud asutused, sh elutähtsa teenuse osutajad.

Asutuste kriisireguleerimisõppuste korraldajad

Koolituse läbinul on baasteadmised kriisireguleerimisõppuste kavandamisest, ettevalmistusest, läbiviimisest ning õppusejärgsetest tegevustest.

9. Kriisi-kommunikatsiooni koolitus

ÕPPEKAVA

Hädaolukorra lahendamist juhtivad asutused, kaasatud asutused, sh elutähtsa teenuse osutajad.

Asutuste  kommunikatsioonitöötajad  

Koolituse läbinul on baasteadmised kriisikommunikatsiooni õiguslikest alustest, eesmärkidest ja korraldusest ja meedia toimimisest kriisiolukorras ning staabitöö korraldusest.

10. Hädaolukorra juhtide koolitus

Hädaolukorra lahendamist juhtivad asutused, vastutavad ministeeriumid.

Hädaolukorra juhid, staabi juhid

Koolituse läbinul on teadmised olukorrateadlikkuse kujundamisest, juhtimisest ja koordineerimisest, strateegia valikutest ja eesmärgi püstitamisest, ning otsuste langetamisest protsessist.

11.  Hädaolukorra lahendamise koostöökoolitus

Hädaolukorra lahendamist juhtivad asutused, kaasatud asutused, sh elutähtsa teenuse osutajad.

Üleriigilisel või piirkondlikul tasandil hädaolukorra lahendamist juhtivate  asutuste teenistujad ja lahendamisele kaasatud asutuse või isiku esindajad.

Koolituse läbinul on teadmised olukorrateadlikkuse kujundamisest, juhtimisstruktuuri ülesehitusest ja töökorraldusest, koostööst ning hädaolukorra lahendamise eesmärgist.

12. Rahvusvahelise abi vastuvõtmise koolitus

ÕPPEKAVA

Hädaolukorra lahendamist juhtivad asutused .

Staabi juhid, staabigrupi juhid, planeerijad, logistikud

Koolituse läbinul on baasteadmised rahvusvahelisest kriisireguleerimisest ning rahvusvahelise abi küsimisest ja vastuvõtmisest.

13. Erikordade rakendamise koolitus

Hädaolukorra lahendamist juhtivad asutused ja seotud ministeeriumid.

Hädaolukorra juhid, staabi juhid, õigusnõunikud

Koolituse läbinul on teadmised erinevatest erikordadest, nende õiguslikust alusest ja erikordade ajal rakendavatest meetmetest.