Vanglaametnik

Vanglaametniku erialal omandatakse kutseharidus ning hea ettevalmistus töötamiseks vanglas valvuri või vanemvalvuri ametikohal. Vanglaametnikel on politseinike ja kohtuametnike kõrval tähtis roll riigi õiguskaitsesüsteemis. Vanglasüsteem väärtustab erihariduse saanud isikuid, näiteks suurendades erialase kvalifikatsiooni tõusu alusel töötasu kuni kolmandiku võrra.  Pärast erialase kutsehariduse omandamist on võimalik teadmisi süvendada ja jätkata õpinguid rakenduskõrgharidusõppes. Osa kutseõppes sooritatud aineid ja praktikat on võimalik kõrgharidusõppesse üle kanda.


Õppe kestus on 1 aasta. Õpe toimub eesti keeles päevaõppe vormis. Päevaõpe toimub tööpäeviti, reeglina ajavahemikul 8.30-16.30. Päevaõppijad saavad soovi korral tasuta majutuse Sisekaitseakadeemia ühiselamus, kõikidele õppijatele on tagatud toiduraha hüvitis.

Vanglaametniku erialale päevaõppesse on võimalik asuda õppima kahel viisil

  • ametkondliku suunamisega
  • kandideerimisega avalikul konkursil

Ametkondliku suunamisega on võimalik tulla õppima isikul, kes juba töötab vanglateenistuses. Õppida soovijatel tuleb pöörduda oma vangla väljaõppe peaspetsialisti või personaliteenistuse poole, kes annab täiendava info ning tegeleb dokumentide vormistamisega. Vanglaametniku kutseõppes ei ole ametkondliku suunamisega õppima tulijal vajalik sooritada sisseastumiskatseid Sisekaitseakadeemias. Vanglateenistus esitab Sisekaitseakadeemiale nimekirja nendest, kes suunatakse ametkondlikult õppima ning Sisekaitseakadeemia immatrikuleerib need isikud vanglaametniku eriala päevaõppesse. Kõik vajalikud dokumendid ametkondliku suunamisega õppima asuja kohta edastab Sisekaitseakadeemiale suunav vangla. Ametkondlikult õppima suunatud isikule säilitatakse õpingute ajaks töötasu.

 

AVALIKUL KONKURSIL  KANDIDEERIMINE

Avalikul konkursil vanglaametniku erialale võivad kandideerida kõik huvilised. Sisseastumisavalduse saab esitada 2018. aasta juunis SAISi vahendusel aadressil www.sais.ee või akadeemia raamatukogus, Tallinnas Kase tn 61. SAISi avalduse juurde tuleb kindlasti lisada täidetud ja digiallkirjastatud isikuandmete ankeet, kuid teised nõutavad dokumendid esitatakse justiitskolledžisse vahetult enne õppimatulekut, sügisel tutvumispäevadel.

Enne avalduste esitamise perioodi, märtsis ja/või mais, saab osaleda eesti keele oskuse testimise ka kehaliste katsete eelkatsetel, kuhu tuleb registreerida meie kodulehe kaudu. Eelkatsed annavad kandidaadile võimaluse katse ära teha juba enne avalduste vastuvõttu ja põhikatseid.


Kandideerimistingimused

  • Eesti kodakondsus
  • keskharidus või sellele vastav haridustase
  • eesti keelest erineva emakeelega isikutel, kes pole eesti keele riigieksamit emakeelena sooritanud tuleb esitada eesti keele C1 taseme tunnistus

Vastuvõtukatsed

  • eesti keele oskuse testimine – lävend 40 punkti (ei pea tegema, kui on olemas eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punkti)
  • kehalised katsed – 3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus; kehalistele katsetele pääsevad eesti keele oskuse testimise positiivselt sooritanud kandidaadid
  • kutsesobivusvestlus – lävend 20 punkti (kutsesobivusvestlus sisaldab ka isiksuse- ja vaimsete võimete testi sooritamist, nn Tripodi test). Kutsesobivusvestlusele pääsevad kehalised katsed positiivselt sooritanud kandidaadid.

Muud vastuvõtutingimused

  • taustakontrolli läbimine vastavalt vangistusseaduse §-le 1141 (vajalik täita isikuandmete ankeet, mis lisatakse avalduse juurde)
  • vastavus vanglaametniku tervisenõuetele. Kandidaadid suunatakse tervisekontrolli pärast õppimatuleku kinnitamist ja enne immatrikuleerimist. Tervisekontrolli ei pea läbima vanglateenistuses töötavad need isikud, kellel on olemas kehtiv tervisetõend.

Paremusjärjestuse kujunemine

Vastu võetakse paremusjärjestuse alusel vastavalt õppekohtade arvule. Kandidaatide paremusjärjestus moodustub gümnaasiumi lõputunnistuse kolme õppeaine (matemaatika, emakeel, võõrkeel) 50-punkti süsteemi teisendatud keskmise hinde (maksimaalselt 50 punkti) ja vestluse tulemuse põhjal (maksimaalselt 50 punkti). Kuni 5 lisapunkti koondpunktisummale on võimalik saada kehaliste katsete eest ja veel kuni 10 lisapunkti koondpunktisummale on võimalik saada tippsportlike saavutuste eest. Seega, maksimaalne koondpunktisumma on 115 punkti.

 

Lisainfo

Vastuvõtu ajakava

SAISis kandideerimine ja tulemustest teavitamine

Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimused ja kord

 

Kontakt
Telefon: 513 82 95
E-post: vastuvott [at] list.sisekaitse.ee
www.facebook.com/sisekaitseakadeemia

 

Õppekorralduse kohta annab infot justiitskolledži õppekorralduse spetsialist:

Liis Vihmar

e-post: liis.vihmar [at] sisekaitse.ee  

telefon: 696 5417

Eriala valdkond