Päästemeeskonna juht

Sisekaitseakadeemia Päästekoolis Väike-Maarjas on võimalik õppida kutseõppe tasemel päästemeeskonna juhi erialal päevases õppevormis. Õppekava on koostatud kutseõppeasutuse seaduse, kutseharidusstandardi, Sisekaitseakadeemia õppekava statuudi ja päästemeeskonna juhi kutsestandardi alusel.

Päästemeeskonnajuhi töö eesmärk on teha ja juhtida päästetööd, kaitsta inimeste tervist, elu, vara ja keskkonda ning abistada neid operatiivselt ja professionaalselt õnnetuste korral.

Päästemeeskonnajuht koordineerib päästemeeskonna tööd päästekomandos ja päästetööl, võtab päästesündmusel vastu otsuseid ja annab korraldusi päästemeeskonnale ja teistele päästesündmusele kaasatud asutustele ja isikutele. Päästemeeskonna juhi õppekava leiad siit.

Päästemeeskonna juhi eriala õppele asumisel on eeltingimuseks päästja kutsetaseme olemasolu. Nimetatud kutsetase on võrreldav endise päästja II kutsekvalifikatsiooniga, mis on samuti aktsepteeritav päästemeeskonna juhi õppetööle asumiseks.

Õppe alustamisel nõutavad dokumendid

 • avaldus
 • ankeet kandideerijale
 • tervishoiuteenust osutava isiku väljastatud tervise tõend vastavalt Siseministri 15. veebruari 2011. a määrus nr 2 "Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded"füüsiliste katsete läbimist tõendav protokoll (päästeasutuse kinnitatud koopia)
 • keskharidust tõendav dokument (päästeasutuse kinnitatud koopia)
 • eesti keele oskuse tunnistus B2 (Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded § 8 sätestab eesti keele oskuse tõendamise erisused https://www.riigiteataja.ee/akt/123042013011)
 • Eesti Vabariigi kodaniku pass või isikutunnistus (päästeasutuse kinnitatud koopia)
 • B-kategooria juhiluba (kasuks tuleb ka C-kategooria); (päästeasutuse kinnitatud koopia)
 • 2 fotot (3 x 4)

Märkus: eesti keele B2 taseme oskuse tunnistust ei pea esitama isik, kes on omandanud eesti keeles keskhariduse või kõrghariduse.

Päästemeeskonna juhi õppekava ülesehitus lähtuvalt õppeainete kirjeldustest, õppekava statuudis määratletud piirmahtudest ja kutsestandardi nõudmistest on kooskõlastatud järgmiselt:

 • õppetöö koolis on 15 õppenädalat;
 • päästemeeskonna juhi praktika päästeasutuses on 5 õppenädalat;
 • õppetöö kokku 20 õppenädalat.

 Personaliarenduse ja töökeskkonna talituse peaspetsialistid on abiks dokumentide komplekteerimisel ja päästekeskuse asjaajamise talituse vanemspetsialistid teevad vajalikest dokumentidest kinnitatud koopiad.

Kandidaadi sobivust hindab Päästeameti peadirektori kinnitatud komisjon dokumentide ja tööandja poolt läbiviidud katsete põhjal (füüsilised katsed, ujumiskatse), millel on lõpptulemuse seisukohalt erinev osakaal.

Päästemeeskonna juhi ja päästja õpperühad komplekteeritakse paremuse pingerea alusel vastuvõtukvoodi ulatuses

Päästemeeskonna juht 15 õppekohta

Päästja 80 õppekohta

Päästeamet esitab õppima suunatute nimekirja (suunamiskiri) Sisekaitseakadeemia päästekolledži päästekoolile koos kõigi sisseastumisel nõutavate dokumentidega. Päästeamet sõlmib õppuritega koolituslepingu ja maksab õppurile õppe ajal töölepingus kokkulepitud põhipalga suurust õppehüvitist, millest arvestatakse maha seadusega kehtestatud maksud ja maksed.

 

Küsimused vastuvõtu korralduse kohta

Eva-Liisa Arro (Päästeamet)

telefon: 733 7309; 507 0545

e-post: evaliisa.arro [at] rescue.ee

Lisainfo õppetöö korralduse kohta

 

Eriala valdkond