Avaliku teenistuse eetika juhtidele

koolituse pilt

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.

Kirjeldus

Koolitus on praktilise suunitlusega, keskendudes Eesti avaliku sektori toimimispõhimõtetele, avalikule eetikale ja korruptsiooni ennetamise võimalustele.

Eesmärk

Koolituse tulemusel teab osaleja avaliku teenistuse eetika peamisi norme ja regulatsioone, oskab neid rakendada ning teadvustab oma rolli avaliku teenistuse eetiliste normide ja hoiakute elluviimisel.

Sihtgrupp
Riigi ja KOV ametiasutustes juhina töötavad ametnikud ja töötajad avaliku teenistuse seaduse tähenduses. Vallavanemad, linnapead, valla- ja linnavalitsuse liikmed.
Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

  • teab avaliku (teenistuse) eetika ja korruptsiooniga seotud põhimõisteid ja kontseptsioone ning põhiväärtuseid;
  • tunneb avalikule teenistusele rakendatavate õigusaktide ja avaliku eetika suhet;
  • analüüsib enda kui juhi rolli tundmaks ära huvide konflikti olukordi ja lahenduste leidmise võimalusi ning juhi eeskuju tähtsust;
  • oskab kasutusele võtta sobivaid meetmeid huvide konflikti ennetamiseks oma organisatsioonis.
Sisu

Käsitletavad olulisemad teemad on järgmised:

  • juhi roll, rollikonfliktid ja eetilised valikud pühendunud, asjatundliku ja usaldusväärse avaliku teenistuse kujundamisel;
  • ühtsetel väärtustel põhinev organisatsioon avaliku teenistuse seaduse ja korruptsioonivastase seaduse valguses;
  • eetiliselt probleemsed valdkonnad Eesti avalikus teenistuses;
  • tasakaal teadlikkusele suunatud tegevuste ja kontrollimeetmete vahel eetilise töökeskkonna kujundamisel;
  • ametniku eetikakoodeks ja selle rakendamine, ametnikueetika nõukogu tegevus ja nõukogu olulisimad seisukohad ja juhendid;
  • praktiliste juhtumite analüüs ja arutelu ning eetilise kompetentsi suurendamine.

Tutvu 02.05.2018 ajakavaga SIIN

Õppemeetodid

Õppemeetoditena kasutatakse lühiloengut, videokaasustel põhinevat diskussiooni, grupitööd ja juhtumite arutelu.

Lisainformatsioon

Koolitusest osavõtt on osalejatele ettenähtud mahus läbimise korral tasuta! Koolitus loetakse läbituks, kui koolitusmahust osaletakse 100%. Kui isik ei läbi koolitust eelpoolnimetatud mahus, mitteosalemisest teavitamisele järgnevalt ei leita isikule asendajat või isik jätab koolitusel osalemata, siis esitatakse registreerunud teenistuja asutusele arve koolituskoha kulude ulatuses. Koolituskoha kulu on 112 eurot. 

Koolituspäevad sisaldavad õppematerjale ja kohvipause (lõunasöök ei kuulu hinna sisse).

Osalemise soovi korral palume registreeruda koolitusele esimesel võimalusel allpool oleva elektroonilise registreerimisvormi kaudu. Registreerumistähtaeg on 24.04.2018 või kuni kohtade täitumiseni.

Kesksete koolituste läbimise tingimused

Maht
8 akadeemilist tundi
Koolitaja

Dr. Aive Pevkur (PhD filosoofias) on tegelenud õpetamisega alates 1994. aastast, omades kõrgkooli õppejõu kvalifikatsiooni. Alates 2005. aastast on ta viinud läbi avaliku teenistuse eetika ja korruptsiooniennetamise koolitusi ning loonud nii koolitusprogramme kui ka õppevahendeid. Aive Pevkur on eetikakoolitusi läbi viinud paljudes välisriikides ning aidanud eetikakoolitusprogramme luua Gruusia ja Kõrgõzstani avalikule teenistusele. 2013. aastal oli ta üks OECD eetikakoolituste juhendmaterjali (Ethics Training for Public Officials) autoreid.

NB! Koos registreerimisega on võimalik teha ettepanekuid eriti vajalike teemade põhjalikumaks käsitlemiseks koolitusel.

Täiendavad küsimused ja ettepanekud (eriti vajalike teemade käsitlemiseks koolitusel) kui ka muu vajalik teave on oodatud.

NB! Kui peale registreerumist selgub, et Teil ei ole võimalust koolitusel siiski osaleda, palume sellest esimesel võimalusel teada anda!