Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris

koolituse pilt

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.

Kirjeldus

Koolitus on praktilise suunitlusega, keskendudes Eesti avaliku sektori toimimispõhimõtetele, avalikule eetikale ja korruptsiooni ennetamise võimalustele.

Eesmärk

Koolituse tulemusel tugineb osaleja korruptsiooni ennetamise ja eetika alastele teadmistele tundmaks ära tegelikke ja näilisi tööalaseid huvide konflikti olukordi ning nende lahendamise võimalusi.

Sihtgrupp
Riigi- ja KOV ametiasutuste hallatavate asutuste töötajad. Valla- ja linnavolikogude liikmed. Riigi- ja KOV osalusega MTÜde, SAde, äriühingute liikmed ja töötajad. Vallavanemad, linnapead, valla- ja linnavalitsuse liikmed.
Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

  • määratleb ennast õigesti avaliku sektori struktuuris ja on kursis avalikus teenistuses töötamise eripäradega; 
  • tunneb ära tegelikke ja näilisi huvide konflikti olukordi ning leiab neile lahendamise võimalusi;
  • tunneb avalikule teenistusele rakendatavate õigusaktide ja avaliku eetika suhet.
Sisu

Käsitletavad olulisemad teemad on järgmised:

  • avaliku eetika kontseptsioon Eesti avalikus sektoris, avaliku sektori väärtused, avaliku sektori töötajate rollid;
  • eetikaalased küsimused, mis tekivad igapäevase tegevuse käigus avaliku ja erasektori vahel;
  • õigusaktide ja avaliku eetika suhe: seadused, normid, eeskirjad, tavad;
  • korruptsioon ja huvide konflikt – korruptsioonisüüteod, toimingupiirangud ja korruptsiooni ennetavad meetmed korruptsioonivastases seaduses;
  • enamlevinud probleemid korruptsioonivastase seaduse rakendamisel Eesti avalikus sektoris;
  • korruptsiooni ja huvide konflikti juhtimise ja ennetamise võimalused;
  • eetilise otsustamise oskuste ja eetikaalase kompetentsi arendamine praktiliste juhtumite analüüsi ning arutelu põhjal.

Tutvu ajakavaga SIIN.

Õppemeetodid

Õppemeetoditena kasutatakse lühiloengut, videokaasustel põhinevat diskussiooni, grupitööd ja juhtumite  arutelu.

Lisainformatsioon

Koolitusest osavõtt on osalejatele ettenähtud mahus läbimise korral tasuta! Koolitus loetakse läbituks, kui koolitusmahust osaletakse 100%. Kui isik ei läbi koolitust eelpoolnimetatud mahus, mitteosalemisest teavitamisele järgnevalt ei leita isikule asendajat või isik jätab koolitusel osalemata, siis esitatakse registreerunud teenistuja asutusele arve koolituskoha kulude ulatuses. Koolituskoha kulu on 95 eurot. 

Koolituspäevad sisaldavad õppematerjale ja kohvipause (lõunasöök ei kuulu hinna sisse). 

Osalemise soovi korral palume registreeruda koolitusele esimesel võimalusel allpool oleva elektroonilise registreerimisvormi kaudu. Registreerumistähtaeg on nädal enne koolituse toimumist või kuni kohtade täitumiseni.

Kesksete koolituste läbimise tingimused

Maht
8 akadeemilist tundi
Koolitaja

Anneli Sihver omab 8-aastast kogemust eetika-alaste koolitusprogrammide koostamisel ja koolituste läbiviimisel. Ta on koolitanud erinevaid sihtrühmi nii "Keskse koolituse programmi" raames kui ka koolitanud konkreetsete asutuste tellitud programmi alusel. Annelil on kogemus ülikoolikursuste raames eetika-alaste loengute lugemisel ja ta on osalenud rahvusvaheliste eetika-alaste koolitusprogrammide läbiviimisel (OECD Sigma, Euroopa Komisjon TAIEX, OSCE jne).

Tanel Oppi on põhitöö kõrvalt õppejõu ja juhina koolitanud juba alates aastast 2004. Peamised koolitusvaldkonnad on olnud avalik haldus (avaliku halduse toimeprotsessid, avalik teenistus, kohalikud omavalitsused), avaliku sektori eetika (avaliku teenistuse eetika, korruptsiooni ennetamine) ning juhtimine (tulemusjuhtimine, kvaliteedijuhtimine). Avaliku sektori eetika koolitamise kogemus ulatub tagasi aastasse 2006 kui Tanel oli üks esimest koolitajate grupist, kes Aive Pevkuri vedamisel töötas välja vastavad koolitusprogrammid ja osales metoodikakoolitustel. Selle kõrvalt on ta kolmel korral juhtinud interaktiivse õppematerjali „Avaliku sektori eetika“ eestindamist ja uuendamist. 

Koolitusele registreerimine toimub läbi riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP).