Magistritööde kaitsmised

Sisejulgeoleku instituudis toimuvad eelkaitsmised 23.-27.04.2018, auditooriumis B-235

23.04
Kellaaeg Nimi Magistritöö pealkiri
9.00-9.15 Komisjoni infominutid
9.20-10.00 Marek Väljari Naabrivalvepiirkondade koostöövõimekuse tõstmine Viljandis ja Narvas
10.05-10.45 Merilin Maarits CBRN Security Management (AK)
10.50-11.30 Kristina Fuks-Kuus Autojuhtide riskeeriva käitumise tegurid raudteeülesõidukohtadel Eesti tingimustes
13.00-13.40 Priit Sepp Digitaalsete tõendite käitlemine Politsei- ja Piirivalveametis
13.45-14.25 Vivian Tammearu Merealade infohalduse tõstmise võimalused Eestis
...-15.15 Komisjoni arutelu. Tulemuste teavitamine

 

24.04
Kellaaeg Nimi Magistritöö pealkiri
9.00-9.10 Komisjoni infominutid
9.15-9.55 Elena Palm Õppepraktikate kvaliteet ja selle seoses praktikajuhendajate motivatsiooniga Sisekaitseakadeemia rakenduskõrghariduse erialadel
10.00-10.40 Aleksandr Pligunov Korruptsioonioht erakondade rahastamisel ja selle maandamine
10.45-11.25 Liia Koemets Ettevõtjate ootused maksuhalduri teenustele
13.00-13.40 Maarja Liisa Lindre Naisabiturentide motivatsioon astuda ajateenistusse ning seda mõjutavad tegurid
13.45-14.25 Jaana Palusaar Üliõpilase ja juhendaja koostöö SKA rakendusliku kõrghariduse õppepraktikal
...-15.15 Komisjoni arutelu. Tulemuste teavitamine

 

26.04
Kellaaeg Nimi Magistritöö pealkiri
9.00-9.10 Komisjoni infominutid
9.15-9.55 Saskia Kiisel Eesti küberjulgeoleku tugevdamise võimalused Ameerika Ühendriikide küberheidutuse praktika näitel
10.00-10.40 Sven Sargma Mereolukorrateadlikkus ja selle parendamise võimalused mereseirega tegelevate ametkondade näitel
10.45-11.25 Sandra Tammiksaar II kooliastme aineõpetajate valmisolek ohutuse teemade käsitlemiseks õppeprotsessis
13.00-13.40 Indrek Teras Tuleohutuse valdkonna haldusülesannete ja teenuste korraldamine koosloomes Eestis
13.45-14.25 Mihkel Sildnik Kohalike omavalitsuste võimeanalüüs hädaolukorras elutähtsate teenuste tagamisel, kriisikommunikatsiooni korraldamisel ja evakuatsiooni läbi viimisel
...-15.15 Komisjoni arutelu. Tulemuste teavitamine

 

27.04
Kellaaeg Nimi Magistritöö pealkiri
9.00-9.10 Komisjoni infominutid
9.15-9.55 Katre Tamp Kinnise lasteasutuse teenusele suunatud õpilaste retsidiivsuse vähendamine
10.00-10.40 Kristina Lauri Kodakondsuse ja välismaalaste menetluste eel- ja järelkontrolliga seonduvad probleemid Politsei- ja Piirivalveameti näitel
10.45-11.25 Hannes Haav Elektrišokirelvade alane täiendkoolituse õppekava politseiametnikele (AK)
13.00-13.40 Liis Vihmar Lähisuhtevägivald ja selle käsitlemine Eesti ajalehtede veebiväljaannetes
13.45-14.25 Anna-Liisa Lukk Kuritegevuse seosed kohalike omavalitsusüksuste vaba aja veetmise võimaluste loomiseks tehtud kuludega
...-15.15 Komisjoni arutelu. Tulemuste teavitamine