Teadus-, uurimis- ja arendustegevus

Teadus-, uurimis- ja arendustegevus finantskolledžis

Finantskolledž on tolli ja maksunduse erialal õppetööd, täiendusõpet, rakendusuuringuid ning teadus- ja arendustegevust korraldav struktuuriüksus Sisekaitseakadeemias. Seega lisaks õpetamisele ning õppematerjalide koostamisele tegelevad finantskolledži õppejõud ka erinevate teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevustega. Peamiselt arendatakse uusi õppematerjale, viiakse läbi erinevaid alus- ja rakendusuuringuid, osaletakse arendusprojektides ning avaldatakse oma loometöö tulemusi teadusajakirjades ja -kogumikes.

Finantskolledž korraldab ja teostab teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevust järgmistes teemavaldkondades:

Maksukuulekuse ja maksukäitumise mõjutamise võimalused, meetmete mõjude hindamine ja analüüs.

Maksukuulekus uurimisvaldkonnana on interdistsiplinaarne ja on seotud muuhulgas nii majanduse, psühholoogia, sotsioloogia, poliitika kui ka õiguse valdkonnaga. Maksumaksja  otsus olla maksukuulekas või mitte, on kompleksne, sõltudes erinevatest teguritest ja ajenditest ning nende koosmõjust. Seega peamisteks uurimisprobleemideks maksukuulekuse uurimisel on selle mõjutegurid, maksukuulekuse parendamise meetmed ning nende rakendamise mõju maksukäitumisele.

Kaubanduspoliitiliste meetmete mõjude ja rakendamisega seotud probleemide analüüsimine.

Uurimisvaldkond hõlmab nii tariifsete kui ka mittetariifsete meetmete analüüsi. Tariifsed meetmed on seotud Euroopa Liitu imporditavatele kaupadele tollimaksude rakendamisega või tollimaksude ühepoolse peatamistega. Mittetariifsed meetmed on kaubanduskaitse meetmed. Uurimisvaldkond on seotud järgmiste teemadega: tolliprotseduuride lihtsustuse võimalused ja tolliprotseduuride kiirus, kaubavahetuse piirangute mõju majandusele, keskne tollivormistus ja tollikontrolli ressursid euroliidu piiririikides, teavitustegevuste analüüs, meetmete kehtestamise analüüsid.

Ettevõtlustegevuse innovaatilisuse, jätkusuutlikkuse ning finantsaruandluse analüüsimine.

Põhiliseks uurimisvaldkonnaks on ettevõtlustegevuse jätkusuutlikkuse analüüsimine, keskendudes eriti piirkondliku innovatiivse ettevõtluse arengu uurimisele. Erinevatest ettevõtlusliikidest ja -vormidest on enim fookuses pereettevõtjate ja füüsilisest isikust ettevõtjatega seotud teemad, sh naiste ja laste osatähtsus ettevõtluses. Ettevõtlustegevuse finantsaruandlusega pakuvad huvi peamiselt raamatupidamiskohustuslaste kuulekus raamatupidamis-, aruande- ja maksukohustusest lähtuvalt.

Avalike poliitikate modelleerimine ja mõjude analüüs riigirahanduse ja sisejulgeoleku valdkonnas.

Fookuses on nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil rakendatavate poliitikate ja poliitikainstrumentide, programmide, projektide ja õigusaktide mõjude analüüsimine. Analüüsitakse nii poliitilisel (valitsus, riigikogu, ministeeriumid) kui ka rakenduslikul (ministeeriumite valitsemisala asutused) tasandil tehtavaid valikuid ja otsuseid. Analüüsid  on sageli suunatud erinevate valikute optimaalsuse, efektiivsuse, halduskoormuse, tasuvuse ning jaotuslike ja fiskaalsete mõjude eel- ja järelhindamisele. Temaatiliselt uuritakse eelkõige maksunduse, tolli ning ka teiste sisejulgeoleku (peamiselt pääste, politsei, piirivalve, korrektsiooni) valdkondadega seotud probleeme ja nende lahendamise võimalikke alternatiive.

Tolli, maksunduse ja ettevõtluse valdkondades kaasaegsete õppematerjalide arendamine.

Finantskolledžis õpetatavad teemad saab jaotada kõige üldisemalt kolme suurde teemade gruppi: tolliõpe, maksunduse õpe ja ettevõtlusõpe. Kõigis nendes valdkondades kaasaegse õppetöö läbiviimise tagamiseks tegelevad finantskolledži õppejõud uute ja innovaatiliste õppematerjalide välja töötamisega. Siia alla kuuluvad nii klassikalised õppematerjalid nagu näiteks õpikud, aga ka kaasaegsetel infotehnoloogilistel lahendustel tuginevad õppematerjalid ja arendused nagu näiteks erinevad e-õpiobjektid, e-kursused, simulatsioonikeskkonnad.