KKK

 

Kui vanalt saab õppima asuda Sisekaitseakadeemiasse?

Oluline on, et omate vähemalt keskharidust, kuid muid vanusega seotud piiranguid ei ole. Pigem vastupidi - Sisekaitseakadeemias on erialasid, kus elukogemus on pigem boonuseks ja aitab valitud erialal edukamalt toime tulla (näiteks päästekorraldaja erialal).

Kas põhikooli lõpetaja saab õppida Sisekaitseakadeemias?

Sisekaitseakadeemias õppimiseks peab olema vähemalt keskharidus või keskeriharidus.

Kas sisseastumiseks peab olema Eesti koolist saadud lõputunnistus?

Ei pea. Kuid tasub silmas pidada, et sellisel juhul on eesti keele testi tegemine kohustuslik. Soovitame ka mõnes teises riigis saadud lõputunnistuse puhul enne sisseastumiseks vajalike dokumentide esitamist ENIC/NARIC keskusest üle küsida kas lõpudiplom vastab Eesti keskhariduse nõuetele (hindamissüsteemid on riigiti erinevad) ning sisseastumiseks vajalike dokumentide esitamise ajal vastav kinnituskiri ka meile esitada. Täpsemat infot saate siit: http://adm.archimedes.ee/enic/

Kas kutsekoolist saadud lõputunnistusega saab Sisekaitseakadeemiasse õppima tulla?

Kui olete saanud oma hariduse kutsekoolis ning Teile on väljastatud keskharidust tõendav lõputunnistus, siis on Teil võimalik kandideerida Teile sobivale erialale. Arvestada tasub ka sellega, et sisseastumisel on olulised Teie lõputunnistusel olevad kolme aine (emakeele, matemaatika ja võõrkeel) keskmine hinne.

Kas pärast kutsekooli on võimalik tulla Sisekaitseakadeemiasse, kui ei ole tehtud riigieksameid?

Riigieksamite tulemusi sisseastumisel otseselt ei nõuta. Kui Teil on olemas eesti keele riigieksami tulemus (eesti keel emakeelena) vähemalt 40 punkti, siis arvestame seda eesti keele oskuse nõude hindamisel. Kui Teil emakeelena tehtud eesti keele riigieksamit ei ole või on punktid alla 40, tuleb Teil osaleda eesti keele oskuse testimisel.

Soovin kandideerida Sisekaitseakadeemiasse, kuid pean läbima ajateenistuse.

Ajateenistuse puhul antakse esimese semestri õppuritele akadeemiline puhkus. Et saaksime Teile tagada õppekoha, tasub teha sisseastumiskatsed kevadel ning juunis SAISi kaudu kandideerimisavaldus esitada. Ühtlasi soovitame Kaitseväest uurida kas Teil on võimalik tulla kutsesobivusvestlusele, mis toimuvad ajavahemikul 3.-13.07.2018. Täpne kuupäev lepitakse Teiega kokku individuaalselt pärast sisseastumiseks vajalike dokumentide esitamist. Pärast meiepoolset kinnitust kooli vastuvõtmise osas tuleb Teil edastada Sisekaitseakadeemiale dokument ajateenistusse kutsumise kohta ja esitada akadeemilise puhkuse avaldus.   

Kuidas valmistuda ette kutsesobivusvestluseks?

Üldiselt peaks sisseastuja olema kursis ühiskonnas toimuvaga, oskama endast rääkida ja komisjoni veenda, et tema on parim valik. Spetsiifilisi mõisteid ja erialaseid teadmisi ei küsita, kuid tasub valitud eriala ja avaliku teenistuse toimimispõhimõtetega ennast kurssi viia.

Kui kui ma ei osutu konkurssi käigus valituks, siis kas siis ei saagi ma Sisekaitseakadeemias õppida?

Korraga saab Sisekaitseakadeemias kandideerida kahele erialale ja kui kandideerimine ei õnnestu, siis lisaks mõne muu eriala õppekohta ei pakuta. Alati võib kandideerida järgmisel aastal avatud vastuvõtukonkursi ajal ning mõnel aastal oleme korraldanud augustikuus ka täiendava vastuvõtu, kuhu oleme kutsunud kandidaate avaldust esitama erialadele, mille õppekohad 100% ei täitunud.

Kui mõni sisseastumiskatse ei õnnestu, kas siis kutsesobivusvestlusele saab minna?

Sisseastumiskatsed on üles ehitatud etapiti so kehalistele katsetele pääsemiseks peab olema täidetud eesti keele oskuse nõue ning kutsesobivusvestlusele pääsemiseks peavad olema tehtud kehalised katsed (kui eriala seda nõuab). Selleks, et vestlusele pääseda, tuleb täita kõikide kehaliste katsete normid (neil erialadel, kus kehalised katsed on nõutud). Kui üks ala jääb sooritamata, siis langete kahjuks konkursist välja ja vestlusele pole võimalik. Seega kui mõni etapp vastuvõtukatsetest ebaõnnestub, siis kahjuks ei pääse te edasi järgmisesse vooru.

Kas pärast kutseõppe läbimist on võimalik peale tööle asumist ka kõrgharidus mõnel nii-öelda kõrvalerialal omandada või peab omandatav kõrgharidus olema seotud eelneva kutsega? Näiteks kui olen läbinud piirivalvuri kutseõppe ja soovin hiljem õppida politseinikuks või vanglaametnikuks.

Tulevik soosib erinevate sisejulgeoleku valdkondade koostööd ja enda tööandjale soovi avaldades ei ole sugugi välistatud, et saate näiteks piirivalvurina päästeteenistuse või korrektsiooni erialale õppima asuda. Hetkel juba toimub piirivalvurite koolitamine politseiametniku eriala raames (kutseõpe), mis tähendab, et kui Teil on varem omandatud piirivalvuri kutse, siis on võimalik asuda õppima politseiteenistuse erialale, kuid see tuleb oma tööandjaga läbi rääkida.

Kuidas on võimalik Sisekaitseakadeemias õppida inimesel, kes samal ajal töötab?

Tasulisi õppekohti ja osakoormusega õppimisvõimalust Sisekaitseakadeemias praegusel hetkel ei ole. Tuleb tõdeda, et õppekavad on üsna mahukad, tunniplaan tihe, palju on praktilist õpet ja iseseisvat tööd on päris palju, mistõttu on muu töö kõrvalt Sisekaitseakadeemias õppimine väga keeruline. Teisalt on mõnel Sisekaitseakadeemia pakutaval erialal on olemas ka kaugõpe, kuid see eeldab, et Te töötate sellel erialal (nt lähete Politsei- ja Piirivalveametisse abipolitseinikuks ja sealt suunatakse Teid õppima).