Sisejulgeoleku magistriõpe

 
Sisseastumistingimused
 • Bakalaureuse kraad, rakenduslik kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon.
 • Inglise keele oskus vähemalt kesktasemel. Sisseastumisel sooritatakse vastav test, mis sisaldab grammatika testi ning erialase teadusartikli inglisekeelse kokkuvõtte tegemine.
 • Politsei ja piirivalve seaduse § 42 lg 3 alusel läbivad kõik tulevased sisejulgeoleku magistrandid taustakontrolli.
 • Sisseastumisel esitatavad dokumendid
 • avaldus 
 • CV
 • planeeritava magistritöö kava .pdf formaadis (dokument peab sisaldama koostaja nime)
 • Paberkandjal esitatakse hiljemalt inglise keele testi sooritamise päeval järgmised dokumendid:
 • isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart (originaal ja isikukoodiga lehekülje koopia),
 • nime muutmisel nime muutmist tõendav dokument (originaal ja koopia)
 • eelmise õppeastme diplom ja akadeemiline õiend (originaal ja koopia). Diplomit ei ole vaja esitada Sisekaitseakadeemia vilistlastel.

 

Sisseastumiskatsed

Sisseastumiskatsetel osalemiseks tuleb esitada magistritöö esialgne kava, teha inglise keele test ja osaleda sisseastumisvestlusel. Loe lähemalt magistriõppe hindamiskriteeriumitest.

Planeeritava magistritöö kava

Magistritöö esialgses kavas (mahuga 2–5 lk) tutvustab kandidaat probleemi või uurimisteemat, mida hakkab uurima õpingute vältel, koostades õppe lõpuks sisejulgeoleku valdkonnas aktuaalse ja rakendatava magistritöö.

Kavas sisaldub

 • kavandatava magistritöö pealkiri
 • kavandatava magistritöö teema avamine
 • aktuaalsuse ja uudsuse põhjendus koos lühiülevaatega uurimisvaldkonnas varasemalt tehtud uurimistöödest
 • keskne uurimisprobleem
 • kavandatava magistritöö eesmärk
 • kavandatava magistritöö struktuur
 • kavandatava magistritöö metodoloogia ja andmekogumise põhimõtted
 • kasutatava kirjanduse esialgne loetelu
 • informatsioon võimaliku juhendaja kohta (olemasolu korral)
   

Kava loomisel saab täpsemaid juhiseid siit ning vormistamiseks ja kasutatud kirjandusele viitamiseks võib kasutada Sisekaitsekadeemia üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhendit.

Magistritöö uurimisvaldkond võib tuleneda tööalasest vajadusest või võib olla valitud Sisekaitseakadeemia, Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi ning nende haldusala asutuste (Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, vanglad, Maksu- ja Tolliamet) poolt väljapakutud teemadest.

Teaduskirjanduse leidmisel on võimalik kasutada kadeti tugiteenust, mille käigus aitavad Sisekaitseakadeemia raamatukogutöötajad personaalselt ja vastavalt kadeti vajadustele soovitud teemavaldkonnas infootsingut läbi viia.

Magistritöö kava hinnatakse iga komisjoniliikme poolt eraldi, hinnangute alusel kujuneb keskmine, mis moodustab sisseastumise koondtulemusest 40% ehk 40 punkti.

 

Inglise keele test

Õppetöö sisejulgeoleku magistriõppes toimub eesti ja inglise keeles. Sellest tulenevalt peame vajalikuks veenduda kandidaadi keeleoskuses.

Esmalt palume Teil läbida tasemetest, mille alusel hinnatakse Teie teadmisi sõnavaras ja grammatikas. Testi sooritamiseks on aega 30 minutit.

Järgnevalt palume Teil 40 minuti jooksul ingliskeelsest erialatekstist koostada 180-200- sõnaline ümberjutustus. Tekst võib olla lõik strateegilisest baasdokumendist, teadusartiklist või meediaartiklist (v.t näitena väljavõtet ingliskeelsest artiklist).

Testi tulemusi hindab Sisekaitseakadeemia Keelekeskus. Inglise keele test moodustab sisseastumise koondtulemusest 20% ehk 20 punkti.

Näide
   Choose the word or phrase which best completes each sentence.

   * The singer ended the concert ……………….. her most popular song
   A by B with C in D as

   *I suggest we ………………..outside the stadium tomorrow at 8.30
   A meeting B meet C met D will meet

 

Online-test on sarnane sisseastumisel sooritatava testiga, kuid sissastumisel kasutatav test on palju pikem.
Online-testis on 25 küsimust, sisseastumisel sooritatavas testis 60. Online-testis annab iga õige valikvastus ühe punkti ning tulemus kujuneb järgmiselt:

25–24 punkti – kõrgtase (C2)
21–23 punkti – kõrgtase (C1)
18–20 punkti – kõrgem kesktase (B2)
17–16 punkti – kesktase (B1)
15 punkti ja vähem – madalam kesktase ja algajad (A2 ja A1)

Sisseastumisvestlus

Sisseastumisvestlused täpse kuupäeva ja kellaaja lepime kandideerijatega kokku peale kandideerimisavalduse esitamist inglise keele testi sooritamise päeval.

Sõltuvalt kandidaatide arvust ning kavandi ja inglise keele testi tulemuste põhjal kujunenud pingereast, palutakse sisseastumisvestlusele maksimaalselt 60 parimat kandidaati. 20-minutilise vestluse käigus arutletakse sisejulgeoleku valdkonna aktuaalsetel teemadel ning võetakse kõne alla küsimused, mis võivad olla tekkinud komisjoniliikmetel kandidaadi kohta. Hinnatakse kandidaadi õpimotivatsiooni, teadmisi sisejulgeoleku valdkonnas ning teadustööga seotud ambitsioone.

Vestlus moodustab koondtulemusest 40% ehk 40 punkti.

Täis- ja osakoormusõppes õppimine

Sisejulgeoleku õppekava puhul saab kandideerida nii täis- kui ka osakoormusõppesse.

Täiskoormusõpe

Täiskoormusega õppes täidab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt vähemalt 75 protsenti (45 EAP).

Õpingute alustamine on tasuta, tasuta õppimise jätkamiseks tuleb igal semestril sooritada õppeaineid 30 EAP eest. Õppeteenustasu arvestus toimub semestripõhiselt. Kui üliõpilasel on semestri lõpus sooritatud vähem kui 30 EAP-d, tuleb puudu olevate ainepunktide eest maksta õppeteenustasu.

Õppeteenustasu semestris täitmata jäänud ühe ainepunkti (1 EAP) eest on 30 eurot.

 Osakoormusõpe

Osakoormusõppes täidab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt 50 kuni 75 protsenti (30–45 EAP).

Osakoormusega õppekohal õppimine on tasuline.

Õppeteenustasu ühe ainepunkti (1 EAP) eest on 30 eurot.

Osakoormusega õppimise soovi määrab kandideerija sisseastumisavaldusel.

Eriala valdkond