Korrektsioon

 

NB! 2018. aastal vastuvõttu korrektsiooni erialale ei toimu!

 

Korrektsiooni eriala annab tänapäevased teadmised töötamiseks Eesti vanglasüsteemis keskastme ja kõrgema vanglaametnikuna. Õiguse, halduse, juhtimise, sotsiaalteaduslike ainete ja psühholoogia rakenduslik käsitlemine õpetab lahendama keerukaid erialaseid küsimusi ning praktika suur osakaal õppes annab töötegemise oskuse.


Kolledži lõpetanu saab rakenduskõrgharidust kinnitava diplomi ja kindlustab endale stabiilse ja kindla töökoha vanglateenistuses vähemalt II klassi inspektorina. Vanglasüsteem väärtustab erihariduse saanud isikuid, näiteks suurendades töötasu erialase kvalifikatsiooni tõusu alusel kuni kolmandiku võrra. Õppijal on võimalik võtta õppelaenu. Korrektsiooni eriala lõpetaja saab soovi korral jätkata õpinguid magistriõppes.

Õppimise ajal on justiitskolledži üliõpilasele ette nähtud riiklik stipendium. Lisaks on võimalik ka ametkondlik stipendium - kui õppimise ajal ei töötata, kaalutud keskmine hinne on üle 3,4 ja vähemalt 80% ulatuses osaletakse ettenähtud õppetööl. Kokku on stipendiumid vähemalt 460 eurot kuus.

Korrektsiooni erialal toimub vastuvõtt täiskoormusega õppekohtadele. Õppe kestus on 3 aastat, õppeaineid on 180 Euroopa ainepunkti (EAP) mahus. Õpe toimub  päevaõppe vormis ja eesti keeles. Õppekava täitmisel on võimalik arvestada varasemat õpi- ja töökogemust (VÕTA).

Korrektsiooni erialale on võimalik kandideerida nii neil, kes juba töötavad vanglateenistuses kui ka kõigil teistel huvilistel. Vastuvõtt korrektsiooni erialale toimub vaid avalikul konkursil. See tähendab, et ka need isikud, kes juba vanglateenistuses töötavad, sooritavad õppima asumiseks samad katsed ja konkureerivad ühtses pingereas kõigi kandidaatidega.

Kandideerimistingimused:

  • Eesti kodakondsus
  • keskharidus või sellele vastav haridustase

Muud vastuvõtutingimused:

  • taustakontrolli läbimine vastavalt vangistusseaduse §-le 114 (vajalik täita isikuandmete ankeet, mis lisatakse avalduse juurde)
  • vastavus vanglaametniku tervisenõuetele. Kandidaadid suunatakse tervisekontrolli pärast õppimatuleku kinnitamist ja enne immatrikuleerimist. Tervisekontrolli ei pea läbima vanglateenistuses töötavad need isikud, kellel on olemas kehtiv tervisetõend.

Vastuvõtukatsed:

  • eesti keele oskuse testimine  – lävend 40 punkti (ei pea tegema, kui on olemas eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punkti)
  • kehalised katsed – 3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus
  • kutsesobivusvestlus – lävend 20 punkti (kutsesobivusvestluse raames toimub ka isiksuse- ja vaimsete võimete testi sooritamine, nn Tripod test)

Avaldusi sisseastumiseks saab esitada 2018. aasta  juunis SAISi vahendusel või Sisekaitseakadeemia raamatukogus, Tallinnas Kase tn 61. Avalduse juurde tuleb lisada täidetud ja digiallkirjastatud isikuandmete ankeet. SAISis avalduse esitanud toovad  ülejäänud nõutavad dokumendid akadeemiasse sügisel, vahetult enne õppetöö algust.

Paremusjärjestuse kujunemine

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Pingerida moodustub gümnaasiumi lõputunnistuse kolme õppeaine (matemaatika, emakeel, võõrkeel) 50-punkti süsteemi teisendatud keskmise hinde (maksimaalselt 50 punkti) ja kutsesobivusvestluse tulemuse põhjal (maksimaalselt 50 punkti). Kehaliste katsete eest on võimalik koondarvestusse koguda kuni 5 lisapunkti. Ja veel kuni 10 lisapunkti on võimalik koguda tippsportlike saavutuste eest. Seega, maksimaalne võimalik koondpunktisumma koos lisapunktidega on 115 punkti.

Vaata vastuvõtu ajakava.

Kontakt:
Telefon: 513 82 95
E-post: vastuvott [at] list.sisekaitse.ee
www.facebook.com/sisekaitseakadeemia

 

Justiitskolledži õppekorraldust puudutavad küsimused palume esitada kolledži õppekorralduse spetsialistile:

Liis Vihmar

e-post: liis.vihmar [at] sisekaitse.ee 

telefon: 696 5417

Eriala valdkond