Korrakaitseametniku 5. taseme õpe

koolituse pilt
E-post
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.

Eesmärk

Koolituse tulemusena on õppijal korrakaitseametniku 5. taseme kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

 

Sihtgrupp
Kohaliku omavalitsuse üksuste korrakaitseametnikud. Õppe alustamiseks on vajalik keskharidus ja töökohal omandatud kutseoskused.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • ennetab süütegusid ja rakendab sobivaid taktikaid ning meetmeid vastavalt süütegude ja muude korrarikkumiste soodustegurite analüüsile;
 • viib oma pädevuse piires läbi riiklikku järelevalvet avalikus kohas käitumise nõuete täitmise üle;
 • kohaldab oma pädevuse piires riikliku järelevalve meetmeid ja koostab dokumendid;
 • tunneb elulises juhtumis ära väärteo tunnused;
 • menetleb oma pädevuse piires enamlevinud väärtegusid ja koostab menetlusdokumendid.

 

Sisu

I KORRAKAITSEAMETNIKU MENETLUSTE MOODUL

1.1. Õigusalased algteadmised, teemad:

 • Õiguse üldmõisted.
 • Seaduslikkuse põhimõtte olemus.
 • KOV korrakaitseüksuse asetus riigi halduskorralduse- ja õiguskaitse süsteemis.
 • Õigusnormi tõlgendamise ja rakendamise meetodid.
 • Põhiõiguste riive korrakaitse meetmete kohaldamisel.
 • Linna- ja vallavalitsuse pädevus ja volitused menetluste läbiviimiseks korrakaitseseaduse, karistusseadustiku ja eriseaduste alusel.

1.2. Riikliku järelevalve menetluse läbiviimine, teemad:

 • Haldusmenetluse ja riikliku järelevalve põhimõtted.
 • Riikliku järelevalve põhimõisted.
 • Järelevalvemenetluse piiritlemine süüteomenetlusest.
 • Riikliku järelevalve meetmed.
 • Avalikus kohas käitumise üldnõuded.
 • Vahetu sund.
 • Ametiabi.
 • Isikuandmete kaitse.
 • Dokumenteerimine ja dokumentidele kehtestatud nõuded.

1.3. Väärtegude menetlemine, teemad:

 • Isiku käitumisele karistusõigusliku hinnangu andmine (karistusõiguse üldosa, karistusõiguse eriosa).
 • Väärteomenetluse alustamise otsustamine (menetluse kohustuslikkuse põhimõte, menetlust välistavad asjaolud, vähetähtis väärtegu, suuline hoiatamine).
 • Kohtuvälise menetluse läbiviimine (kiirmenetlus, üldmenetlus, tõendamine ja tõendite kogumine,  „süüdistus“ väärteomenetluses).
 • Karistuse määramine või väärteomenetluse lõpetamine.

 

II ENNETAMISE JA PATRULLIMISE MOODUL

2.1 Süütegude ja muude korrarikkumiste ennetamine ja soodustegurite mõju vähendamine, teemad:

 • Ametialase suhtlemise põhimõtted.
 • Ametniku eetika, tööalase käitumise etikett.
 • Meeskonnatöö põhimõtted.
 • Käitumine konflikti- või kriisisituatsioonis.
 • Ennetamise tasandid (sh taastava õiguse põhimõtted).
 • Korrarikkumiste soodustegurite analüüsimise võimalused vastavalt ohuhinnangutele (ohuprognoosi koostamine).
 • KOV üksuse ametniku koostöö teiste koostööpartneritega (ennetusüritused, koostööprojektid jm).
 • Isikute nõustamine, kogukonna teavitamine (näit uute korrakaitsealaste õigusaktide rakendumisest, läbiviidud menetlustest jm).

2.2. Patrullimine, teemad:

 • Kaitslik juhtimisstiil patrullsõiduki juhtimisel.
 • Patrulltoimkonna liikmete ülesanded ja vastutus (sh teadete vastuvõtmine, teadete lahendamine).
 • Patrullpiirkonna analüüs ja marsruut.
 • Raadioside kasutamine.
 • Patrullimise taktikad ja turvataktika.

 

III  VALIKMOODUL. KOHTUVÄLISE MENETLEJA ESINDAMINE KOHTUS (ei ole kohustuslik; ei sisaldu koolituse hinnas)

Teemad:

 • Kohtuistungiks ettevalmistumine.
 • Kohtuvälise menetleja seisukohtade koostamine kohtumenetluseks.
 • Kohtuistungil esinemine.
 • Kohtulahendite analüüsimine.

TUNNIPLAAN (I ja II moodul)

 

Õppemeetodid

Loeng-seminar, enesekontrollitest, kaasuste lahendamine, protokollide koostamine, suhtlussituatsioonide rollimäng, rühmatöö, õpimapi koostamine.

Koolitusel kasutatakse e-õppe keskkonda Moodle.

Lisainformatsioon

Koolituse toimumise kuupäevad:

15.10-19.10.2018

29.10-02.11.2018

12.11-16.11.2018

03.12-05.12.2018

Kutseeksam toimub 06.12.2018.

 

Koolituse hind sisaldab kohvipause (lõunasöök ei kuulu hinna sisse). Hinnale lisandub kutseeksami tasu 103 eurot, mis tuleb tasuda vahetult enne eksamit.

Registreerimistähtaeg on 27.09.2018 või kuni kohtade täitumiseni.

 

Maht
172 akadeemilist tundi, millest 110 ak auditoorse töö tundi, 26 ak tundi praktikat koolikeskkonnas, 36 ak tundi iseseisvat tööd. Lisaks soovi korral valikmoodul 24 akadeemilist tundi, millest 16 ak auditoorse töö tundi, 8 ak tundi iseseisvat tööd.
Koolitaja

Ülle Vanaisak, politsei- ja piirivalvekolledži lektor

Priit Heinsoo, õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse lektor

Triin Roosve, justiitskolledži lektor

Rauni Rohuniit, politsei- ja piirivalvekolledži lektor

Enn Kooskora, politsei-ja piirivalvekolledži lektor

Rene Murumaa, politsei-ja piirivalvekolledži assistent

Lõpetamise tingimused ja väljastatav dokument

Õpe lõpeb lõpueksamiga, mis koosneb testist, kaasuse lahendamisest ja menetlusdokumendi koostamisest. Lõpueksam võrdsustatakse korrakaitseametniku 5. taseme kutseeksamiga ja selle alusel antakse välja korrakaitseametniku 5. taseme kutsetunnistus.

Lõpueksamile pääsu tingimuseks on õppe läbimine täies mahus, sh enesekontrolli testi lahendamine, õpimappide ja analüüsi koostamine, rollimängudes ning tagasiside aruteludes osalemine.