Korrakaitseametniku 5. taseme kutseeksamiks ettevalmistav koolitus

koolituse pilt
E-post
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.

5 + 1 =
Eesmärk

Koolituse tulemusel õppija omab ettevalmistust korrakaitseametniku 5. taseme kutseeksami sooritamiseks (korrakaitseametniku 5. taseme kutsestandard, Kutsekoja tähis 18-27062014-01/1k, kättesaadav: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10529506).

Sihtgrupp
Kohaliku omavalitsuse üksuste korrakaitseametnikud, õppe alustamiseks on vajalik keskharidus ja töökohal omandatud kutseoskused.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

  • ennetab süütegusid ja rakendab sobivaid taktikaid ning meetmeid vastavalt süütegude ja muude korrarikkumiste soodustegurite analüüsile;
  • viib oma pädevuse piires läbi riiklikku järelevalvet avalikus kohas käitumise nõuete täitmise üle;
  • kohaldab oma pädevuse piires riikliku järelevalve meetmeid ja koostab dokumendid; 
  • tunneb elulises juhtumis ära väärteo tunnused;
  • menetleb oma pädevuse piires enamlevinud väärtegusid ja koostab menetlusdokumendid;
  • esindab kohtuvälist menetlejat kohtus.
Õppemeetodid

Loeng-seminar, enesekontrollitest, kaasuste lahendamine, protokollide koostamine, rollimäng, rühmatöö, õpimapi koostamine.

Koolitusel kasutatakse e-õppe keskkonda Moodle.

Lisainformatsioon

Koolituse hind ühele inimesele on 653 eurot. Sellele lisandub kutseeksami tasu 103 eurot. Kutse kehtib viis aastat.


Koolituse hind sisaldab osalemist auditoorses töös, praktikat koolikeskkonnas ning elektroonilisi õppematerjale (sh enesekontrolli testid). Koolituse hind ei sisalda toitlustust ja prinditud õppematerjale. 
 

Registreerumise tühistamine on kuni 17. septembrini tasuta, 18.-24. septembrini tuleb tasuda 10% koolituse hinnast. Alates 25. septembrist tuleb registreerumise tühistamise või koolituse katkestamise korral tasuda kogu koolituse maksumus.

Maht
Põhimoodul 172 akadeemilist tundi (6,61 EAP), millest 110 ak auditoorse töö tundi, 26 ak tundi praktikat koolikeskkonnas, 36 ak tundi iseseisvat tööd.
Koolitaja

Vastutav lektor Ülle Vanaisak, politsei- ja piirivalvekolledži lektor.