Magistriõpe

Sisejulgeoleku magistriõpe on kogu Euroopas ainulaadne sotsiaalteaduste magistriprogramm, mille Sisekaitseakadeemia käivitas koos partnerülikoolide ja -ametkondadega, et valmistada ette tulevasi sisejulgeoleku valdkonna juhte ja spetsialiste. Õppekava ühendab valdkonna teoreetilised ja praktilised teadmised ning koos magistrantidega luua uusi teadmisi ja lahendusi. Magistrikava on rahvusvaheline, ent lähtub Eesti vajadustest.

Õppekava läbis 2016. aastal rahvusvahelise akrediteerimise. Hindamisaruandes tunnustati nii õppejõudude kõrget kvalifikatsiooni, koostööd sisejulgeolekuasutustega, tänapäeva vajadusi arvestavat õppekava kui ka tõhusaid õppemeetodeid.

Peale Sisekaitseakadeemia õppejõudude õpetavad magistrante oma eriala parimad praktikud Eestist ja välismaalt. Kaitstud magistritööd on mitmekülgsetel teemadel ja võimaldavad kõigile õppuritele oma vajaduste ja huvide kohase teadusalase eneseteostuse – oskused selleks annavad peamiselt Õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse õppejõud.

Meil õpivad koos nii sisejulgeoleku asutuste juhid kui ka kitsa valdkonna eksperdid, magistrandid töötavad nii erinevates ministeeriumides kui ka erasektoris. Ainulaadne õppekava on tekitanud huvi ka partnerite hulgas tulla siia õppima ja õpetama. Õpingute käigus loodud tutvuste võrgustik on väärtuslik ka edaspidises töises elus.

Kaugõpe, st kolme-nelja päevane õppeperiood iga kahe nädala tagant, võimaldab vajadusel õpingute ühitamist töö- ja pereeluga. Eelnev töökogemus valdkonna ei ole sisseastumise eeltingimuseks.

 
Mida õpetatakse? 

Kaheaastane magistriprogramm on koostatud eesmärgiga katta uute teadmistega kõik need sisejulgeolekuvaldkonnad, millistes asjakohased organisatsioonid täna kõige enam tuge vajavad. Olgu selleks siis uuele julgeolekukeskkonnale kohandatud juhtimisdistsipliinid, globaalse julgeolekukeskkonna dünaamika analüüsimine või siis kõige elementaarsemad õiguslikud nüansid, mida tulevased julgeolekueksperdid peavad oma valdkondade arendamisel silmas pidama. Kuna tegemist on kaasajamõistes väljundipõhise magistriõppega, kus kaheaastase programmi lõpetanu peab suutma lahendada väga konkreetseid praktilisi probleeme, on õppetöösse kaasatud palju oma ala tipp-praktikuid nii Eestist kui ka välismaalt. Just tipp-praktikute ja heade rahvusvaheliste teooriaõppejõudude koostöö ongi see võluvägi, mis uudsele magistriprogrammile erilist väärtust lisab. Sest ega Eestis ei ole headest mõtetest ju kunagi puudu olnud. Nii ka julgeolekusektoris. Kui millestki puudu jääb, siis on puudujääk heade mõtete tegudeks tegemisel. Just seda ühiskondlikku muutust soovime oma magistriprogrammis tudengite kaudu ka saavutada - et kõik turvalisust puudutavad head mõtted kohtuksid ja saaksid rakenduse läbi Sisekaitseakadeemia magistriprogrammi.

Alates sügisest 2016 on sisejulgeoleku magistriõppes võimalik esimest korda spetsialiseeruda kriisireguleerimisele – selleks tuleb läbida kriisireguleerimise moodul täies mahus ja kirjutada magistritöö kriisireguleerimisega seotud teemal.

 

Kuidas õppima saab?

Vastuvõtt sisejulgeolekualasesse magistriõppesse toimub avaliku konkursi korras. Õpet saavad alustada inimesed, kellel on bakalaureuse kraad, rakenduskõrgharidus või neile vastav kvalifikatsioon. Sisekaitseline valdkond ei pea seejuures tingimata olema vormikandjate maailm, vaid pigem valdkond, kus õppima tulija on kindel, et ta on ja saab ka tulevikus panustada Eesti riigi ja meist igaühe julgeoleku tagamisse.